в) такса за обжалване - ECHA - Europa

echa.europa.eu

в) такса за обжалване - ECHA - Europa

Практически указания

към страните в производства по

обжалване пред Апелативния

съвет на Европейската агенция


За да се гарантира безпрепятствено, надеждно и ефективно по отношение на

разходите провеждане на производствата, Апелативният съвет на

Европейската агенция по химикали прие практически указания към страните.

Правомощие за приемане на такива практически указания е предоставено в

член 27 от Регламент (ЕО) № 771/2008 на Комисията от 1 август 2008 г. относно

организационни и процедурни правила на Апелативния съвет на Европейската

агенция по химикали.

Отказ от отговорност: Текстът представлява работен превод на документ,

публикуван първоначално на английски език. Оригиналният документ може да

се намери на интернет страницата на ECHA.


СЪДЪРЖАНИЕ

8.3.2010

A) Правно положение ............................................................................................. 3

Б) Кореспонденция със Съвета ........................................................................... 3

Адрес .................................................................................................................................. 3

Други важни изисквания относно кореспонденцията..................................................... 4

Специални изисквания за кореспонденция със Съвета чрез електронна поща/факс 4

В) Такса за обжалване............................................................................................ 5

Плащане на таксата за обжалване.................................................................................. 5

Намаляване на таксата за обжалване ............................................................................ 6

Възстановяване на таксата за обжалване...................................................................... 6

Г) Подаване на жалба и други документи........................................................... 7

Срокове .............................................................................................................................. 7

Доказателство за плащане............................................................................................... 7

Доказателство за учредяване на юридическо лице....................................................... 7

Формуляр за правен субект и формуляр за финансова идентификация .................... 7

Информация относно правото на намалена такса за обжалване................................ 7

Език..................................................................................................................................... 7

Съдържание и форма на писмените изложения, включително на жалбата ............... 8

Приложения ..................................................................................................................... 10

Представител .................................................................................................................. 11

Резюме и публикуване на жалбата ............................................................................... 11

Отстраняване на нередовност на жалбата и другите изложения .............................. 11

Д) Искания за поверителност.............................................................................. 12

„Неповерителни“ и „маркирани с гриф „Поверително“ варианти на документи........ 12

Е) Процедура по встъпване в производството............................................... 13

Ж) Устна фаза на производството ..................................................................... 14

Подготовка за изслушването ......................................................................................... 14

Език на устното изслушване .......................................................................................... 14

Призовки........................................................................................................................... 14

Искане за закрито изслушване ...................................................................................... 15

Място на изслушването.................................................................................................. 15

Присъствие на изслушването ........................................................................................ 15

З) Публикуване на окончателните решения..................................................... 16

И) Влизане в сила на настоящите практически указания.............................. 16

2


A) ПРАВНО ПОЛОЖЕНИЕ

8.3.2010

1. Настоящите практически указания уреждат основните елементи на

производствата пред Апелативния съвет на Европейската агенция по

химикали (по-нататък наричани съответно „Съветът“ и „ECHA“) и наред с

това включват насоки относно изискванията за допустимост, определени

в процедурния правилник1.

2. За да се гарантира безпрепятствено, надеждно и ефективно по

отношение на разходите провеждане на производствата, страните

трябва да следват грижливо настоящите указания. Настоящите указания

допълват процедурния правилник и нямат за цел да го заместят.

Спазването на настоящите указания обаче ще намали броя на

исканията за отстраняване на нередовност и риска от недопустимост.

Актуалният текст на настоящите указания е достъпен на уебсайта на

ECHA 2 .

Б) КОРЕСПОНДЕНЦИЯ СЪС СЪВЕТА

Адрес

3. Всички документи по производствата, както и друга кореспонденция,

изпращана до Съвета, се подават в регистъра на Съвета (наричан понататък

„регистър“). Адресът за връчване на документи е:

European Chemicals Agency

Registry of the Board of Appeal

P.O. Box 400

FI-00121 Helsinki

Finland

4. Документи могат да се подават и директно в приемната на ECHA в

работно време. Работното време е обявено на уебсайта на ECHA 3 .

1

2

3

Адрес за посещения: Annankatu 18, 00120 Хелзинки, Финландия.

Регламент (ЕO) № 771/2008 на Комисията от 1 август 2008 година относно

организационни и процедурни правила на Апелативния съвет на Европейската агенция

по химикали (“Процедурни правила„).

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp

http://echa.europa.eu/about/hours_bg.asp

3


Други важни изисквания относно кореспонденцията

8.3.2010

5. Подаваните до Съвета документи се придружават винаги с три преписа

на хартиен носител и по един допълнителен препис за всяка от страните

в производството, включително ECHA и встъпилите лица, допуснати по

производството.

6. С цел проверка на обстоятелството, че подадените до Съвета

документи (оригинал, приложения и преписи към тях) са получени в

цялост, на първата страница на всеки комплект подадени документи се

посочва общият брой страници в комплекта.

7. В първата си кореспонденция до Съвета страните трябва:

а) да посочат дали са съгласни да получават лично или, при по

целесъобразност, чрез свой представител документи по факс,

електронна поща или посредством други технически средства за

комуникация (член 6, параграф 1, буква з), член 7, параграф 2,

буква д) и член 8, параграф 4, буква з) от процедурния

правилник);

б) да посочат факс номер и/или адрес на електронна поща, които

регистърът може да ползва за тази цел.

Обърнете внимание, че за да бъдат връчени документи по електронна

поща, компютърът на адресата трябва да е снабден с програма Adobe

Reader®, тъй като регистърът изпраща кореспонденция във формат

PDF.

Специални изисквания за кореспонденция със Съвета

чрез електронна поща/факс

8. Подписаните оригинали на процесуалните документи могат да се

изпращат до регистъра и чрез:

а) факс (на факс номер: +358-9-68 61 89 30) или

б) електронна поща (адрес за електронна поща:

appeal@echa.europa.eu).

Подателят е длъжен да гарантира, че документите са получени в

регистъра в тяхната цялост и в предвидения срок. Това налага да се

подхожда с особено внимание при изпращане на документи

посредством електронни средства за комуникация.

9. При изпращане на процесуални документи до регистъра по факс или

електронна поща се вземат предвид следните допълнителни

изисквания:

а) за да се гарантира целостта на документа, се приема само копие

на подписания оригинал. Документи, изпратени по електронна

поща, следва да се прилагат като сканирани документи във

4


8.3.2010

формат PDF (изображения и текст), изготвени с помощта на

програмата Adobe Reader®;

б) три преписа на хартиен носител и по един допълнителен препис

за всяка от останалите страни в производството, включително

ECHA и встъпилите лица, допуснати по производството, следва

да бъдат изпратени по обикновена поща или да бъдат подадени

направо в регистъра. Тези преписи се изпращат незабавно след

изпращането на преписа на електронен носител, като не се

допуска внасяне на каквито и да е корекции или изменения в

текста, дори и с незначителен характер;

в) на първата страница на всеки процесуален документ, чието

подаване в оригинал е предшествано от изпращане по

електронен път, се поставя обозначението „изпратено

предварително по факс/електронна поща на (дата)“, за да могат

съответните документи да бъдат лесно установени;

г) за да бъде успешно изпратено по електронна поща или факс,

обемът на съобщението, включително приложенията към него, не

трябва да надхвърля 10 MB. Съобщения, чийто обем надхвърля

това ограничение, трябва да се изпращат разделени на няколко

части, за да се гарантира успешното им получаване в регистъра.

В случай на изпращане на документи на части, в придружаващото

всяка част електронно съобщение се посочват:

- име на жалбоподателя,

- номер на обжалваното решение или на жалбата,

- общ брой на изпратените електронни съобщения, поредни

номера и номера на страниците на приложените

документи (например: електронно съобщение № 1 (от 5),

съдържащо страници 1—50 от жалбата и страници 1—10

от приложение 1).

В) ТАКСА ЗА ОБЖАЛВАНЕ

Плащане на таксата за обжалване

10. Правилата относно плащането на таксата за обжалване са установени в

Регламента за таксите 4 .

4

Жалбите не се считат за получени от Апелативния съвет до получаване

на съответната такса от ECHA (член 10, параграф 5 от Регламента за

таксите). Следователно жалбоподателят трябва да заплати таксата

преди да подаде жалба и при всички обстоятелства не по-късно от

Регламент (ЕO) № 340/2008 на Комисията от 16 април 2008 година относно таксите и

плащанията, дължими на Европейската агенция по химикалите в съответствие с

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно

регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

(Регламент за таксите).

5


8.3.2010

тримесечния срок за подаване на жалба по член 92, параграф 2 от

Регламента REACH 5 .

11. Жалбоподателят заплаща съответната сума в евро (EUR) с банков

превод по посочената на уебсайта на ECHA банкова сметка на

Агенцията за плащане на такси за обжалване6. ECHA не приема

плащания в брой и чекове.

При всяко плащане на такса за обжалване в полето за бележки се

посочва името на жалбоподателя (жалбоподателите) и, ако е известен,

идентификационния номер (номера) на обжалваното решение и датата

на постановяването му. Всички банкови такси, свързани със

заплащането на таксата за обжалване в полза на ECHA, се поемат от

жалбоподателя. Банката на жалбоподателя следва да получи указания в

този смисъл. В границите на единната зона за плащания в евро (ЕЗПЕ)

задължително се използват IBAN и BIC/SWIFT кодове.

Към жалбата се прилага доказателство за извършеното плащане.

Намаляване на таксата за обжалване

12. Когато се позовава на право на намалена такса за обжалване (т. е.

когато жалбоподателят е микропредприятие, малко или средно

предприятие съгласно член 2 от Регламента за таксите), при подаването

на жалбата жалбоподателят уведомява Съвета за това обстоятелство

(член 13, параграф 1 от Регламента за таксите).

Възстановяване на таксата за обжалване

13. Платената такса за обжалване се възстановява, в случай че

изпълнителният директор на ECHA измени обжалваното решение или

бъде постановено решение по жалбата в полза на жалбоподателя (член

10, параграф 4 от Регламента за таксите). Във връзка с това

жалбоподателят попълва и подава заедно с жалбата Формуляр за

правен субект (Legal Entities Form, LEF) и Формуляр за финансова

идентификация (Financial Identification Form). Тези формуляри са

публикувани на уебсайта на Комисията 7 .

5

6

7

Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември

2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на

химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на

Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент

(ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви

91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията. Текст от значение за

ЕИП.

http://echa.europa.eu/appeals/board_contact_bg.asp

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/legal_entities/legal_entities_en.cfm

и

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/financial_id/financial_id_en.cfm

Вж. също Решението на изпълнителния директор от 19 декември 2008 г. относно

възстановяването на такси и плащания съгласно член 10, параграф 4 и член 20,

параграф 1 от Регламент (ЕО) № 340/2008 на Комисията (док. ED/61/2008).

http://echa.europa.eu/appeals/app_procedure_bg.asp

6


Г) ПОДАВАНЕ НА ЖАЛБА И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

Срокове

8.3.2010

14. Обжалването се осъществява пред Съвета чрез подаване на писмена

жалба, в която се посочват търсената от жалбоподателя правна защита,

правните доводи и основните аргументи. Жалбата се подава в срок от

три месеца от датата на съобщаване на решението на заинтересуваното

лице, или при липса на съобщаване - от датата, на която лицето е

узнало за решението (вж. член 92, параграф 2 от Регламент (ЕО)

№ 1907/2006). Срокът за подаване на жалба не подлежи на

удължаване.

15. За целите на изчисляването на сроковете документите не се считат за

подадени до получаването им от регистъра (член 10, параграф 2 от

процедурния правилник). Правилата за изчисляване на сроковете са

подробно уредени в член 23 от процедурния правилник.

Доказателство за плащане

16. Жалбите не се считат за получени от Апелативния съвет до получаване

на съответната такса от ECHA (член 10, параграф 5 от Регламента за

таксите). Поради това към жалбата се прилага доказателство за платена

такса (член 6, параграф 2 от процедурния правилник).

Доказателство за учредяване на юридическо лице

17. Когато жалбоподателят е юридическо лице, към жалбата се прилага

доказателство за учредяването му по законоустановения ред (член 6,

параграф 2 от процедурния правилник). Това обстоятелство може да

бъде установено с учредителен или регулаторен акт или извлечение за

актуално състояние от търговския регистър.

Формуляр за правен субект и формуляр за финансова

идентификация

18. Вж. раздел В, Такса за обжалване, Възстановяване на таксата за

обжалване.

Информация относно правото на намалена такса за

обжалване

19. Вж. раздел В, Такса за обжалване, Намаление на таксата за обжалване.

Език

20. Езикът, на който е подадена жалбата, е езикът на производството.

Езикът на производството се използва в писменото и устното

7


8

8.3.2010

производство, освен ако Съветът разреши използването на друг

официален език по искане на някоя от страните. Това се отнася и до

всички придружаващи документи, които при необходимост се подават

заедно с превод на езика на производството (член 14 от процедурния

правилник).

При подготовката на своите изложения страните се съветват да вземат

предвид факта, че на практика всички представени документи ще бъдат

преведени на английски език, тъй като на този език членовете и

служителите на Съвета осъществяват своята ежедневна вътрешна

комуникация и изготвят съвместни документи.

Ако жалбоподателят е адресат на обжалваното решение и жалбата не е

подадена на езика на това решение, жалбоподателят следва да

предостави данни и доказателства, че езикът на жалбата е бил

използван за подаване на документи, въз основа на които е прието

решението (член 14, параграф 1, втора алинея от процедурния

правилник).

Съдържание и форма на писмените изложения,

включително на жалбата

21. Оригиналът на всяко писмено изложение съдържа подпис и дата.

Освен това, с цел гарантиране на процесуална ефективност, първата

страница на всяко писмено изложение, подадено пред Съвета, следва

да съдържа следната информация:

8

а) заглавието на документа (жалба, писмено възражение, искане

за встъпване в производството, писмено становище при

встъпване в производството, отговори на въпроси и др.);

б) номера на жалбата (A-...-...), когато този номер вече е съобщен

от регистъра, или, когато номерът не е съобщен от регистъра,

номера на обжалваното решение на ECHA;

в) името и адреса на страната, която подава документа;

г) датата на съставяне на изложението;

д) когато е приложимо, се отбелязва съответно искане за

поверителност (вж. раздел Д, Искания за поверителност);

е) ако страната е посочила свой представител, името и служебния

адрес на представителя.

Препоръчва се посочената по-горе информация да се предоставя във

вид на заглавна страница на всяко писмено изложение, като най-добре е

да се ползва придружителният формуляр, който е поместен на

уебсайта на ECHA 8 .

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp


8.3.2010

22. Тъй като всички подадени писмени изложения се обработват от

регистъра в електронен формат, страните трябва да имат предвид

следните изисквания, свързани със сканирането на документите и

софтуерното разпознаване на текста:

а) тестът трябва да е лесно четлив и да е разположен само на

едната страна на листа (т. е. „едностранно“, а не

„двустранно“);

б) всички параграфи от изложението следва да са номерирани

последователно;

в) документите не трябва да са подвързани, нито прикрепени по

друг начин, например с лепило или телбод;

г) за да се осигури четливостта на сканираната версия на текста,

той трябва да бъде отпечатан с достатъчна разрядка и полета, а

размерът на шрифта да е 12 за основния текст и 10 за бележките

под линия.

23. За да се гарантира, че всички страници на документите (включително

приложенията и разделителите, ако има такива) ще бъдат сканирани,

страниците в писмените изложения и приложенията следва да

бъдат номерирани последователно (например страница 1 от 11), за

предпочитане в горния десен ъгъл на всяка страница.

24. Информацията, която трябва да се включи в жалбата и документите,

които следва да бъдат приложени към нея, са описани в член 6,

параграф 1 и параграф 2, както и в член 9 от процедурния правилник.

Примерен контролен списък, съдържащ необходимите действия

при подаване на жалба, е поместен на уебсайта на ECHA 9 .

25. В жалбата следва да бъде ясно посочено кои факти и заключения,

съдържащи се в обжалваното решение на ECHA, се оспорват от

жалбоподателя. По-конкретно жалбоподателят трябва да посочи дали

оспорва решението в неговата цялост или само частично. Във втория

случай се посочва оспорваната част от решението.

26. Страните следва да имат предвид, че не се допуска представяне на

нови правни доводи след първата размяна на писмени изложения, освен

ако Съветът реши, че те се основават на нови правни или фактически

обстоятелства, които са възникнали в хода на производството (член 12,

параграф 2 от процедурния правилник).

27. Жалбата и другите писмени изложения следва да съдържат не само

правните доводи, на които се позовава жалбоподателят в подкрепа на

жалбата си, но и кратко представяне на всеки от аргументите, на които

се основават тези доводи. Следователно жалбата следва да съдържа

писмено изложение на приведените фактически, правни или други

основания.

9

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp

9


8.3.2010

28. Всички доказателства (документи или други доказателствени средства),

приведени от жалбоподателя, следва да бъдат обозначени, описани и

приложени към предоставените писмени изложения. Наред с горното

страните трябва да:

а) съставят списък на представените доказателства;

б) посочат фактите или твърденията, в подкрепа на които е

представено всяко доказателство, като включат препратка към

съответната част в изложението;

в) пояснят как приведените доказателства подкрепят представените

факти или твърдения;

г) посочат точното място на частта (частите) в доказателствата,

приведени в подкрепа на фактите или твърденията. За тази цел

страните могат да подчертаят или маркират съответната част

(части) в текста на приведените доказателства.

Страните се приканват да използват специалните формуляри

(Таблица на приложенията (Table of Annexes) и Формуляр за

доказателства (Evidence sheet)), публикувани за тази цел на уебсайта

на ECHA 10 .

Приложения

29. Като приложения следва да се подават само документи, цитирани в

текста на писмено изложение и които са необходими, за да се докаже

или илюстрира неговото съдържание. Допуска се представяне на

извлечения от обемисти документи, при условие че извлечението не е

извадено от контекста.

30. Приложенията трябва да са съставени на езика на производството или

да са придружени с превод на този език. Когато се предоставят

обемисти документи, може да се приложи превод само на частите, които

имат отношение към производството. Въпреки това Съветът може да

изиска по всяко време по-подробен или цялостен превод (член 14,

параграф 2 от процедурния правилник).

31. Спазват се следните формални изисквания:

10

а) приложенията трябва да бъдат четливи. Не се приемат

приложения, чието отпечатване не е с достатъчно добро

качество;

б) приложенията се номерират и се описват в Таблица на

приложенията (вж. точка 28 по-горе), в която се посочват

изложенията, към които са прикрепени. Ако дадено приложение е

обемисто, съответната страна трябва да посочи кои части от него

имат отношение към изложението.

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp

10


Представител

8.3.2010

32. Всяко лице, което представлява страна или встъпило лице пред Съвета,

представя пълномощно (член 9 от процедурния правилник). За всяка

промяна на представителя регистърът се уведомява незабавно в

писмена форма.

Резюме и публикуване на жалбата

33. Регистърът публикува на уебсайта на ECHA 11 съобщение за всяка

подадена жалба (член 6, параграф 6 от процедурния правилник). Поподробна

информация може да се намери в решението на Съвета

относно изпълнението на правилата за публикуване на съобщения за

жалбите на уебсайта на Агенцията (Board’s Decision on implementing the

rules on publication of an announcement of the notice of appeal on the

website of the Agency) 12 .

За да улесни изготвянето на съобщението, жалбоподателят следва да

приложи към жалбата резюме на спора. Това резюме не трябва да

надвишава една страница и съдържа:

а) името на жалбоподателя;

б) оспорваното решение;

в) вида на търсената от жалбоподателя правна защита;

г) резюме на най-важните основания, на които се позовава

жалбоподателят.

34. Жалбоподателят не трябва да включва в резюмето поверителна

информация, тъй като съобщението за жалбата се изготвя въз основа

на това резюме. Изготвеното от регистъра обявление се публикува

незабавно след вземането на решение по евентуални искания за

поверителност, свързани със съдържанието му.

В срок от две седмици от публикуването на обявлението всяко лице,

което счита, че има достатъчен интерес, може да подаде искане за

встъпване в производството (член 8 от процедурния правилник).

Отстраняване на нередовност на жалбата и другите

изложения

35. Ако жалбата не отговаря на изискванията, посочени в член 6, параграф

1, букви a)—г) и параграф 2 от процедурния правилник, секретарят дава

разумен срок за отстраняване на нередовността на жалбата. Секретарят

може да даде такъв срок еднократно (член 6, параграф 3 от

процедурния правилник).

11

12

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp

http://echa.europa.eu/doc/appeals/appeal_announcement_decision.pdf

11


8.3.2010

36. Ако жалбоподателят не отстрани нередовността на жалбата, секретарят

отнася въпроса до председателя на Съвета за вземане на решение

относно допустимостта на жалбата (член 6, параграф 4 от процедурния

правилник).

37. Секретарят може да изиска отстраняване на нередовност на жалба или

друго изложение, което не отговаря на настоящите практически

указания.

Д) ИСКАНИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

38. Исканията за поверителна обработка на информация, съдържаща се в

документи, представени във връзка с производство пред Съвета, се

подават в писмена форма в момента на представяне на документите

под отделно заглавие на съответния процедурен документ или с

отделно искане, подадено заедно с основния документ (документи)

(член 6, параграф 1, буква ж), член 7, параграф 2, буква г) и член 8,

параграф 4, буква ж) от процедурния правилник).

39. В искането се посочват думите, цифрите или частите, за които се иска

поверителна обработка, както и основанията за това искане. Всяко

искане за поверителност се мотивира с подробни основания.

40. Председателят на Съвета взема решение дали да счита дадена

информация за поверителна, като взема предвид всички обстоятелства

по съответния случай.

41. Тъй като Съветът не може да се позове на обстоятелства, които не са

били предмет на разкриване между главните страни по производството,

поверителна обработка на информация не може да се разреши на

жалбоподател по отношение на ECHA или обратно.

„Неповерителни“ и „маркирани с гриф „Поверително“

варианти на документи

42. След цялостно или частично удовлетворяване на искане за

поверителност, в регистъра следва да се депозира достатъчен брой

преписи на „неповерителните“ и „маркирани с гриф „Поверително“

варианти на съответните документи, които да бъдат предоставени на

всички страни в производството, включително на встъпилите лица.

Регистърът уведомява страните за броя преписи, които трябва да

депозират.

43. Страната, която иска поверителна обработка, следва да подготви

изисквания брой неповерителни варианти на документите, обозначени

по съответен начин на местата, където е заличена информация по

съображения за поверителност. Не бива да се променя структурата на

страницата, за може да се прецени обемът на заличения текст, а също

така за да не се промени номерацията на страниците и параграфите.

12


8.3.2010

Където е възможно, следва да се посочи характерът на заличената

информация. Ако това не е възможно, може да се използва общото

обозначение „заличени поверителни данни“. Тези варианти на

документите се обозначават четливо като „неповерителни“.

44. Подготвя се отделен комплект документи, в които поверителната

информация се оставя заградена в квадратни скоби (варианти,

„маркирани с гриф „Поверително“). Тези документи ще позволят на

Съвета да проведе ефективно производството. Освен това насрещната

страна трябва да е наясно коя информация другата страна счита за

поверителна, за да не разкрие тази информация, когато се позовава на

нея в свои писмени изложения, които могат да са достъпни за

встъпилите лица или обществеността. Тези преписи трябва да бъдат

маркирани четливо като „поверителни“.

45. „Неповерителните“ и „маркирани с гриф „Поверително“ варианти на

документите се изготвят от заинтересованата страна (или от нейния

представител, ако а назначен такъв) и на нейна отговорност. При

никакви обстоятелства Съветът или персоналът на регистъра не могат

да носят отговорност за сверяване на съдържанието на различни

поверителни и неповерителни варианти на документи, депозирани от

страните пред Съвета.

46. Всички писмени изложения, депозирани пред Съвета след приемане на

решение за поверителност, се изготвят в съответствие с изложените погоре

правила.

Е) ПРОЦЕДУРА ПО ВСТЪПВАНЕ В

ПРОИЗВОДСТВОТО

47. Лица, които желаят да встъпят в производството по обжалване и имат

правен интерес от изхода от това производство, могат да подадат пред

Съвета искане за встъпване в производството в срок от две седмици от

датата на публикуване на съобщението за жалбата (член 8 от

процедурния правилник).

48. Искането за встъпване в производството по обжалване трябва да

съдържа посочената в член 8, параграф 4 от процедурния правилник

информация и по-конкретно трябва да докаже „интереса от изхода на

производството“. Въпреки че няма задължителна форма за представяне

на искането, то следва да съдържа кратко изложение на въпросите,

предмет на производството, които засягат лицето, което подава

искането.

49. Секретарят връчва искането за встъпване в производството на

останалите страни в производството, които имат възможност да

представят становища.

50. Ако Съветът разреши встъпването в производството (член 8, параграф 5

от процедурния правилник), секретарят връчва на встъпилото лице

неповерителните варианти на жалбата и писменото възражение и

предоставя допълнителни указания във връзка с по-нататъшното

13


14

8.3.2010

участие на това лице в производството. На встъпилите лица може да се

предостави възможност да направят изложение, в което да развият

допълнително своите аргументи.

51. Встъпилите лица следва да имат предвид дадените по-горе указания

относно кореспонденцията и писмените изложения (вж. раздел Г). Те

следва да имат предвид факта, че, тъй като главните страни в

производството са жалбоподателят и ECHA, ролята на встъпилите лица

е по своя характер подпомагаща. Това означава например, че

встъпилите лица не могат да излагат нови правни доводи, които биха

изменили предмета на производството. Освен това встъпилите лица

следва да избягват да привеждат повторно аргументи, които вече са

изложени от главните страни в производството.

Ж) УСТНА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Подготовка за изслушването

52. Ако една от страните счита, че е необходимо устно изслушване, тя

внася мотивирано искане в срок от две седмици, след като страната е

била уведомена за приключването на писмената част от производството

(член 13, параграф 1 от процедурния правилник). Когато не се получи

искане за устно изслушване в посочения двуседмичен срок, Съветът

може да вземе решение, че такова изслушване все пак е необходимо. В

такъв случай страните в производството се уведомяват за това.

Език на устното изслушване

53. Евентуално искане за използване на официален език на Европейския

съюз, различен от езика на производството, се внася заедно с искането

за провеждане на изслушването. Това искане е мотивирано. Съветът

взема решение по искането след консултации със страните. Когато

Съветът насрочи изслушване по собствена инициатива, страните и

други лица, поканени за участие в изслушването, следва да подадат

такова искане в срок от седем дни, след като са били уведомени за

датата на провеждане на изслушването.

Призовки

54. Секретарят уведомява в писмена форма страните и другите лица,

поканени да присъстват на изслушването. В призовката за изслушването

се посочва времето, датата и мястото на провеждане на устното

изслушване. Обявление за изслушването се публикува и на уебсайта на

ECHA 13 .

13

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp


Искане за закрито изслушване

8.3.2010

55. Страна, която иска производството да не се разглежда публично, подава

мотивирано искане в този смисъл в срок от седем дни от датата, на

която е уведомена за изслушването (член 13, параграф 4 от

процедурния правилник).

Място на изслушването

56. Изслушванията се провеждат на мястото на седалището на ECHA (т. е.

Хелзинки, Финландия). След като изслуша страните, Съветът може да

вземе решение, че изслушването може да бъде проведено чрез

видеоконферентна връзка или посредством друга комуникационна

технология, ако необходимите технически средства са достъпни за

всички страни в производството (член 13, параграф 7 от процедурния

правилник).

Присъствие на изслушването

57. Трябва да се има предвид, че датата на устното изслушване може да се

променя само в изключителни случаи. Искания в този смисъл трябва да

бъдат надлежно мотивирани, придружени със съответни подкрепящи

документи и подадени пред Съвета в срок от седем дни, след като

страните са били уведомени за датата на изслушването.

58. Когато във връзка с провеждането на изслушването е необходим устен

превод, регистърът уведомява страните за датата на изслушването не

по-късно от два месеца преди провеждането му. Поради наличието на

ограничения, свързани с организирането на устен превод, искания за

отлагане на датата на изслушването се удовлетворяват само в много

изключителни случаи.

59. Ако една от страните в производството възнамерява да не присъства

или да не бъде представена на изслушването, тя трябва да уведоми

Съвета в срок от десет дни, след като е уведомена за датата на

провеждане на изслушването. В такъв случай изслушването се

провежда в отсъствието на тази страна. Отсъствието на една от

страните не предполага мълчаливо приемане на който и да е от

аргументите, изложени по време на изслушването. Това правило се

прилага и в случаите, когато Съветът е констатирал, че една от страните

отсъства от изслушването, без да е внесла изискваното уведомление,

след като е била редовно призована.

60. Изслушването се провежда публично под ръководството на

председателя на Съвета с изключение на фазите от производството, в

рамките на които Съветът разглежда поверителна информация, или

освен когато Съветът е удовлетворил искане за закрито изслушване.

61. Указания за гражданите, които желаят да присъстват на публични

изслушвания, са публикувани на уебсайта на ECHA 14 .

14

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp

15


16

8.3.2010

З) ПУБЛИКУВАНЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ

62. Окончателните решения на Съвета се публикуват на уебсайта на ECHA

незабавно след като главните страни в производството са уведомени за

тях (член 21, параграф 5 от процедурния правилник).

Публикуването може да се отложи поради непредвидени технически

проблеми или неразрешени проблеми, свързани с поверителност. На

уебсайта на ECHA 15 е поместен раздел, в който е публикуван пълният

текст на всички окончателни решения на Съвета, от които са заличени

съответни части по съображения за поверителност.

И) ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ

63. Настоящите практически указания се публикуват на уебсайта на ECHA.

Те влизат в сила в деня, следващ приемането им.

15

http://echa.europa.eu/appeals_bg.asp


17

8.3.2010

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine