Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

59

Stephan Sytphen (1601-66), der sammen med en Broder paa Tredive-

aarskrigens Tid fik Adelskabet bekræftet, drog i en Menneskealder

rundt paa Professionen i det romerske Rige, i Bohmen, Ungarn, Kroa-

tien, Sverig, Polen, Danmark og Vallakiet samt i andre fjerne Lande,

som det hedder i en Ligprædiken over ham. Han var vel udstyret,

thi da han 1636 sammen med en anden Okulist af samme Slægt blev

overfaldet paa Landevejen af femten Ryttere, bortførte Røverne et

Bytte af ni skønne Heste. Vogn, Guld og 3000 Thaier i Penge.

Det var altsaa baade ansete og velstaaende Folk, og der forlyder intet

om, at de havde nødigt at bruge Komediespil for at trække Kunder

til. Skønt — maaske har det netop hørt til Næringen^).

Andre, der ogsaa drog om med et rigt Udstyr og nød en vis, om-

end noget betinget Anseelse, forsmaaede det i al Fald ikke. Bl. a.

ikke Italieneren Sebastiano di Scio, der baade gav Komedier, Balletter

og Marionetspil, og som ganske ødelagde Forretningerne for den Vel-

tenske Trup, da den i Begyndelsen af 1690eme søgte til Berlin^). Baade

før og senere dukker denne Italiener op hos os. I 1695 andrager han

Kongen om at maatte forhandle sine Medikamenter i Riget, og det

medicinske Fakultet, der blev spurgt til Raads, mente, at de i hvert

Fald ikke kunde skade. Han kalder sig Sebastiano di Scio deto Harlekino,

har allerede været her 1688 og søgt at blive Hofdestillatør —

selv Dronningen har konsulteret ham^). Alene disse Lægemidlers

Navne, saaledes Balsamo sympatico, Elixir proprietatis philosophicum,

Balsamo per forteficatione de nervi og Spiritus antipodagricus, maatte

sætte Fantasien i gavnlig Bevægelse og drive paa Helbredelsen af de

Onder, de var bestemt for. Ganske vist glemte Scio at indløse sit Privi-

legium*), hvilket dog næppe forhindrer, at han kan have drevet sin

Medicinalhandel og sit Komediespil i Landets Købstæder. I 1696

træffes han i Sverige). Ogsaa ved Frederik den Fjerdes Hof maa han

have virket en Tid, thi da han i Maj 1702 efter et nyt Ophold i Danmark

drog til andre Egne for at agere og sælge secreta medica, og i

den Anledning forsynedes med kongeligt Pas, kaldes han „Aulæ nostræ

^) Pers. Tidsskr. 5. R. III, 54 ff., og Mitteilungen des Freiberger Alter-

tumsvereiiis 1903; desuden: Hauptstaatsarchiv i Dresden, Loc. 8857 Justitien-

Sachen Anno 1623 og Loc. 10024 Oculisten-Privilegia, samt Stadtarchiv

smstds., Acta der alhiesigen privilegirten Apothekere contra die frembden

Årtzte.

^) A. E. Brachvogel, Geschichte des Konigl. Theaters zu Berlin (1877)

I, 47 ff. Scio var ogsaa i Berlin 1701 og de nærmest følgende Aar.

*) Sjæll. Miss. 1695, Nr. 107; Sjæll. aabne Breve 1688, Nr. 242; Overkammerjunkerens

Regnsk., ved Marquard, S. 453 m. fl. St. (han kaldes her

,den italienske Harlekin"); Pers. Tidsskr. 7. R. III, 59 f.

*) Sjæll. aabne Breve 1605, Nr. 84, jvfr. Patenten 1695, 21. Maj.

^) Carl Silfverstolpe i Framtiden 1877, S. 143.

More magazines by this user
Similar magazines