Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

37

tilbage til København, være betragtet som en Slags Erstatning, thi

først i Slutningen af 1681 blev en ny fransk Hoftrup indkaldt^).

Den sikredes økonomisk ved Sammenskud mellem Kongehusets

Medlemmer og de fornemste Hofmænd. Af de 4000 Rdr. i aarlig

Løn og 333 Rdr. til Rejsen herop, som Komedianterne forlangte, over-

tog Kongen de 1800 Rdr., Enkedronningen ydede 800, Prins Jørgen

500, Hans Høje Ekscellence (o: Ulr. Fred. Gyldenløve) 300, Storkans-

ler Fred. Ahlefeldt og Conr. Reventlow hver 200, medens de resterende

500 fordeltes paa fem af de højeste Hofembedsmænd. Truppen synes

at være traadt i Tjeneste 5. Febr. 1682, fra hvilket Tidspunkt Lønnen

regnedes, men opholdt sig endnu i April i Paris ; over Hamborg naaede

den i Maj eller Juni til Itzehoe, hvor Hoffet befandt sig, og indtraf

ved Midsommertid til København^); endelig i Juli blev der gjort An-

stalter til Opsætning af et Theatrum i Riddersalen paa Slottet'). I

Foraaret 1684 tilførtes der Truppen friske Kræfter, som Kongen lod

forskrive fra Paris gennem den danske Envoyé Henning Meiercrone*).

Sofie Amalie døde 20. Febr. 1685. Spil og Komedier banlystes for

en Tid og det gik ud over de franske Komedianter, af hvilke Kongen

kun beholdt seks og lod de andre aftakke. Men de kom ikke bort

for det første, de maatte vente paa deres Tilgodehavende. Overrente-

mester Peter Brandt var øjensynlig ikke dette Komediantvæsen, der

kostede Landet en Del Penge, gunstig stemt og holdt igen, saa at

Kongen jævnlig maatte minde ham, undertiden i ret bestemte Vendin-

ger. Men bort kom de, og de fik hvad de skulde have. I Begyndelsen

af det følgende Aar (1686), da Hofsorgen var aflagt, lod Kongen

atter seks nye forskrive fra Frankrig*).

Truppen blev saaledes stadig fornyet. Af dens Medlemmer fra

Sofie Amalies Tid kendes med Sikkerhed de seks, der i Sørgeaaret

var forblevet i Kongens Tjeneste, nemlig de la Garde, la Denevers,

la Charton, de la Croix, Jubert og Denevers*). To var Aktricer, la

Denevers og la Charton, den sidste de la Gardes Hustru. Til Hof-

truppens ældste Bestanddele maa endvidere have hørt to Komedianter

^) RA. Assignatipnskontorets Prot. over kgl. Befalinger til Peter Brandt

1681-82, Fol. 283; Zahlkammer-Regnskab 1681, Hofstaten, Fol. 61.

*) RA, Partikulærkammeret: Dronning Sofie Amalie (Pakken: Diverse

Sager om Komedianter, Hoffester etc); Sjæll, Reg. og Tegnl. 1682, Maj-

Juni.

») Oluf Nielsen, Kjbhvns Hist. V, 302.

*) Assignationskont.s Prot. o. kgl, Bef. til Peter Brandt 1683-84, Fol.

153 og 204; Zahlk.-Regnsk., Hofstaten 1683, Fol, 167, og 1684, Fol. 88.

") Samme Prot. 1685-86, Fol. 42 f., 134, og samme Regnsk. 1685,

Fol. 64.

*) Zahlk.-Regnsk. 1686, Hofstaten Fol. 60 f.. De la Garde nævnes i Listen

to Gange,

More magazines by this user
Similar magazines