Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

booksnow1.scholarsportal.info

Den danske komedies oprindelse; om skuepladsen og Holberg

92

dem sætte en Fuldmægtig paa Skuepladsens Kontor, som straks kunde

lægge Beslag paa hvad der kom ind ved Assembleer, Baller, Maske-

rader og Komedier — blot de vilde give ham Udsættelse et Aar. For

Kongen klagede han bitterlig sin Nød, Kone og Børn føjede deres

Bønner til hans^).

Ogsaa denne Gang red Capion Stormen af og Udsigterne begyndte

at se lidt lysere ud. I Septbr. lagde Aktørerne frejdig ud paa ny,

rustet med nye Originalkomedier og Oversættelser^), medens Capion

i Efteraarets Løb fik ordnet et Par faste Laan i Komediehuset og

dermed fik de værste Kreditorer fra Halsen. I Decbr. Termin udstedte

han Pantebrev til Landetatens Krigshospital for 3000 Rdr. med

1. Prioritet i Hus og Privilegium'). Sandsynligvis har Oberst Schack

i egen velforstaaet Interesse gjort sit til at skaffe Capion disse Penge,

bistaaet af Krigskancelliforvalter Fred. Seckman, der maaske ligesom

Svogeren Diderich Seckman nærede en af mere ædle Motiver udsprun-

gen Interesse for den danske Komedie. Men iøvrigt var Laan fra

Krigshospitalets Kasse, selv i private Huse, ikke nogen Sjældenhed —

paa den Maade anbragte man netop Hospitalets Midler*). Yderligere

fik Capion en sekundær Prioritet paa 600 Rdr. af en Regimentsfeltskær

ved Oberst Schacks eget Regiment Johan Conr. Montzinger, medens

Wallach maatte nøjes med tredje. Ogsaa Fred. Seckman kom Capion

til Hjælp med en Sum paa 450 Rdr. for sin private Regning, og fik

Sikkerhed i Komediehusets Indtægter^). Mærkelig er al den Interesse,

der vistes Skuepladsen netop i militære Kredse; maaske skal Forkla-

ringen søges i Capions Bekendtskaber fra Krigens Tid, da han tjente

som Stabs-Traktør og saaledes maatte komme i Forbindelse med de

høje Officerer.

Det var nu lykkedes at faa en nogenlunde fast Ordning paa Ko-

mediehusets og Capions fortvivlede finansielle Affærer. Var Heldet

fra sidste Vinter vendt tilbage, var det hele kommet i sikker Gænge.

Men det udeblev. Det manglede ikke paa nye Stykker, der bejlede

til det store Publikums Gunst. Af Holbergs Komedier kom ikke blot

Barselstuen og Det arabiske Pulver, men ogsaa de to kaadeste af dem

alle, Maskerade og Julestuen, frem i Vinteren 1723-24. Det hjalp dog

kun lidet, da en af Pillerne i den økonomiske Grundvold, man byg-

gede paa, rykkedes bort. Capion havde allerede i Novbr. 1723 faaet

Færten af, at Magistraten pønsede paa at forbyde ham at holde Assem-

') Rep. Nr. 36.

') Hollst. Corr. 1723, Nr. 157, og Extr. Rel. (8vo) 1723, Nr. 73.

') LAS. Kbhvns Bytings Obligationsprotokol 1723-24, Fol. 558.

*) Det fremgaar af Krigshospitalets Arkivsager i RA.

^) LAS. Kbhvns Bytings Obligationsprot. 1723-24, Fol. 559, 647, og

1725-26, Fol. 78.

More magazines by this user
Similar magazines