Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

82

bringelser kunne eftervises Kim til den senere Udviltling, og det vilde

stride mod Naturens Orden, om det ikke var saaledes. Tilmed ligger

det komiske Heltedigt og Komedierne saa nær op ad hinanden i

Frembringelsestid, at det vilde være besynderligt, om der ikke var et

nært Slægtskab imellem dem. Men af dette Slægtskab kan ikke slut-

tes, at Komedierne maatte følge efter Heltedigtet. Vil man støtte sig

til Holbergs egne og tydelige Ord — og andet er der ikke her at

bygge Formodninger paa —, saa vilde den Virksomhed, der var ind-

ledet med Peder Paars og Skæmtedigtene være ophørt, om ikke Skue-

pladsens Oprettelse havde givet den ydre Foranledning til, at Satiren

yderligere kom til at flyde og fik Afløb i Komedier.

Gaar man ud fra, at Indrettelsen af en dansk Skueplads har givet

Stødet til Holbergs Komediedigtning, saa følger deraf, at de tidligste

Komedier først er blevet til i Sommeren og Efteraaret 1722^). En ind-

gaaende Undersøgelse af dette Forhold hører ikke hjemme i nær-

værende Skildring, her skal kun anstilles nogle korte Betragtninger.

Navnlig er det vigtigt at faa afgjort, om der under denne Forudsætning

levnes Digteren fornøden Tid til at producere sine Komedier, og

det maa da først og fremmest fastholdes, at man kun om de fem

første med Sikkerhed ved, at de er skrevne og opførte inden Udgan-

gen af 1722. Da første Tome udkom i 1723, sandsynligvis i Foraaret,

meddelte Just Justesen i sin Betænkning, at Autor havde gjort ti

andre, „som ligge færdige". Denne Forsikring behøver næppe tages

bogstavelig; en Skribent som Holberg, der er sig sin producerende

Evne bevidst, har Lov til at være Sangviniker og er uden Forpligtelse

til at give det læsende Publikum Indblik i sin Arbejdsmaade. Man

kommer maaske Virkeligheden nærmere, naar man antager, at disse

ti Komedier var paa Stabelen og efterhaanden fuldførtes^).

Dernæst maa hele Stoffet have ligget beredt i Digterens Fantasi,

^) Francis Bull mener, at Tiden for de første Komediers Tilblivelse skal

sættes til Vaaren 1720 (Edda III, 1915, S. 146f.), medens Vilh. Andersen

kommer betydeligt nærmere til . det

Tidspunkt, som nærværende Forfatter

anser for det rette; han søger Begyndelsen til Holbergs Komediedigtning i

Den Vægelsindede og henfører dens Affattelse til Foraaret 1722 (Afhandlingen:

„Ophavet til Holbergs Komedier" i „Kritik, Sprog og Litteratur",

1914, S. 132 ff.).

^) Af disse ti blev kun de to første, Barselstuen og Ellevte Juni opført

inden Udgangen af 1723. I Hollst. Corr. 1723, Nr. 97, meldes fra København

under 12. Juni: Die Bande Dånischer Commoedianten haben von denen

aufs neu verfertigten 8 Commoedien gestern eine vorgestellet [3 : Ellevte Junij.

Regner man de fem fra 1722 plus de to nævnte og tillige Paullis Seende

Blinde, faar man otte „neu verfertigten" Komedier, der alle opførtes i 1723

og altsaa har været fuldt færdige. Men naturligvis — Komedianterne kan

have faaet flere, som ikke foreløbig er kommet til Opførelse.

More magazines by this user
Similar magazines