Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

laan og Prioriteter taarnede sig op; formodentlig har han haft lige saa

ondt ved at overse sine mange Gældsforpligtelser som det er vanskeligt

nu, to Hundrede Aar efter, at udrede Traadene i dette Spind. Den

oprindelige Gæld til Admiralinde Spån maa være bragt ud af Verden

ved hendes Død i 1722, men til Gengæld maatte han rejse Penge hos

Jøden Levin Isaac Wallach. Denne Mand, som i de følgende Aar var

blandt den danske Komedies „paarørende", knyttet til Skuepladsen

ved den Art Slægtskab, der sigtes til i Komediens Ligbegængelsej,

var kommen fra Hamborg og havde nylig taget Borgerskab i København

som Jøde^). Han hørte til Byens driftigste Pengeudlaanere og

Geschaftsmænd, laa idelig i Processer, ogsaa med sine egne Trosfæl-

ler, men kom til sidst selv paa Knæerne, saa han (1727) maatte bede

om Protektorium, og samtidig androg om Titel af Hofjuveler for saaledes

at stive sin vaklende Anseelse af — uden dog at faa sit Ønske

opfyldt '). Til ham udstedte Capion 11. April 1722 en Veksel paa

1000 Rdr., der yderligere sikredes ved Pant i Komediehuset næst efter

de 1000 Rdr., som Kaptajn Claus Thaae havde sat i det. Jøden skulde

have sine Penge tre Maaneder efter og Renten var klaret forud ^) ; den

var med andre Ord saa ublu, at der intet derom kunde indføres i de

retslige Dokumenter, om man vilde gaa fri af Aagerlovgivningens farlige

Skær. Tømmerhandleren Hans Lindenhof, som formodentlig havde leve-

ret Materialer til Komediehuset, havde endnu 600 Rdr. til Gode. Tru-

ende hang denne Fordring Capion over Hovedet, han blev indstævnet

for Borgretten og der gik Dom over ham. Forgæves søgte han om konge-

ligt Beskærmelsesbrev — den 20. Juni 1722 blev der for første Gang gjort

Indførsel i Komediehuset*). Hvorledes det lykkedes at ride Stormen af,

faar staa hen ; Claus Thaae forstrakte Capion yderligere med 350 Rdr. ^),

og maaske var dette Redningsplanken, der holdt ham oven Vande.

Saa aabnedes den danske Komedie og Indtægterne begyndte at

flyde. Alle Efterretninger gaar ud paa, at Begyndelsen var glimrende.

^) RSA. Borgerskabsbog under 8. Decbr. 1721.

') RSA. Politi- og Kommercekoll. Domprotokol 1723-26, passim; LAS.

Kbhvns Notarialprot. 1724-26, Fol. 681, og 1726-27, Fol. 673; DK. Oversekretærens

Journal 1727, 549, og Supplikprot. 1727 I, Nr. 782. Isaac

Wallach blev udvist 1728, hvorom det hedder i Jens Poulsen Drejers Kalenderoptegnelser

(Uldallske Saml. 8vo Nr. 510): „D. 2den Martii blev

Jøden Wallach, som hafde angivet Ober-Secr. Moinichen for at have taget

Skench og Gave, forviist Byen med Koste [3: Ris] paa Ryggen, silden hånd

sit Angivende iche kunde beviise". Hvilket stemmer med Sjæll. Missiver

1728, Nr. 125 (jvfr. Chr. Bruun, Fred. Rostgaards Liv og Levnet, 379).

') LAS. Kbhvns Bytings Obligationsprot. 1723-24, Fol. 21.

*) Rep. Nr. 17 og LAS. Kbhvns Bytingsprot. 1722-24, Fol. 26 og 73,

jvfr. Oluf Nielsen, Kjbhvns Hist. og Beskr. VI, 79.

^) Citerede Bytingsprot. Fol. 34.

More magazines by this user
Similar magazines