Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

58

Disse tyske Trupper, der havde stort Ry og grundlagde den tyske

Skuespilkunst, synes efterhaanden at være indtruffet sjældnere og blev

tilsidst helt borte. Den berømte Carolina Neuber, der med sin Mand

sluttede sig til Spiegelbergs Bande i Aarhundredets andet Tiaar og

senere dannede egen Trup, vides ikke at have spillet Komedie i Danmark

saa lidt som den Elenson-Haack'ske, der ogsaa havde godt Lov

paa sig. Det er lidet rimeligt, at disse fremragende Komedianttruppers

Besøg skulde være gaaet sporløst hen. Til Gengæld kom der andre,

langt ringere paa Straa, og navnlig i Provinsen stod det slet til med

den udøvende, dramatiske Kunst. Okulister og Empirici, der brækkede

Tænder ud paa Folk, opererede for Brok og Stær og solgte alskens

Arkana, slog hyppig deres Theatrum op paa Smaakøbstadens Torv for

at lokke Kunder til ved Komediantspil og Pickelherings-Løjer. Ganske

vist var det dem forbudt at falholde Apotekervarer, enten det var

simplicia eller composita^), men Loven blev næppe saa nøje over-

holdt

Omrejsende Kirurger var en ældgammel Kulturtype. Den franske

Jonglør Rutebeuf fra Midten af det trettende Aarhundrede skildrer i en

satirisk Monolog en saadan „Stærstikker" og „Tandtrækker", der rej-

ser rundt til Markederne paa sit ÆseP). I det syttende og attende

Aarhundrede var denne Type endnu i Flor i de tyske Stater. Forsynet

med Privilegier af Kejseren og Kurfyrsterne drog den vandrende Kirurg

og Mirakeldoktor om fra Marked til Marked, opererede blinde, kurerede

for Kræft og Blæresten og solgte mystiske Lægemidler, bl. a. Theriak;

jævnlig laa han i Strid med de stedlige Apotekere, som han gik i

Næringen. En tysk Familie von Sytphen, der førte Adelsvaaben og

fra hvilken rimeligvis de danske Baroner Zytphen-Adeler har deres Udspring,

var gennem flere Slægtled privilegerede omrejsende Kirurger —

Oculisten, Stein- und Bruchschneider samt Leib- und Wund-Aerzte.

Interesse, er oprindelig fortalt paa modstridende Maade af de gamle tyske

Teaterhistorikere Lowen og Schmid og er gengivet af en Mængde nyere

Skribenter. Devrient (Geschichte der deutschen Schauspielkunst I, 344) og

Overskou (127) er helt fabelagtige i deres Stedsangivelser. Schmids Udgiver

Paul Legband (S. 245) og Karl Mantzius (De store Skuespilleres Aarhundrede,

26 f.) anser Schmids Version for den troværdigste, hvilket den

sikkert ogsaa er. Overalt tidsfæstes Begivenheden til Fasten 1710, hvad

der allerede af den Grund er usandsynligt, at Skaane (og andet Rejsemaal

kan der ikke godt være Tale om) paa dette Tidspunkt var oversvømmet af

en dansk Hær, som først rømmede Landet efter Slaget ved Helsingborg den

10. Marts. Vinteren 1709-10 var ogsaa mild, Isforholdene lagde ingen Hindringer

i Vejen for Flaadetransporterne (sml. Bidrag til den store nordiske

Krigs Hist. II, 354, Note 4).

') Forordn. 4. Decbr. 1672, Art. 30.

^) J. P. Jacobsen, Det komiske Drama, S. 49 f.

More magazines by this user
Similar magazines