Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

72

bart ikke kunnet faa Adgang, han maatte nøjes med en Mellemgrund,

der strakte sig fra Gothersgade til Lille Adelgade; den havde en Facade-

linje mod de to Gader paa 50 Alen og var 70 Alen dyb. I Sommerter-

minen 1721 ordnedes Salget og fra Hørbygaard udstedte Admiralinde

Spån 10. Juli 1721 Skøde til Capion, der blev hende 600 Rdr. skyldig i

Anledning af dette Grundkøb; af Kaptajn Claus Thaae, som i en Aarrække

havde faret paa lange Rejser i det Ostindiske Kompagnis Tjeneste og

netop var vendt hjem, laante Capion 1000 Rdr. og gav Pant for Pengene

i den nyerhvervede Ejendom^).

Capions Foretagende var snart rygtedes i Byen. Hamborger-Bladet

„Hollsteinische Correspondent" kunde midt i August meddele fra København,

at Kongen efter hvad der fortaltes havde skænket Capion

Bygningsmaterialer fra det gamle Renteri til Opførelse af det nye

„Operahus", som han havde „faaet Ordre til at opbygge og indrette"*).

Om Rygtet var helt grundløst, lader sig næppe bestemt konstatere.

Kongen var øjensynlig sin Teatermesters Planer gunstig stemt og den

nye Kollegiebygning, der afløste Renteriet, blev netop færdig ved dette

Tidspunkt; usandsynligt er det da ikke, at Kongen kan have lettet

ham de store Byrder, han pludselig tog paa sig.

I Efteraaret 1721 blev Huset opført og imedens ændrede Forholdene

sig til Gunst for Capion. Hoffets franske Komedianter, der i tyve Aar

havde staaet i Kongens Tjeneste, fik pludselig Afsked. I Vinteren

1720-21 havde de jævnlig spillet fransk Komedie for Hoffet, selv da

Dronning Louise laa betænkelig syg paa Slottet^), og endnu ved Anna

Sofies højtidelige Indtog den 16. Juli 1721 synes de at have været i

Virksomhed*). Men under Kongeparrets paafølgende Hyldingsrejse til

Hertugdømmerne blev deres Skæbne beseglet. Kronprins Kristian (VI),

der havde Sans for Musik, var samme Sommer draget til Sachsen for

at holde Bryllup og havde lagt Udrejsen over Hamborg, hvor ikke

mindst Operaen interesserede ham^). Paa Hjemvejen stødte Brude-

parret til Hoffet i Holsten. Sammen med Dronningen besøgte Kron-

^) LAS. Skøderegister for Kbhvn. 1722-24, Fol. 149, og Kbhvns By-

tingsprot. 1722-24, Fol. 34. — Claus Thaae: RA. Søkrigskancelliets kgl.

Resol. 1730, Nr. 199 og 200; han fik Karakter som Kaptajn i Søetaten

og fik Ret til at føre Flag og Vimpel, da han 1730 atter gik til Dansborg

for Asiatisk Kompagni. Døde Decbr. 1742 (Klingbergs Reg.).

*) Hollst. Corr. 1721, 19. Aug.

') Gersdorffs Dagbog 1720, 15. og 19. Novbr., 17. Decbr., 1721, 3. og

14. Jan., 18. Febr.

*) Kbhvns maanedl. Post-Rytter 1721, Juli. Er denne Efterretning rig-

tig, var Montaigu næppe med ved den sidste Forestilling. Sml. nedenfor.

^) Af Diarierne over hans Rejse i Thottske Saml. 4to Nr. 1681 og Ny

kgl. Saml. 4to 1107 ses, at han under det ganske korte Ophold var to

Gange i Operaen (8. og 9. Juli).

More magazines by this user
Similar magazines