Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

49

af og til opførtes Opera, under Medvirkning af fremmede midlertidigt

engagerede Operister^), og at det nye Hus dertil oprindelig har været

bestemt, er rimeligt, men saa vidt man kan skønne benyttedes det

hyppigere af de franske Aktører til Opførelse af Komedier. „Opera-

huset" blev efterhaanden blot et Navn.

Hovedmassen af de franske Komedianters Forestillinger maa indtil

Pestens Tid være givet her, ogsaa Festspil paa Hoffets Mærkedage. I

1708 fejredes Kongens Fødselsdag paa Rosenborg, men Komedien

spilledes paa Operahuset, hvorhen Hoffet begav sig^). Mærkeligt er

det, at der ellers høres saa lidt om denne Skueplads, der efter Tidens

Forhold maa have været anselig, og at den kun bestod saa kort; maa-

ske er Forklaringen, at Publikum var for lille og for lidet interesseret

til at holde en saadan Kunstanstalt paa Fode, selv om Kongen var

stærkt interesseret i dens Bestaaen, maaske ogsaa, at Hoffet, til hvis

Adspredelse den nærmest var bestemt, fandt den for afsides belig-

gende. Da Hoftruppens Virksomhed efter Pesten og Felttoget i Nord-

tyskland atter var kommet i sin gamle Gænge, forlod man Opera-

huset og begyndte at give Forestillinger paa Københavns Slot. hvor

der blev bygget et Teater. Ideen var undfanget af Kongen paa den

italienske Rejse — man ser det af hans Skrivkalender, hvori staar

noteret: „Ein Comedien-Sahl bey dem grossen Sahl zu bauen mit ein

Teatrum", thi netop saaledes blev det indrettet"). I Inventarieregn-

skaberne omtales fra 1712 „Komedien" paa Slottet, 1713 nævnes Kron-

prinsens Loge, 1716 Kongens, som dette Aar blev omtrukket med nyt

forsølvet Læder*). Det er ikke sandsynligt, at Slotsteatret har staaet

aabent for alle, men det er heller ikke rimeligt, at Adgangen altid har

været begrænset til Hoffets snævre Kreds; Franskmanden Aubry de la

Mottraye, der i 1720 var paa Gennemrejse i København, var saaledes

til Stede ved en af de franske Komedianters Forestillinger^). Opera-

huset stod ubenyttet nogle Aar og tømtes efterhaanden; forskellige

Sager^ som i sin Tid var ført dertil fra Slottet, flyttedes tilbage i 1714

og Resten i 1717*). Samme Aar paabegyndtes en Ombygning og 1720

^) I Foraaret 1703 fik 10 Operister Rejsepenge af Kongen; fire af dem

led Skibbrud og fik Rejsepenge for anden Gang (Partikulærk. Regnsk. 1699-

1703, S. 202, 205).

'^) Brock, Hist. Efterretn. om Rosenborg II, 17.

'i Kongehusets Arkiv, Kong Fred. IV's egenh. Optegnl. m. m. — SmI. Afsnittet

om den materielle Skueplads.

*) Kbhvns Slots Inventarieregnskab 1712-22, S. 961 ff.

^) Voyages du Sr. A. de la Motraye en Europe, Asie et Afrique (La

Haye 1727) II, 448 f. Riegels (Fred. d. Fjerde II, 424) siger, at den franske

Trup kun sjælden spillede Komedie uden for Hoffet alene.

") Anførte Inventarieregnsk., Bilag Nr. 4. — Paa Dronningens Fødselsdag

More magazines by this user
Similar magazines