COIL WINDING MACHINE

mcast.edu.mt

COIL WINDING MACHINE

COIL WINDING MACHINE

Own photo

Project compiled by

Ronald Cassar

Lars Walter

Heinrich Haffner


• Safety

• Safety Cont..

• Technical Description

• Technical Description cont..

• Description of Machine

• Description of Machine cont..

• Maintenance

• How it works

• How it works cont..

• How it works cont..

• How it works cont..

• Specifications

• Specifications cont..

• Specifications cont..

Contents


• After maintenance work

on the pulley and belt, the

safety guard ‘U’ must be

closed before you switch

on the machine.

• Also ensure that the

copper coil is in the safety

tube ‘V’ before switching

on the machine.

Safety

U

Own photo

Own photo

V


• Before using the

machine, the safety

guard ‘K’ must be

closed.

• Verify that the

footpedal is clear of

other objects that can

be dangerous.

Safety Cont..

Own photo

Own photo

K


Turns counter

Push button to

reset the counter

Knobs for

micrometric travel

adjustment of

guide–wire slide

Pulley and belt

Back and

forward lever

Technical Description

Own photo

Safety guard

Release knob

Winding shaft

clamping lever

Winding shaft

Adjustable pitch

control knob


Technical Description cont..

Own photo

Pitch indicator

(in terms of wire

diameter)

Traverse

Direction

lever of

traverse

D.C. motor

Winding width stops

Own photo

Wire-dereeler

Reel stick-post

Safety tube


Description of Machine

• These machines are driven by a DC motor of

varying sizes.

• The motor shaft runs in ball bearings which are

packed with sufficient grease for at least 12

months and providing no leakage takes place,

the ball bearings will be satisfactory for a much

longer period.

• Controls mounted on the main control panel

are as follows:

– "Power on" and "Power off/Emergency Stop"

Own photo

Own photo


Description of Machine cont..

• Speed is controlled by a footpedal-operated

potentiometer which increases the speed

from zero to a preset maximum as the

footpedal is depressed.

• The preset maximum speed is set by a

further potentiometer mounted on the main

control panel which can be set to any

desired figure within the speed range of the

machine.

• The operator should depress the footpedal

smoothly so that the speed increases from

zero to the maximum, i.e. the operator

should push the footpedal down fully to

achieve this speed.

Own photo


Maintenance

• Motors should be inspected at least

once a year to ensure that there is

sufficient grease in the bearings; it

may become necessary to replenish

the grease. Any existing grease

should be cleaned out and care

should be taken to avoid dust when

refilling the housing.

• DC motors use carbon brushes

which may need adjusting or

replacing with time. These brushes

can be accessed by means of

removing the cover plate at the end

of the motor.

• Every six months, you have to check

if the belt is in good condition, that it

is not slipping and tight enough.

Own photo

Own photo


Setting the machine

• The coil former on which the

coil is to be wound is placed

on the shaft ‘G’ by means of

two cones, one of which is

fixed to the shaft by a grub

screw. This is shown in the

schematic diagram below.

• To remove the shaft, unscrew

the release knob ‘H’ and push

the clamping lever ‘I’ to the left.

How it works

Own photo

G


Setting the wire

How it works cont..

• From the copper coil the wire runs on two

wheels that are situated on the wiredereeler,

then go to another two wheels

that are situated on the traverse. From

the traverse it finally goes to the coil

former where it going to be coiled. This

system is shown by a schematic diagram

below.

Own photo


Setting the Traverse

How it works cont..

• Before connecting the wire from the copper coil to

the coil former, the width of the traverse should be

adjusted.

• Slacken off the knobs ‘P’ on the trip rod. Then turn

the knob ‘W’ in a clockwise direction, disengaging

the carriage from the lead screw, allowing it to be

moved to the right or left.

• Return the knob ‘W’ to its previous position. For fine

adjustment of the wire feed carriage turn the hand

knob ‘D’ on the left of the headstock and then

adjust the carriage using knob ‘O’.

• To set the left hand trip adjuster, move it up to the

wire feed carriage and tighten. Move the carriage to

the right hand end of the coil and repeat the

procedure. Now run the machine making any other

fine adjustments as required.

• To change the winding direction from right to left,

move the lever ‘N’ to the right

Own photo

W

P


Variator Adjustment

How it works cont..

• It is important to adjust this only when the

machine is running.

• To adjust, turn the hand grip ‘F’ and read off

the wire size against the corresponding

gear speed on the indicator ‘L’ on the side

of the machine.

Setting the Counter

• To set the number of turns press the reset

button and hold it till all the numbers are set

at zero.

Own photo

Own photo

Own photo

F

L


MOTOR LIST

Specifications

• Main motor: Universal - Commutator - Motor

• Standard: I.E.C. 34.1

• Enclosure protection degree: IP 22

• Power: 0.18 kW/0.25 HP

• Voltage/frequency: Phases: 220 V/50 Hz

• Phases: 1

• Speed: 4000 rpm

• Power factor: 0.75

• Efficiency: 60%

• Full load current: 1.8A

• Torque: 0.43 Nm

• Cooling: Self - Ventilated

• Insulation class: E

• Temperature rise: 60°C

• Weight: 4.4 kg


Specifications cont..

• Wire diameter range: 0.05 to 1.5, mm

• Max coil diameter: 180 mm

• Max coil length: 20 m

• Single-phase motor: 180 W. Clockwise rotation.

• Power supply: 220 V, 1 ph/50 Hz

• Working speeds: 1100/1450/2400/3200 rpm.

• Spindle torque: 1.57 - 1.19 - 0.72 - 0.54 Nm.

• Wire-guide feed range: 0.05 ÷ 1.5 mm

(in accordance with wire diameter)

• Dimensions: 700x540x300 (H) mm

• Weight with accessories: approx 48kg

• Support table: 800x800x800 (H) mm

• Table weight: 28 kg

• Overall height of equipment: 1600 mm


Specifications cont..

• The wiring of the machine

must be connected as shown

in the adjacent wiring diagram:


Magna li tkebbeb il-kojls il kojls

(Coil Winding Machine)

Rittrat personali

Pro[ett im]ejji minn:

Ronald Cassar

Lars Walter

Heinrich Haffner


Werrej

• Sigurta`

• Sigurta` (tkompli)

• Deskrizzjoni Teknika

• Deskrizzjoni Teknika (tkompli)

• Deskrizzjoni tal- magna

• Deskrizzjoni tal- magna (tkompli)

• Manutenzjoni

• Kif ta]dem il- magna

• Kif ta]dem il- magna (tkompli)

• Kif ta]dem il- magna (tkompli)

• Kif ta]dem il- magna (tkompli)

• Spe`ifikazzjoni

• Spe`ifikazzjoni (tkompli)

• Spe`ifikazzioni (tkompli)


• Qabel ma tinxtg]el ilmagna,

kif ukoll wara li

jkun sar xog]ol ta’

manutenzjoni fuq it-tarjola

u `-`inga, je]tie[ li l-gard

tas- sigurta’ (immarkata

bl- ittra ‘U’) tintg]alaq.

• L-operatur je]tie[ ji\gura

li r-rukkel tar- ram ikun fittubu

ta’ sigurta’ (immarkat

bl- ittra ‘V’) qabel ma

jixg]el il-magna .

Sigurta` Sigurta

U

Rittrat personali

Rittrat personali

V


Sigurta’ Sigurta (tkompli)

• Il- gard ta’ sigurta’

mmarkata bl- ittra ‘K’ ukoll

je]tie[ li tintg]alaq qabel

ma wie]ed ju\a l- magna.

• Huwa mportanti wkoll li lispazju

qrib il-pedala jkun

\gumbrat minn kull o[[ett

li jista’ jkun ta’ periklu

g]all- operatur.

Rittrat personali

Rittrat personali

K


Kawnter

(Counter) taddawrien

Buttuna biex

tirrisetja l- kawnter

Regolaturi g]al

po\izzjonament fin

(mikro-metriku) talkarre[jatatalguide–wire.

It-tarjola u `-`inga

Lieva biex

tmexxi ’l

quddiem u

lura

Deskrizzjoni Teknika

Rittrat personali

Gard ta’ sigurta`

Manku biex

jin]eles ixxog]olmillmorsa

Il- lieva li

permezz tag]ha

jintrabat ixxog]ol

fuq ixxaft

tat- tkebbib.

Ix- xaft tattkebbib

Regolatur tal- pi``

(pitch)


Deskrizzjoni Teknika (tkompli)

Rittrat personali

Indikatur talvalur

tal- pi`` (f’

termini taddiametrutalwajer)

Traverse

Lieva li

tissetja ddirezzjoni

tat- traverse

Mutur D.C.

Stoppers g]all- wisa’

tat- tkebbib

Rittrat personali

Dil- parti

tintu\a sabiex

jin]att ilwajer

Pal fejn

jitpo[[a lmin`ott

Tubu ta’

sigurta`


Deskrizzjoni tal- tal magna

• Dawn il- magni ja]dmu permezz ta’ muturi

D.C. ta’ spe`ifikazzjonijiet diversi (skond iddaqs

tal- magna).

• Ix- xaft tal- mutur idur fuq il- berings li huma

ppakkjati bil- gri\, li jservi g]al ta’ l-inqas tnax -

il xahar (jekk ma jkunx hemm telf). Dan

jipprote[i lill- berings milli jittieklu u b’hekk

itawwal i\- \mien ta’ l- u\u tag]hom.

Il- Kontrolli li jinsabu fuq il- panil prin`ipali huma

dawn:

– Swi`` biex tixg]el

– Swi`` biex titfi (iservi wkoll b]ala swi`` ta’

emer[en\a)

Rittrat personali

Rittrat personali


Deskrizzjoni tal- tal magna (tkompli)

• Il- velo`ita` tad-dawrien hija kkontrollata permezz talpedala

li t]addem potentiometer li jvarja d-dawrien talmutur

mill- minimu sa massimu pre-stabbilit.

• Il- velo`ita’ massima pre-stabbilita (li tikkorrispondi g]al

meta l- pedala tkun mag]fusa s’isfel), hija ssettjata

permezz ta’ potentiometer ie]or li jinsab imwa]]al fuq

il-panil tal- kontroll prin`ipali. Dan il- valur jista’ ji[i

ssetjat manwalment sal- velo`ita’ massima li jifla] ilmutur.

• L-operatur g]andu jag]fas il- pedala bil- galbu u mhux

s’ isfel f’ daqqa sabiex jil]aq id-dawrien massimu millewwel.

Il- velo`ita` g]andha ti\died bil- mod, sakemm

til]aq il- massimu meta l- pedala tkun mag]fusa kollha.

Rittrat personali


Manutenzjoni

• Il- muturi g]andhom ikunu spezzjonati ta’

l- inqas darba f’ sena, sabiex ikun \gurat

li hemm gri\ bi\\ejjed fil-berings. Meta lgri\

ikun je]tie[ jinbidel, huwa mportanti

li l- gri\ qadim jitnaddaf tajjeb. Waqt lapplikazzjoni

tal- gri\ il- [did, wie]ed

g]andu jevita li jikkontamina l- gri\ [did

b’ xi ]mie[ jew trab.

• Il-muturi D.C. ju\aw brushes tal - carbon

li je]tie[ jinbidlu kull tant \mien. Dawn ilbrushes

huma a``essibli meta jinfeta] lg]atu

fuq in-na]a ta’ wara tal- mutur.

• Huwa mportanti li kull sitt xhur tkun

spezzjonata `-`inga sabiex ikun \gurat li

qieg]da fil- po\izzjoni t- tajba u li tkun

issikkata kif suppost.

Rittrat personali

Rittrat personali


Kif tissetja l-magna

Kif Ta]dem il-magna il magna

• Il- min`ott/forma li fuqu se

jitkebbeb il- kojl (coil former),

jitpo[[a fuq ix- xaft ‘G’ permezz

ta’ \ew[ koni, li wie]ed minnhom

ikun marbut max-xaft b’vit tat- tip

“grub screw”. Dan jidher flistampa

t’hawn ta]t.

• Biex t]oll ix- xaft, l- ewwel ]oll ilmanku

li je]les ix- xog]ol millmorsa

(H) u mbag]ad mexxi llieva

(I) lejn ix- xellug.

Rittrat personali

G


Kif Ta]dem il-magna il magna (tkompli)

Kif tissetja l- wajer

Il- wajer tar- ram ig]addi minn fuq

\ew[ roti li jinsabu fuq il- “wiredereeler”

(il- parti li tintu\a sabiex

jin]att il- wajer) u jibqa’ sejjer g]al

fuq \ew[ roti o]ra li jinsabu fuq ittravers.

Mit- travers, il-wajer jibqa’

sejjer [ol- min`ott/forma (coil

former) u jitkebbeb. Is- sistema

hija spjegata b’mod grafiku flistampa

fuq il- lemin.

Rittrat personali


Kif Ta]dem il-magna il magna (tkompli)

Kif tissetja t- travers

• Qabel tqabbad il-wajer mir-rukkel g]al mal-

“coil former”, trid tissetja il-wisa’ tat- travers.

• }oll il- pumi ‘P’ fuq it- “trip rod”. Imbag]ad,

dawwar il-pum ‘W’ lejn il-lemin biex b’hekk

jin]all il- vit u tkun tista’ tmexxi l- karre[jata

lejn il-lemin jew lejn ix- xellug.

• Dawwar il- pum ‘W’ fil-po\izzjoni ta’ qabel.

G]al a[[ustament fin tal- karre[jata, dawwar

il- pum ‘D’ li jinsab fuq in- na]a tax- xellug tal-

‘headstock’ u mbag]ad issetja l-karre[[jata

billi tu\a l- pum ‘O’.

• Biex tissetja l- ‘hand trip’ tax-xellug, mexxiha

lejn il- karre[jata u ssikka. Mexxi l- karre[jata

lejn it- tarf tal- lemin tal- kojl u rrepeti ilpro`edura.

• Biex taqleb id-dire\joni tal-winding mil- lemin

g]ax- xellug, dawwar il- pum ‘N’ lejn il- lemin.

Rittrat personali

W

P


Kif Ta]dem il-magna il magna (tkompli)

Kif tissetja l- Variator

• Huwa mportanti li tissetja dan x’]in il-magna

tkun qed ta]dem.

• Biex tissetja, dawwar il-pum ‘F’ u aqra lqies

tal-wajer (hekk kif imqabbel malvelo`ita`

ta’ l- ingrana[[) fuq l- indikatur ‘L’

li hemm fuq [enb il- magna.

Kif tirrisetja l- Kawnter

• Biex tirrisetja l- kawnter, ag]fas il-buttuna

tar- reset u \ommha mag]fusa sakemm innumri

ji[u kollha \ero.

Rittrat personali

Rittrat personali

Rittrat personali

F

L


Spe`ifikazzjoni tal-mutur

Spe`ifikazzjoni

• Il- Mutur: Universal - Commutator - Motor

• Standard: I.E.C. 34.1

• Grad ta’ protezzjoni tal- qafas: IP 22

• Qawwa: 0.18 kW/0.25 HP

• Vulta[[/frekwenza tal- provi\ta: 220 V/50 Hz

• Numru ta’ Fejses: 1

• Velo`ita`: 4000 rpm

• Power factor: 0.75

• Effi`jenza: 60%

• Kurrent Full load: 1.8A

• Forza: 0.43 Nm

• Sistema ta’ tberrid: Self-Ventilated

• Grad ta’ Insulazzjoni: E

• |ieda fit- temperatura: 60°C

• Pi\: 4.4 kg


Spe`ifikazzjoni (tkompli)

• Dijametru tal- wajer: bejn 0.05 u 1.5 mm

• Dijametru tal- kojl: 180 mm

• Tul tal- kojl: 20 m

• Mutur ta’ fejs wie]ed: 180 W. Rotazzjoni fiddirezzjoni

ta’ l- arlo[[

• Provi\ta: 220 V, 1 ph/50 Hz

• Velo`itajiet possibli: 1100/1450/2400/3200 rpm.

• Spindle Torque: 1.57 - 1.19 - 0.72 - 0.54 Nm.

• Wire-guide feed range: 0.05 ÷ 1.5 mm

(skond id- dijametru tal- wajer)

• Dimensjonijiet: 700x540x300 (H) mm

• Pi\ (bl- a``essorji nklu\i): approssimament 48kg

• Il- qisien tal- mejda: 800x800x800 (H) mm

• Il- pi\ tal- mejda: 28 kg

• L-g]oli tal- magna: 1600 mm


Spe`ifikazzjoni (tkompli)

• L- installazzjoni elettrika talmagna

g]andha tkun hekk kif

murija fl- istampa.


Drahtwicklungsmaschine

Eigenes Photo

Projektarbeit von

Ronald Cassar

Lars Walter

Heinrich Haffner


• Betriebsicherheit 1

• Betriebsicherheit 2

• Technische Beschreibung 1

• Technische Beschreibung 2

• Bescheibung der Maschine 1

• Bescheibung der Maschine 2

• Wartung

• Funktionsablauf 1

• Funktionsablauf 2

• Funktionsablauf 3

• Funktionsablauf 4

• Technische Daten 1

• Technische Daten 2

• Technische Daten 3

Inhaltsangabe


Betriebssicherheit 1

• Wenn Sie die Wartung

durchgeführt haben und die

Maschine starten wollen

vergewissern Sie sich das die

Abdeckung auf der

Riemenscheibe montiert ist.

• Vor der Inbetriebnahme der

Maschine müssen Sie sich

vergewissern, dass sich die

Windung des Kupfers im

Sicherheitsrohr (V) befindet.

U

Eigenes Photo

Eigenes Photo

V


Betriebssicherheit 2

• Vor Benutzung der Maschine

muss die Sicherheitsklappe

geschlossen werden.

• Wenn sie die Maschine

benutzen, prüfen sie, ob sich

Gegenstände in der Nähe des

Fusspedals befinden, die das

Pedal blockieren könnten.

Eigenes Photo

Eigenes Photo

K


Technische Beschreibung 1

Windungszähler

Knopf um den

Zähler

zurückzusetzen

Drehknöpfe zur

genauen

justierung der

Drahtfuehrung

Riemenscheibe

und Riemen

Drehrichtungshebel

Eigenes Photo

Sicherheitsscheibe

Sicherung zur

Spulenklemmung

Hebel zur

Klemmung der

Spule

Wickelwelle

Knopf zur

Justierung der

Spindelsteigung


Technische Beschreibung 2

Eigenes Photo

Steigungsanzeige

Traverse

Richtungshebel

der Traverse

Wechselstrommotor

Längenbegrenzung

der Spule

Eigenes Photo

Spulenwickler

Spulenstock

stange

Sicherheits-

rohr


Beschreibung der Maschine 1

• Die Maschine wird mit einem variablen

Gleichstrommotor betrieben

• Der Motorschaft ist kugelgelagert und mit

genügend Fett für 12 Monate befüllt. Eine

Füllung ist auch für eine längere Zeit

ausreichend

• Auf diesem Bedienfeld sind folgende Schalter

angebracht:

An-Aus Knopf und Not-Aus

Eigenes Photo

Eigenes Photo


Beschreibung der Maschine 2

• Die Geschwindigkeit wird über ein

Fusspedal geregelt. Über einen

Potentiometer wird die Geschwindigkeit von

null bis maximum eingestellt.

• Auf dem Bedienfeld befindet sich ein

weiterer Potentiometer, worüber man die

gewünschte Endgeschwindigkeit einstellt.

• Der Bediener muss das Fusspedal

gleichmäßig betätigen um grosse

Schwankungen der Geschwindigkeit zu

vermeiden. Für die maximale

Geschwindigkeit muss das Fusspedal bis

zum Anschlag durchgedrückt werden.

Eigenes Photo


Wartung

• Der Motor sollte mindestens einmal im

Jahr kontrolliert werden, ob sich noch

genügend Schmierfett im Motor befindet.

Wenn ein Wechsel nötig wird, ist darauf

zu achten, dass so wenig Schmutz wie

möglich ins Innere gelangt.

• Die Gleichstrommotoren benutzen

Kohlebürsten, die nach einiger Zeit neu

eingestellt oder ersetzt werden müssen.

Diese Bürsten können heraus

genommen werden, indem man die

Deckenplatte am Ende des Motors

öffnet.

• Alle sechs Monate muss der Riemen

kontrolliert werden, ob er straff sitzt und

nicht beschädigt ist.

Eigenes Photo

Eigenes Photo


Funktionablauf 1

Maschineneinstellung

• Die Windung wird auf den

Schaft geschoben und

durch zwei Schrauben

links und rechts

gesichert. Dieses ist in

der schematischen

Zeichnung dargestellt.

• Um den Schaft

herauszunehmen, muss

man den Knopf

losschrauben und den

Hebel nach links drücken

Eigenes Photo

G


Drahteinstellung

Funktionsablauf 2

• Der Kupferdraht wird über ein

Rollensystem geführt.

• Dieser Ablauf wird in der unteren

Zeichnung dargestellt.

Eigenes Photo


Funktionsablauf 3

Überquerungseinstellung

• Bevor der Draht mit der Windung verbunden wird,

muss der Drahtdurchmesser eingestellt werden.

• Der Hebel ‘P‘ muss gelöst werden. Drehen Sie

dann den Knopf ‘W’ nach rechts, dieser entkuppelt

den Verfahrschlitten von der führenden Schraube.

Dadurch ist es möglich, den Schlitten nach rechts

oder links zu bewegen.

• Drehen Sie den Knopf ’W’ in seine vorige

Ausgangposition zurück. Zur Feineinstellung des

Kabelführungsschlittens drehen Sie den Handknopf

‘D’ links vom Spindelstock. Anschliessend stellen

Sie den Schlitten mit dem Knopf ‘O’ ein.

• Um den linken Handbedienungsjustierer

einzustellen, bewegen Sie ihn nach oben zum

Kabelführungsschlitten und ziehen Sie ihn fest.

Bewegen Sie den Schlitten zum rechten Ende der

Windung und wiederholen Sie den Vorgang. Wenn

Eigenes Photo

die Maschine läuft, machen Sie die erfoderlichen

Feineinstellungen.

• Um die Windungsrichtung von rechts nach links zu

verstellen, bewegt man den Hebel ‘N’.

W

P


Variator Regelung

Funktionsablauf 4

• Es ist wichtig die Kurbel ‘F‘ ,nur zu

verstellen, wenn die Maschine läuft.

• Durch Drehung des Handgriffes ‘F’ kann

man an der Scheibe die Geschwindigkeit

für die entsprechende Drahtgröße ablesen.

Einstellung des Zählers

• Um die Zahlen zurückzusetzen drücken Sie

den roten Knopf.

Eigenes Photo

Eigenes Photo

Eigenes Photo

F

L


Motordaten

Technische Daten

• Hauptmotor: Universal - Gleichrichter - Motor

• Standard: I.E.C. 34.1

• Einschließung Schutzgrad: IP 22

• Leistung: 0.18 kW/0.25 Ps

• Spannung/Frequenz: 220 V/50 Hz

• Phase: 1

• Geschwindigkeit: 4000 U/min

• Leistungsfaktor: 0.75

• Effiziens: 60%

• Nennlast: 1.8A

• Drehmoment: 0.43 Nm

• Kuehlung: belueftung

• Baureihe: E

• Temperarturanstieg 60°C

• Gewicht: 4.4 kg


Technische Daten

• Drahtdurchmesserbereich: 0.05 to 1.5, mm

• Max. Windungsdurchmesser: 180 mm

• Max Drahtlänge: 20 m

• Einphasiger Motor: 180 W. Rechtslauf.

• Ernergieversorgung: 220 V, 1 ph/50 Hz

• Drehzahl: 1100/1450/2400/3200 1/min

• Spindeldrehmoment: 1.57 - 1.19 - 0.72 - 0.54 Nm.

• Kabeldurchführungsbereich: 0.05 - 1.5 mm

(entspricht dem Kabeldurchmesser)

• Abmessung: 700x540x300 (H) mm

• Gewicht mit Zubehör: ca. 48kg.

• Auflagetisch: 800x800x800 (H) mm

• Gewicht des Tisches: 28 kg

• Gesamthöhe der Ausrüstung: 1600 mm


Technische Daten

• Der Schaltplan der Maschine

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine