LATVIJAS] - DSpace

dspace.lu.lv

LATVIJAS] - DSpace

8

Tabula .J\fe 4. -

Tabelle

Nu 4.

0,3 proc. vairumā atstāj nospiedīgu iespaidu ne tikai uz cukura inversijas pro-

cesu, bet ari uz visiem citiem bioķimiskeem procesiem, kas norisinās pie medus

rašanās un nogatavošanās, kā bites medus kuņģī, tāpat ari stropā pa

gatavošanās laiku.

Sastāvdaļas

Bestandteile

īpatnējais svars (šķīdums 1:2 pie 15°C) . . i

Spezif. Gewicht (der Lösung 1:2 bei 15°C) . . t

Sausna \

Trockensubstanz

Ūdens \:

Wasser ,

Invertcukurs \

Invertzucker J

Biešu cukurs

Saccharose

Kopējais cukura vairums \

Gesammtzucker f

Necukurs \

Nichtzucker /

Skābe, apr. pec

skudru skābes \ ļ

Säure, berechn. auf Ameisensäure /

Polarizācija (10 proc. šķī- | priekš inversijas

dums, caurule 200 mm.) vor der Inversion /

Pdarisa.ion (10«/. Lösung) ļ

/

/1

\

i

Sīrups

H° 9

(bez skābes)

dots bit. 31./VIII./16.

Medus 10

ienests no sīrupa N° 9,

izņemts no str. 3./IX./16.

Sirup Ne 9 Honig

(ohne Säure)

Verfüttertam31 .Aug.

i , .

1916.

~

[

N? 10

von den Bienen aus Sirup

N° 9 erzeugt. Herausge-

nommen am 3. Sept 1916.

1,0982 1,1064

69,87°/o

30,13%

0

69,87%

69,87%

75,63%

24,37%

24,48%

47,57%

72,05%

0 3,58%

0 0,012%

- +6,32°

- -2,60»

Katalaze t

Katalase * 0 0

Diastaze »

Diastase

Invertaze »

Invertase

. .

f

f

0 2,5 ccm.

0

medus no

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine