Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

II

DEN DANSKE KOMEDIE

CAPIONS KOMEDIEHUS

Med von Qvoten, den gamle tyske Komedies sidste Repræsentant,

hvis indledende Teatervirksomhed er skildret i det foregaaende Afsnit,

rykker vi tæt op mod den første danske Skueplads. Et andet Navn,

der endnu nøjere er knyttet til den, Capion, er ligeledes flygtig nævnt.

Etienne Capion var født i Languedoc og hørte til den reformerte

Menighed i København. Omkring Aar 1700 var han i Tjeneste hos

Vintapperne Paul Choppii og Pierre Poumeau, der tillige havde Tobaks-

tolden og Konsumptionen paa visse Drikkevarer i Forpagtning. Capion

solgte Vin for dem og rejste med dem. I 1703 søgte han selv at

faa Borgerskab som Vinhandler. Lavet og Byens Magistrat gjorde

Indvendinger, da han ikke var udlært Fasbinder, men maatte bøje sig

for et kongeligt Missive (af 27. Novbr. 1703), der imødekom hans

Ønske — thi som reformert kunde der tilstaas ham Lempelser; han

fik Ret til at nedsætte sig, til at udskænke og forhandle Vin i store

og smaa Partier, og havde forinden (7. Novbr.) taget Borgerskab, ikke

som Vinhandler, men som fransk Kok'). Øjensynlig havde han For-

bindelse med Hoffet. Allerede 1704 leverede han Champagne til Dron-

ningens Hofholdning ^), men godt gik det ham iøvrigt ikke; i 1705

maatte han fly fra Byen for at undgaa Kreditorerne, der truede med

Arrest, i 1707, da han var kommen tilbage, blev der gjort Alvor af

Trudslen og han puttedes i Gældsfængsel. Han bad saa mindeligt

om at maatte afstaa sit Vinhandlerprivilegium til Underhold for sine

fire smaa Børn, der ellers maatte gaa og betle, men han blev ikke

bønhørt').

Hans Forhold bedrede sig imidlertid efterhaanden. Under Krigen

gjorde han Tjeneste som „Hof- og Stabs-Traiteur" *), d. v. s. han fulgte

med i Felten som Marketender for Hoffet, den kongelige Suite og de

højeste Officerer, og fra 1. Juli 1713 indtraadte han i egentlig Hof-

^) Oluf Nielsen, Kjbhvns Hist. og Beskt. VI, 78 f.; DK. Supplikprot.

1703, Juli-Septbr., Nr. 511; Sjæll. Miss. 1703, Nr. 403 (KD. VII, 713);

RSA. Raadstueprot. 1703-4, Fol. 105.

') Hof- og Civiletatens Afregnings- og Assignationsprot. Litr. P, 233.

») Sjæll. Reg. 1705, Nr. 165, og DK. Supplikprot. 1705 II, Nr. 430,

431, 1707 II, Nr. 21; Rentek. Relations- og Resolutionsprot. 1705, Fol. 444.

*) Rep. Nr. 12.

5

More magazines by this user
Similar magazines