Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

45

De fik Løn og Underhold allerede fra deres Antagelse i Paris, selv

om det varede halve Aar inden de kom herop, og dertil Rejsepenge,

som Regel ogsaa ved Afskeden; da Toubelle døde, betalte Kongen

Begravelsen og gav Familien en Haandsrækning. Personalet ved den

franske Hofkomedie forskaanedes for Kopskatten og fritoges for Krigs-

styren, der ellers ramte Embedsmændene 'meget føleligt, idet enhver

maatte afgive en Femtedel af sin Gage^).

Trods Krig og Pest beholdt Kongen de franske Komedianter i sin

Tjeneste. Endnu i Januar 1710 var han saa optaget af Maskerader og

Komedier, at han kun daarligt kunde afse Tid til at sende Brev til

Reventlow, der opererede i Skaane med den danske Hær'). Da Pesten

brød ud i] Forsommeren 1711 søgte Komedianterne sagtens bort fra

København ligesom alle andre, der paa nogen Maade kunde slippe

afsted'). Men Truppen opløstes ikke. Der spilledes dog næppe Ko-

medie i det følgende Aar, og afgjort ikke i København. Kongen var

nu stadig fraværende, i Jylland, Holsten og Nordtyskland, dels for

Pestens Skyld, dels af Hensyn til Krigen. Sikkert er det imidlertid,

at største Parten af Truppens Medlemmer oppebar deres Løn, kun tre,

der var antaget Aaret i Forvejen, dimitteredes ved Udgangen af Marts

1711, og det var ikke Farsotens Skyld, men fordi Kongen ikke fandt

dem gode nok. Han vilde have duelige Folk til at agere for sig.

Montaigu benyttede da den gunstige Lejlighed til at stille Forslag om

selv at rejse til Paris for at udvælge tre andre og prøve dem paa

Stedet, og han fik rundelige Rejsepenge, der dog skulde afkortes i

hans Gage, hvis Kongen alligevel ikke blev tilfreds*). Et helt Aar blev

Montaigu borte. Han havde aabenbart ikke kunnet opdrive mere end

to Aktører, der kunde ventes at finde Naade for Kongens Øjne, men

disse to, som ansattes fra 1712, blev til Gengæld i Hoftruppen til

den opløstes. I 1717 rejste Montaigu atter til Paris for at antage nye

Komedianter og hjembragte denne Gang en Aktrice''), Han havde

sin unge Hustru med, Marie Magdalene la Croix, dansk født men af

franske Forældre, som nys var indtraadt i Truppen tillige med du

Buissons yngste Datter.

Samtlige franske Komedianter, der stod i Frederik den Fjerdes

Tjeneste i Tiden Oktbr. 1701—Septbr. 1721, anføres nedenfor*). Ingen

O Samme kgl. Resolutioner 1705, Nr. 23, 1711, Nr. 7.

2) Egenh. Brev fra Kongen til Chr. Ditl. Reventlow af 25. Jan. 1710

i RA. Kongehusets Arkiv: Frederik IV (Indg. og udg. Breve).

») Sml. Suhms Nye Saml. II, 11, og Hist. Tidsskr. III, 487 f.

*) Danske Assignationskont.'s Forestillingsprot. 1708-11, Pag. 395.

^) Danske Assignationsk. kgl. Resol. 1717, Nr. 57; Patenten 1717,

6. April.

•) Listen udarbejdet efter: Partikulærk. Regnskaber, Hof- og Civiletatens

More magazines by this user
Similar magazines