Aufrufe
vor 5 Jahren

Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule München

Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule München

Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule

Änderungshinweise bitte beachten ! Hochschule München - Fakultät 06 MFB - Prüfungstermine im WS 2012/13 Mechatronik/Feinwerktechnik (Bachelor) Mechatronik/Feinwerktechnik (Bachelor) ANCODE FACHBEZEICHNUNG PRÜFER Tag Zeit Revision ANCODE Tag Zeit Saal 1 Saal 2 Saal 3 Saal 4 Saal 5 Saal 6 Saal 7 Saal 8 Saal 9 Saal 10 1.Semester 1.Semester 111 Mathematik I Steger 30. Jan. 10:30 111 30. Jan. 10:30 A319 A310 A308 A408 A409 A414 A415 112 Mathematik I Hirth 30. Jan. 15:15 112 30. Jan. 15:15 D306 D307 121 Libon 5. Feb. 10:30 121 5. Feb. 10:30 A319 A310 D306 D307 D308 D309 D107 D108 D109 131 Elektrotechnik I Fischer H. 25. Jan. 13:15 131 25. Jan. 13:15 A224 A319 A310 A308 A408 132 Elektrotechnik I Menczigar 25. Jan. 13:15 132 25. Jan. 13:15 A409 A414 A415 141 Technische Mechanik I Niessner 24. Jan. 13:15 141 24. Jan. 13:15 A409 A414 A415 D306 D307 D308 D309 D107 D108 D109 151 Werkstofftechnik I Waidner 1. Feb. 8:30 151 1. Feb. 8:30 D306 D307 D308 D309 D107 D108 152 Werkstofftechnik I Koch U. 1. Feb. 8:30 152 1. Feb. 8:30 A408 A409 A414 153 Werkstofftechnik I Steinhauser E. 1. Feb. 8:30 153 1. Feb. 8:30 A310 A308 154 Chemie Pollok 28. Jan. 10:30 154 28. Jan. 10:30 A409 A414 A415 D306 D307 D308 D309 D107 D108 D109 161 Techn.Zeichnen 1.Sem. (LN1) Weinzierl 6. Feb. 8:30 161 6. Feb. 8:30 A224 A319 A310 A308 162 Techn.Zeichnen 1.Sem. (LN1) Larin 6. Feb. 8:30 162 6. Feb. 8:30 D306 D307 D308 D309 D107 2.Semester 2.Semester 213 Mathematik II SP Hirth 30. Jan. 8:30 213 30. Jan. 8:30 A319 A310 A308 214 Mathematik II SP Steger 30. Jan. 8:30 214 30. Jan. 8:30 A415 215 Mathematik II SP Unterseer 30. Jan. 8:30 215 30. Jan. 8:30 D108 220 Physik II SP Libon 31. Jan. 10:30 220 31. Jan. 10:30 D306 D307 D308 D309 D107 232 Elektrotechnik II SP Fischer H. 25. Jan. 8:30 232 25. Jan. 8:30 A319 A310 233 Elektrotechnik II SP Menczigar 25. Jan. 8:30 233 25. Jan. 8:30 A408 A409 243 Technische Mechanik II Niessner 24. Jan. 17:15 243 24. Jan. 17:15 A319 A310 A308 A408 A409 A414 251 Technische Optik I SP Fickenscher 4. Feb. 8:30 251 4. Feb. 8:30 A319 A310 A308 A408 A409 A414 A415 261 Techn.Zeichnen 2.Sem. (LN3) Weinzierl 6. Feb. 10:30 261 6. Feb. 10:30 A319 A310 A308 A408 A409 270 Konstruktionselemente Olbrich 29. Jan. 17:15 270 29. Jan. 17:15 D306 D307 D308 D309 3.Semester 3.Semester 311 Informatik SP Brand 31. Jan. 8:30 311 31. Jan. 8:30 A319 A310 A308 A408 A409 A414 321 Signale und Systeme SP Froriep 30. Jan. 13:15 321 30. Jan. 13:15 A409 A414 A415 322 Signale und Systeme SP Unterseer 28. Jan. 17:15 322 28. Jan. 17:15 A319 A310 A308 323 Signale und Systeme SP Steger 30. Jan. 13:15 323 30. Jan. 13:15 D307 331 Elektronik KL1 Fischer H. 25. Jan. 15:15 331 25. Jan. 15:15 D309 D107 332 Elektronik KL1 Menczigar 25. Jan. 15:15 332 25. Jan. 15:15 D306 D307 D308 333 Elektronik KL2 Bernhard W. 25. Jan. 17:15 333 25. Jan. 17:15 D306 D307 D308 334 Elektronik KL2 Reimer 25. Jan. 17:15 334 25. Jan. 17:15 D309 D107 341 Technische Optik II KL Nikolaus 4. Feb. 13:15 341 4. Feb. 13:15 A319 A310 A308 A408 A409 A414 351 Werkstofftechnik II SP Steinhauser E. 1. Feb. 13:15 351 1. Feb. 13:15 A308 A408 A409 A414 A415 361 Fertigungstechnik I SP Summer 24. Jan. 10:30 361 24. Jan. 10:30 D306 D307 D308 D309 D107 371 Ergonomie SP Schwarzer 5. Feb. 13:15 371 5. Feb. 13:15 A408 A409 A414 A415 4.Semester 4.Semester 421 Modellbildung und Simulation SP Kersch 24. Jan. 8:30 421 24. Jan. 8:30 A319 A310 A308 425 Modellbildung und Simulation SP Kersch 24. Jan. 8:30 425 24. Jan. 8:30 A408 A409 431 Regelungstechnik SP Froriep 4. Feb. 10:30 431 4. Feb. 10:30 D306 D307 D309 435 Regelungstechnik SP Froriep 4. Feb. 10:30 435 4. Feb. 10:30 D308 D309 441 Signalverarbeitung SP Stockhausen 1. Feb. 15:15 441 1. Feb. 15:15 D306 D307 D308 D109 445 Signalverarbeitung SP Stockhausen 1. Feb. 15:15 445 1. Feb. 15:15 D108 D109 451 Mikroprozessor SP Hermann M. 29. Jan. 8:30 451 29. Jan. 8:30 A319 A310 A308 455 Mikroprozessor SP Hermann M. 29. Jan. 8:30 455 29. Jan. 8:30 A408 A409 461 Sensorik KL Eggers.G 31. Jan. 15:15 461 31. Jan. 15:15 A319 A310 A308 471 Mechanism Design and Analysis SP Wiedemann S. 6. Feb. 13:15 471 6. Feb. 13:15 D306 D307 D308 D309 485 Medizinische Messtechnik SP Giebel 5. Feb. 8:30 485 5. Feb. 8:30 D306 D307 495 Humanbiologie SP Giebel 28. Jan. 15:15 495 28. Jan. 15:15 D107 D108 5.Semester 5.Semester 531 Betriebswirtschaftliche Grundlagen Linner 29. Jan. 13:15 531 29. Jan. 13:15 D306 D307 D308 D309 535 Betriebswirtschaftliche Grundlagen Linner 29. Jan. 13:15 535 29. Jan. 13:15 D309 D107 6.Semester 6.Semester 601 Konstruktionstechnik II KL Böhmer 1. Feb. 17:15 601 1. Feb. 17:15 A408 605 English in Science and Technology KL Harding 23. Jan. 10:30 605 23. Jan. 10:30 A414 611 Fertigungstechnik II SP Seemüller 31. Jan. 13:15 611 31. Jan. 13:15 A414 621 Embedded Systems I KL Parzhuber 6. Feb. 15:15 621 6. Feb. 15:15 A414 631 Lasertechnik/Optoelektronik I SP Fickenscher 28. Jan. 15:15 631 28. Jan. 15:15 A408 A409 651 Medizinische Produktentwicklung KL Böhmer 1. Feb. 17:15 651 1. Feb. 17:15 A408 661 Klinische Technik und Kommunikation Giebel 28. Jan. 13:15 661 28. Jan. 13:15 D107 671 Medizinische Systeme Giebel 31. Jan. 13:15 671 31. Jan. 13:15 D306 681 Medizinische Optik SP Wondrazek 24. Jan. 15:15 681 24. Jan. 15:15 D108 D109 691 Medizinische Technik KL Schlüter A. 29. Jan. 10:30 691 29. Jan. 10:30 D108 7.Semester 7.Semester 711 Finite Elemente Methode SP Haller 30. Jan. 17:15 711 30. Jan. 17:15 D306 D307 D308 721 QM in der Mechatronik Steinberger/Meintrup 29. Jan. 15:15 721 29. Jan. 15:15 A319 A310 A308 A408 731 Medizinische Bildgebung SP Wondrazek/Kiening 4. Feb. 17:15 731 4. Feb. 17:15 A409 741 QM in der Medizintechnik SP Fuchsberger 29. Jan. 15:15 741 29. Jan. 15:15 D108 D109 Die Kandidaten werden gebeten sich gleichmäßig auf die Prüfungsräume zu verteilen ! Hochschule München - Fakultät 06 MFB - Prüfungen WS2012/13 - Prüfungsräume

Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen, Stunden- und Studienpläne Sommersemester 1930
Verzeichnis der Vorlesungen und Übungen, Stunden- und Studienpläne Wintersemester 1930/31
07.06.2013 SPATENSTICH TICH 07 06 - Hochschule Regensburg
Mikrosystemtechnik - Bachelor of Science - Technische Fakultät ...
Wintersemester 2005/06 - Hochschule für Musik Saar - Saarland
Verzeichnis der vorlesungen und Übungen, Stunden- und Studienpläne Wintersemester 1931/32
EIDG. TECHNISCHE HOCHSCHULEN Eidg. Anstalt für ...
Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule München
Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule München
Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule München
Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule München
Prüfungsplan - Fakultät 06 - Hochschule München
PDF-Flyer - Fakultät 06 - Hochschule München
Mikro- und Nanotechnik - Fakultät 06 - Hochschule München
Alumni-Feier 2011 Programm - Fakultät 06 - Hochschule München
Lasermaterialbearbeitung - Fakultät 06 - Hochschule München
Anhang A - Fakultät 06 - Hochschule München
Augenoptik / Optometrie - Fakultät 06 - Hochschule München
Nichtlineare O Nichtlineare Optik - Fakultät 06 - Hochschule München
Änderungshinweise bitte beachten - Fakultät 06 - Hochschule ...
Änderungshinweise bitte beachten ! - Fakultät 06
Bioingenieurwesen - Fakultät 06 - Hochschule München
Nd:YAG Laser: Bohren und Gravieren - Fakultät 06 - Hochschule ...
PDF-Flyer - Fakultät 06 - Hochschule München
Physikalische Technik - Fakultät 06 - Hochschule München
Download - Fakultät 06 - Hochschule München
Download - Fakultät 06 - Hochschule München
Download - Fakultät 06 - Hochschule München
Download - Fakultät 06 - Hochschule München