Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

32

til at give en god Del lystige" Komedier og Tragedier. Om han da

endnu, spørger Hamlet, har de tre kvindelige Komedianter i sin Tje-

neste, der agerede saa vel i Wittenberg? Hvortil Mester Carl svarer,

at han kun har to — hvilket stemmer med Oplysningerne i det oven-

for omtalte Rejsepas, som i Begyndelsen af 1676 udstedtes af den

danske Konge for „Vores Komedianter". Den tyske Bearbejder (Joh.

Velten?) lader dernæst Hamlet fremføre en lemfældig, halv gemytlig

Kritik over Truppen, i sikker Forstaaelse af, at det kun kunde gøre et

pudsigt Indtryk, naar Komedianterne udtalte Dommen over dem selv.

Hamlet holder sig op over, at deres Støvler er uden Sporer, at deres

fjerbesatte Hatte ser ud til at være benyttet som Nathuer, at Kon-

ger og Fyrster ikke ageres med tilstrækkelig Anstand etc, hvilke Kor-

rektioner Principalen modtager med „unterthaniger Ehrerbietung".

Hamlet bestemmer da, at Teatret skal opstilles i „den store Sal".

Hvad man mangler kan man faa hos „Schlossbaumeister" eller paa

Rustkamret, Klæder er der nok af, hvis der skulde fattes et og andet

i Garderoben. I den følgende Scene befaler Kongen, at de tyske Kome-

dianter skal agere før Aftentaflet, bagefter vil han lade sine egne Under-

saatter opføre en Ballet — hvilket var Skik ogsaa ved det danske Hof.

Saa præsenteres Komedien, med det fra Shakespeare bekendte Udfald,

medens Hamlet bevidner Principalen sin Tilfredshed, og Optrinet

ender med, at Mester Carl beder om Rejsepas for sin Bande, hvad

Hamlet giver ham Løfte paa.

FRANSKE HOFKOMEDIANTER

De engelske Komediantbander, der i Frederik den Andens og Kristian

den Fjerdes Tid søgte til Danmark, saa vel som de tyske og

nederlandske Trupper, der senere jævnlig laa paaOæsteri i denne Ud-

kant af Europa, var ambulante Trupper, som kun slog sig ned for

en kort Stund; det laa i disse Truppers Natur ikke at finde blivende

Sted, men at friste Livet og dyrke Kunsten ved idelig Omflakken.

Danmarks Hoved- og Residensstad afgav ikke blot en bekvem Station

paa Vejen til det øvrige Norden, der var ved det danske Hof, navnlig

i Sofie Amalies Tid, en udpræget Sans for Skuespil. Men det afgørende

for disse rejsende Bander var, at der lige til Begyndelsen af 1680erne

(bortset fra et ganske kort Tidsrum under Frederik den Tredje) savne-

des en fast Komedianttrup.

Hoffet var dog ikke af den Grund uden Forlystelser. Ved Hof-

festerne gik Ridderspil og Karruseller hyppigt paa, der var ,Wirth-

schaften" og Maskerader, ofte arrangerede i det frie; Kongen selv

More magazines by this user
Similar magazines