Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

33

optraadte som Kulsvier, fortæller den franske Lystspildigter Regnard,

der i Sommeren 1681 besøgte Danmark^). Undertiden bestiltes Bønderne

fra Hollænderbyen ind paa Slottet for at vise deres ejendomme-

lige Fastelavnsløjer, hvis Hoffet ikke (hvilket maaske nok saa hyppigt

var Tilfældet) foretrak selv at drage til Amager i Kostume. Gøglere

og Taskenspillere havde i Tiden før Fastens Indgang jævnlig Lejlighed

til at vise deres Færdigheder for Majestæterne, og at de høje

Herrer og Damer havde Indsigt i de Dele, lærer man af Leonora Kristines

Ytringer i Jammersmindet. Da hun fra sit højtsiddende Fæng-

selsvindue stjæler sig til at kaste et Blik paa nogle Linedansere, der

optraadte for Hoffet i den inderste Slotsgaard, lader hun snedigt nok

Tjenestekvinden stige op først, da hun af Erfaring ved, at Danserne

ikke gør deres bedste Kunster i Begyndelsen 2).

Balletten stod højt i Ære ved det danske Hof, hvor den havde

holdt sit Indtog ved Fyrstebrylluppet i Oktober 1634. Den ageredes

af Landets egne Børn. De fornemste Mænd og Kvinder, selv de

højeste i Rangen og Kongehusets egne Medlemmer, kunde træde Dan-

sen i en Hofballet^). Allerede den store Ballet ved den udvalgte

Prinses Bryllup blev bevislig ageret af Herremænd og unge Adels-

jomfruer, som gennem flere Maaneder maatte opøve sig i den koreografiske

Kunst. Tidlig paa Foraaret 1634 gik der Brev til en Række

adelige Fruer om i Anledning af Brylluppet at sende deres unge

Døtre til København, da Kongen som det hed „til samme Solennitet

og fornemme Højtid en Del unge Jomfruer foraarsages at forskrive,

hvilke Vi naadigst for godt anse udi en anseenlig Ballet at skulle

lade sig bruge". De unge Damer maatte give Møde midt i Maj og

siden være til Stede for daglig at kunne træffe sammen og blive

undervist. De var oprindelig syv i Tallet: Lisbet Friis, Ide Lindenov,

Anne Brahe Tygesdatter, Margrete Brahe Ottesdatter, Anne Gylden-

stjerne Knudsdatter, Margrete Rosenkrantz Pallesdatter og Anne Ka-

trine Buddesdatter, men endnu i Maj bestilte Kongen yderiigere tre

adelige Jomfruer til at medvirke ved denne Lejlighed*). I Frederik

den Tredjes Tid blev saadanne Hofballetter hyppige, varierede med

^) Oeuvres complétes de Regnard I, Paris 1854, 8.28. Disse „virschats",

som han kalder dem, var en ham ganske ukendt Hofforlystelse. Om dem

se Werlauff 212 f.

^) Om Hofforlystelser se Mejborg, Billeder af Livet ved Chr. V's Hof,

S. 39 ff., og Oluf Nielsen, Kjbhvns Hist. V, 303 ff.

•"') Danske- SamL 2. R. II, 157 f.; Memoirer og Breve XX, 135. — J. P.

Jacobsens Skildring i Marie Grubbe af Balletten i Skoven ved Frederiksborg

er i det faktiske ganske korrekt.

*) Christian den Fjerdes egenh. Breve III, 271, Sjæll. Tegnl. 1634, 29.

Marts og 20. Maj; jvfr. Memoirer og Breve XX, S. 92. Sml. om Balletten

Paludan i Hist. Tidsskr. 5. R. II, 42 ff.

3

More magazines by this user
Similar magazines