Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

FORORD

,L/enne Overgang, der skulde føre til et Nationalteater, vilde være

en af de allermærkeligste, hvis man kunde gennemskue den; men

Efterretningerne ere paafaldende magre og utilstrækkelige". Det er

N. M. Petersens Ord, hvor han i sin Litteraturhistorie under Omtalen

af Holbergs Virken kommer til det Tidspunkt, da der var ved at ud-

vikle sig en fast Skueplads, hvor den danske Komedie snart skulde

vinde Indgang som en Erstatning for de fremmede Skuespil, der tri-

vedes ved Hoffet og ageredes af vandrende Komedianttrupper.

N. M. Petersen har Ret. Denne Overgang maa erkendes som en

af de allermærkeligste i dansk Kulturs Historie. At Landets Sprog

fandt Vej til Skuepladsen, er i sig selv et Fænomen, der sætter Skel;

men dertil kommer, at de Komedier, der uløseligt er knyttet til den

første danske Skueplads og staar som Indgang til moderne dramatisk

Digtning i vort Modersmaal, er saa ejendommelige i Indhold og Støb-

ning, at de endnu kan betragtes som Mønstre paa gode komiske Skue-

spil. De ældes ikke, de mister ikke deres Tiltrækning. Paa Skue-

pladsen virker den Holbergske Muse kaad, sprælsk og bidende som

for to Aarhundreder siden.

Desværre har N. M. Petersen ogsaa Ret i, at Efterretningerne er

paafaldende magre og utilstrækkelige. De er det stadig, til Trods for,

at der siden denne højtfortjente Litteraturforskers Dage er fremkom-

met adskillige Aktstykker, som kaster Lys over den første danske

Skueplads. Men de er alle af en usammenhængende og brudstykke-

agtig Karakter. Bortset fra enkelte Monografier har heller ingen følt

sig tiltrukken af den Opgave at give en historisk Fremstilling paa

Grundlag af dette Materiale.

At Materialet er af en saadan Beskaffenhed skyldes flere Aarsager.

En Række Akter i Danske Kancellis Arkiv, der maa have indeholdt

værdifulde Oplysninger, er tilintetgjort ved arkivmæssige Kassationer

allerede i det attende Aarhundrede. Praktisk talt er kun de bevaret,

der har ført til en under Kongens Haand udfærdiget Ekspedition; af

andre ftndes Uddrag i de saakaldte Supplikbøger, medens der af henlagte

Sager kun er Rester tilbage. Man maatte indgive, ikke een men

More magazines by this user
Similar magazines