Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

73

prinsen og hans Brud atter den hamborgske Opera, og maaske

var det for at vinde ham, at Anna Sofie fik Kongen til at lade de

franske Komedianter afløse af tyske Operister^). Der blev straks truffet

de fornødne Aftaler i Hamborg og paa Tilbagerejsen udstedte Kongen

fra Kolding et Patent af 19. Septbr. 1721, hvorved Johan Kayser engage-

redes som Direktør for en tysk Opera ved det danske Hof. 6000 Rdr.

aarlig stilledes til hans Raadighed, af denne Sum skulde han lade

Slotsteatret indrette til det nye Formaal og underholde to Sangerinder,

fire Sangere og en tysk Komponist; Kongen sørgede for Musik og

Dansemestre^).

Montaigu havde i Slutningen af April faaet Permission for at rejse

til Frankrig'), men var atter vendt tilbage, da denne Jobspost indtraf.

I et Digt, der rent umiddelbart virker ved sin vemodsfyldte Poesi,

tolkede han over for Kongen i Thalias og Melpomenes Navn de

franske Komedianters Sorg over at skulle erstattes af et „monstre harmonieux"

som tysk Opera*), og han skildrede — i Digtet som i en

Memorial, han indgav paa egne og Fællers Vegne — de franske

Komedianters triste Skæbne. Vinteren stod for Døren og nu skulde

disse Familiefædre, der havde levet i Haabet om at blive i Tjenesten

til de faldt fra, bryde op fra Hus og Hjem og begive sig paa den

lange Rejse til Fædrelandet. De bad i hvert Fald om Løn til Udgan-

gen af Marts, den sædvanlige Termin for Af- og Tilgang inden for

den franske Hoftrup, og dertil de sædvanlige Rejsepenge; men Kongens

Naade rakte ikke saa langt — han gav dem kun Løfte om

Underhold Aaret ud^).

Kayser var forpligtet til at begynde sin Opera inden Jul. I sidste

Halvdel af Oktober var han travlt beskæftiget med Nyindretning og

Udvidelse af Slotsteatret — Forberedelser, hvori ogsaa Kronprinsen var

') Kbhvns Post-Rytter (8vo) 1721, 12. Septbr.; Extr. maanedl. Rel. 1721,

Septbr.; Ravn, Den tyske Opera i Kjbhvn. i Aarene 1721-23 (For Ide og

Virkelighed 1873 I, 513ff.); L. Koch, Christian VI's Historie, S. 6 f. — En

gammel Efterretning gaar ud paa, at Bendix Ahlefeldt (f 1757) som Medlem

af Bestyrelsen for det tyske Operaselskab i Hamborg var meget virksom

ved denne Lejlighed; den har dog næppe noget paa sig, da Ahlefeldt

først 1722 indtraadte i Bestyrelsen (sml. Bobé, Slægten Ahlefeldts Hist. V, 138).

') Danske Assignationskont. kgL Resol. 1721, Nr. 118 B (jvfr. 1722,

Nr. 167).

') Samme 1721, Nr. 49.

*) Et Eksemplar af Montaigus Digt i Hielmstiemes Saml. Nr. 3016 c (KBK),

optrykt hos Overskou 145 f., jvfr. For Ide og Virkelighed 1873 I, 527,

Note 1. — Epilog til en Forestilling kan det ikke være, da de franske

Komedianter ikke fik Lejlighed til at spille for Kongen efter at det var

besluttet at indkalde de tyske Operister.

^) Rep. Nr. 14.

More magazines by this user
Similar magazines