Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

80

nedsbrev for sig; det er senest skrevet 1727 og er saaledes et samtidigt

Vidnesbyrd. Hvor vel kendt Stedet end er, maa det citeres, fordi det

kommer an baade paa Enkeltheder og Sammenhæng. Holberg for-

tæller, at han omsider var trættedes af den satiriske Digtning, af

Arbejdet med Peder Paars og Skæmtedigtene, der kun havde bragt

ham Utak, og nu havde begyndt at lægge sidste Haand paa sit

tidligere paabegyndte Værk om Danmark og Norges verdslige og

gejstlige Forhold. „Sed dum in hoc opere desudo", fortsætter han,

„in mentem nonnullis venit ad exemplum aliarum gentium ludos sceni-

cos danico idiomate heic instituere, & cum ex indole tam poématis

mei qvam subseqventium satyrarum non insulsas fabulas me scripturum

augurabantur, solicitor ad ea reverti, qvæ nuper ejuraveram"^) —

ordret oversat: „Men medens jeg slider i dette Arbejde, fik nogle i

Sinde efter andre Nationers Eksempel her at indrette Komedier i det

danske Maal, og da de ved Beskaffenheden saavel af mit Poem

[o: Peder Paars] som af Satirerne, der fulgte efter, skønnede, at jeg

kunde skrive ikke uvittige Skuespil, opfordres jeg til at vende til-

bage til det, jeg nys havde forsvoret". Videre skildrer Holberg, hvor-

ledes han en Stund stod paa Overvejelsens ubeslutsomme Stadium;

Vennerne, endogsaa Folk af højeste Rang (primi subsellii), trængte

paa, men han skræmmedes endnu af den Avind, han af Erfaring vidste

den Slags Skriveri kunde opvække. Omsider gav han dog efter for

sine Venners Bønner; han vendte tilbage til sin gamle Haandtering,

lagde Haand paa Værket og gav sig til at skrive Komedier.

Der er ikke mindste Uklarhed i dette Holbergs samtidige Vidnes-

byrd. Da man kom til ham med Opfordring om at skrive Skuespil,

havde han brudt med Musen, der kun havde bragt ham i Ulejlighed,

og havde besluttet at vende tilbage til en Historieskrivers fredelige

Syssel. Han lader ikke med et Ord forstaa, at han selv havde tænkt

paa at skrive Komedier eller skabe en dansk Skueplads.

Men som Aarene gik skete der en Forskydning i Digterens egen

Opfattelse af sit Værk. Han anlagde, som naturligt var, en æstetisk

Maalestok i Stedet for en historisk og følte sig som Skuepladsens

rette Skaber. Det er betegnende, at Hans Mikkelsen, da første Tome

af Komedierne udsendtes i 1723, ganske i Overensstemmelse med de

historiske Forhold, kaldte dem „Comoedier sammenskrevne for den

nye oprettede Danske Skue-Plads", medens de 1731 fik den kortere og

dog mere omfattende og fordringsfulde Titel: „Den danske Skue-Plads".

Allerede heri ligger øjensynlig en Omvurdering. Tydeligt kommer

den frem i den danske Oversættelse fra 1745 af 1. Levnedsbrev, der

^) Originaludg, S. 133. Olsvig læser urigtigt deludo i Stedet for desudo

og oversætter derfor galt (Holbergs 1. Levnetsbrev, 1902).

More magazines by this user
Similar magazines