Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

79

løvrigt tør der næppe lægges altfor meget ind i Aktstykkets Ud-

tryk; Øjeblikkets kritiske Omstændigheder, Ønsket om hurtigt og grun-

digt at faa Capions Planer forpurret, maatte opfordre til en kraftig Til-

kendegivelse af den Taknemlighed, Montaigu følte sig besjælet af, og

som efter hele hans Maade at udtrykke sig paa maatte iklædes blomst-

rende og retorisk Form. „C'est å vos bontez que la Comédie Danoise

doit son origine et son prémier etablissement", hedder det i Indled-

ningen til Brevet, og i Slutningen: „C'est done l'exclusion des spec-

tacles étrangers que la Comédie Danoise implore de vos bontez. Cette

grace, en l'affermissant affermira vostre ouvrage et l'obligera å vous

regarder å jamais non seulement comme son fondateur, mais encor

comme son restaurateur éternel". Udtrykkene falder i Traad med en

Linje i Montaigus Digt til Storkanslerinden, hvori det hedder om det

danske Teater: „Il doit å vos bontez tout l'heur de sa naissance". Det

er fraseagtige Talemaader, rettet til høje og indflydelsesrige Beskyt-

tere; de vidner om disse Personers Bevaagenhed og gunstige Bistand

ved Indrettelsen af en dansk Komedie, men afkræfter ingenlunde Formodningen

om, at det er Montaigu, der er primus motor.

Mest uigennemtrængelig er det Slør, der hviler over Holbergs Stil-

ling til Skuepladsen. Hans Navn nævnes aldrig i noget Aktstykke,

der angaar den, hverken officielt eller privat — og der foreligger dog

nu et ret stort Antal, hentet snart sagt fra alle Kanter. Det er et Fak-

tum, der er konstateret af tidligere Forskere og som nærværende For-

fatter kun har faaet bekræftet. Det hænger maaske sammen med, at

Holberg skrev sine Komedier pseudonymt. Allerede 1723 maatte man

dog i visse Dele af Publikum vide, at Hans Mikkelsen var den samme

som Professor Holberg^), og sandsynligvis er det snart sivet ud og

er blevet en offentlig Hemmelighed.

Det spredte Halvlys, Holbergs egne Udtalelser kaster over disse

Forhold, er imidlertid tilstrækkeligt til at fastslaa, at Tilskyndelsen til

Oprettelse af en dansk Skueplads ikke er udgaaet fra ham, men tvertimod

danner Udgangspunktet for hans Virksomhed som Komedieskri-

ver. Havde Holberg ikke været, eller ikke virket som han gjorde,

vilde der alligevel i 1722 være skabt en dansk Scene, men ganske

vist — den vilde i saa Fald næppe være blevet et afgørende Vende-

punkt i dansk Aandsliv. Holdbarheden i denne Paastand ligger klart

ior Dagen, naar man tager den latinske Tekst af Holbergs første Lev-

^) Albert Thura, Idea historiæ litterariæ Danorum, S. 355 (Bogens Dedikation

til Kongen dateret 30. Novbr. 1722, Trykkeaar 1723). Her nævnes

dog kun Peder Paars og Skæmtedigtene, første Tome af Komedierne var

næppe udkommet. Stedet optrykt af Olsvig (Om Ludv. Holbergs saakaldte

Selvbiografi, Sp. 162ff.).

More magazines by this user
Similar magazines