CARETA - Educo

educo.nl

CARETA - Educo

CARETA

Anleitung – handleiding – instructions – notice pédagogique


Nederlands

Doelstelling:

Met Careta leren kinderen kleuren te onderscheiden en te

benoemen. Tevens wordt met dit spel geleerd afbeeldingen te

herkennen en te sorteren op twee eigenschappen:

gezichtsuitdrukking en kleur. Het spel oefent de concentratie

en bij de groepsspelen worden ook de sociale vaardigheden

geoefend. “Verbaal-bingo” vormt speciaal het voorstellingsvermogen.

Spel voor 1 - 6 kinderen.

Inhoud:

- een kistje met deksel (14 x 14 x 3,5 cm);

- 40 kunststof kaartjes (4 x 4 cm): 2 identieke series van 16

stuks en 8 matrixkaartjes;

- 1 speciale dubbel-dobbelsteen;

- 6 bingokaarten (11,5 x 11,5 cm);

- een doosje met fiches;

- een handleiding.

Werkwijze:

Sorteeroefening - Matrixspel

Nodig zijn: een serie van 16 verschillende kaartjes met

gekleurde gezichtjes, de acht matrixkaartjes nl. vier stuks met

niet ingekleurde gezichtjes en vier stuks met kleurstippen. Het

kind legt de matrixkaartjes voor zich, zoals op de afbeelding

elders in de handleiding te zien is: de gezichtjes aan de

bovenzijde en de kleurvlakken links. Het kind neemt één

kaartje en legt dit op het ontstane matrixveld, op het kruispunt

van de twee overeenkomende eigenschappen uitdrukking en

kleur. Alle kaartjes moeten op de juiste plaats worden gelegd.

Groepsspel 1

Nodig zijn: alle 32 kaartjes met gekleurde gezichtjes en de

dubbel-dobbelsteen. De kaartjes liggen op tafel met de

afbeelding naar boven. Het eerste kind gooit met de dubbeldobbelsteen,

bijvoorbeeld een blauwe stip en het gezichtje

met de zonnebril. Het kind zoekt nu het plaatje dat

overeenkomt met de plaatjes op de dubbel-dobbelsteen: het

blauwe gezichtje met de zonnebril en legt dit voor zich neer.

3


Nederlands

Nu is het volgende kind aan de beurt. Een kind kan geen

kaartje pakken, als het plaatje dat wordt gegooid niet meer op

tafel ligt. Winnaar is degene, die als eerste de meeste

kaartjes heeft.

Bij jonge kinderen is het aan te raden, een kind dat gegooid

heeft en geen kaartje kan pakken, nog een keer te laten

gooien. Er hoeft dan minder vaak gewacht te worden en zo

blijven de kinderen gemotiveerd om te spelen.

Groepsspel 2

Nodig zijn: alle 32 kaartjes met gekleurde gezichtjes en de

dubbel-dobbelsteen.

De kaartjes liggen op tafel met de afbeelding naar onder. Het

eerste kind draait een kaartje om, bijvoorbeeld het kaartje met

het blauwe gezicht met de zonnebril. Dan gooit het kind met

de dubbel-dobbelsteen. Als deze hetzelfde gezichtje en/of de

goede kleur laat zien, dan mag het kind het kaartje pakken,

waarna de volgende speler aan de beurt is. Als geen van

beide op het kaartje staan afgebeeld, dan blijft het kaartje met

de afbeelding naar boven liggen en is het volgende kind aan

de beurt. Deze draait ook weer een kaartje om (er liggen nu

dus 2 kaartjes omgekeerd op tafel) en gooit dan met de

dubbel-dobbelsteen. Als nu de vorm van het gezichtje en/of

de kleur op één of beide kaartjes voorkomen, dan mag het

kind een of zelfs beide kaartjes pakken. De kinderen spelen

tot alle kaartjes op zijn. Winnaar is het kind dat de meeste

kaartjes heeft verzameld.

Memory - 2 tot 6 spelers

Nodig zijn: alle 32 kaartjes met gekleurde gezichtjes.

Hiermee kan het bekende memoryspel worden gespeeld.

Daarbij kunnen dan verschillende sorteermogelijkheden

worden toegepast:

Memory 1: sorteren op dezelfde afbeelding;

Memory 2: sorteren op dezelfde gezichtjes in verschillende

kleuren;

Memory 3: sorteren op verschillende gezichtjes in dezelfde

kleur;

Memory 4: sorteren op verschillende gezichtjes in

verschillende kleuren.

4


Nederlands

Bingo - 2 tot 6 spelers

Nodig zijn: één serie van 16 verschillende kaartjes met

gekleurde gezichtjes, het doosje met fiches en de

bingokaarten.

De spelleider legt 16 kaartjes voor zich op een stapel met de

afbeelding naar onder. Elke speler krijgt een bingokaart en 16

fiches. De spelleider neemt het bovenste kaartje van de stapel

en laat de afbeelding aan alle spelers zien: bijv. verdrietig,

geel gezichtje. Elke speler legt nu op zijn bingokaart een fiche

op het getoonde gezicht. De spelleider legt het getoonde

kaartje voor zich. Omdat alle 16 gezichten op de bingokaart

staan afgebeeld, legt dus elk kind een fiche op zijn/haar kaart.

Het tonen van nieuwe gezichtjes gaat door, tot één speler een

horizontale, verticale of diagonale rij van vier fiches heeft

gelegd: deze speler is winnaar van het spel. Samen wordt

gecontroleerd of de gezichtjes in de bingorij werkelijk getoond

zijn. De winnaar wordt de nieuwe spelleider van het volgende

spel.

Spelvarianten

1. Er kan ook worden doorgespeeld tot er twee of drie rijen

zijn gelegd, waarbij de rijen dus ook door elkaar kunnen

lopen!

2. Verbaal-Bingo: hierbij worden de omgedraaide kaartjes niet

getoond, maar door de spelleider omschreven (voorbeeld:

“het gezichtje is blauw en heeft een zonnebril op”). De

spelers moeten dus voor het leggen van een fiche zelf het

kaartje met de juiste uitdrukking en de kleur kiezen.

Auteur: M. Junga

Bestelnr.: 3.010.00

5


6

English

Objective:

Careta teaches children to distinguish and identify colours.

This game for 1 - 6 children also teaches them to recognise

and sort items according to two characteristics: facial

expression and colour. The game is an exercise in

concentration. When played in groups, it helps children

exercise social skills. ‘Verbal bingo’, in particular, enhances

the imagination.

Contents:

- a box with lid (14 x 14 x 3.5 cm).

- 40 plastic cards (4 x 4 cm); 2 identical series of 16, plus 8

matrix cards.

- 1 double die with two illustrations.

- 6 bingo cards (11.5 x 11.5 cm).

- 1 box with counters.

- instructions.

How to use Careta:

Sorting Exercise - Matrix game

Requirements: one series of 16 different cards with coloured

faces, the eight matrix cards (four with faces that have not

been coloured in and four with coloured dots). The child

places the matrix cards in front of him, as illustrated

elsewhere in the instructions, with the faces at the top and the

coloured dots to the left. The player takes one card and

places it on the matrix field, at the point where the two similar

characteristics of expression and colour cross. All cards

should be placed correctly.

Group game 1

Requirements: all 32 cards with coloured faces and the double

die. The cards lie on the table, the illustrations facing up. The

first child throws the die and gets a blue dot, for example, with

a face wearing sunglasses. The child now searches for the

one that corresponds to the illustrations on the die: the blue

face with sunglasses, and places it in front of him. Now, it is

the turn of the next child. A player cannot take a card if the


English

illustration thrown is no longer lying on the table. The winner

is the one to get the most cards.

With very young children it would be advisable to allow

children who throw the die and do not get a card, to throw a

second time. That way, there is less waiting time and the

children remain motivated to play the game.

Group game 2

Requirements: all 32 cards with coloured faces and the

special die. The cards lie on the table with the illustrations

facing down. The first child turns a card over, for example, the

card with the blue face wearing sunglasses. Then the child

throws the die. If the die shows the same face and/or the

correct colour, the child may then take the card. Then the turn

passes to the next child. If neither is shown on the card, the

card then stays with the illustration facing up and the turn

passes. This player turns over another card (now there are 2

cards turned over on the table) and throws the die. If the face

and/or the colour of one or both of the cards comes up, the

player may take one or even both cards. The children play

until all the cards are gone. The winner is the one who has

collected the most cards.

Memory - 2 to 6 players

Requirements: all 32 cards with coloured faces.

The normal memory game can be played, with various sorting

possibilities:

Memory 1: sorting according to identical illustrations;

Memory 2: sorting identical faces in different colours;

Memory 3: sorting different faces in the same colour;

Memory 4: sorting different faces in different colours.

Bingo - 2 to 6 players

Requirements: one series of 16 different cards with coloured

faces, the box with counters and the bingo cards.

The game leader (teacher or child) places 16 cards in front of

him in a stack, with the illustrations facing down. Each player

receives a bingo card and 16 counters. The leader takes the

top card from the stack and shows the illustration to the

7


8

English

players: e.g. a sad, yellow face. Each player places a counter

on his/her bingo card on the face shown. The leader places

the card he has just shown in front of him. Since all 16 cards

are shown on the bingo card, each child now places a counter

on his/her card. New faces are successively shown until one

player has completed a horizontal, vertical or diagonal row of

four counters. This player is the winner of the game. Together,

everyone checks to make sure the faces in the bingo row were

actually shown. The winner becomes the leader for the next

game.

Game Variants

1. The game can continue until there are two or three rows

completed. In this variant, the rows can overlap!

2. Verbal Bingo: in this version the cards turned over are not

shown. The leader describes them (example: ‘a blue face

with sunglasses’). To be able to place their counters, the

players have to select a face that corresponds to the

description of facial expression and colour.

Author: M. Junga

Article no.: 3.010.00


Deutsch

Ziel:

Mit Careta lernen die Kinder das Unterscheiden und

Benennen von Farben. Außerdem wird mit diesem Material

das Erkennen und Sortieren von Abbildungen hinsichtlich

zweier Eigenschaften gelehrt: Gesichtsausdruck und Farbe.

Mit diesem Spiel wird die Konzentration geübt und beim

Gruppenspiel sogar das Sozialverhalten. „Sprach-Bingo“

fördert speziell das Vorstellungsvermögen.

Inhalt:

- ein Kasten mit Deckel (14 x 14 x 3,5 cm),

- 40 Kunststoffkarten (4 x 4 cm): 2 identische Serien mit 16

Karten und 8 Matrixkarten,

- ein Spezial-Doppelwürfel,

- 6 Bingokarten (11,5 x 11,5 cm),

- eine Dose mit Spielmarken,

- eine Anleitung.

Arbeitsweise:

Sortierübung - Matrix

Dazu sind notwendig: eine Serie mit 16 verschiedenen Karten

mit farbigen Gesichtern, die 8 Matrixkarten, davon 4 mit

nichtfarbigen Gesichtern und 4 mit farbigen Punkten.

Das Kind legt die Matrixkarten so vor sich hin, wie es die

Abbildung in der Anleitung zeigt: Die Gesichter nach oben und

die Farbflächen auf der linken Seite.

Das Kind nimmt eine der Karten und legt dieses auf das

Matrixfeld, und zwar auf den Kreuzpunkt zweier

übereinstimmender Eigenschaften aus Ausdruck und Farbe.

Alle Karten müssen ausgelegt werden können, ansonsten

wurde irgendwo ein Fehler gemacht oder die beiden Serien

sind fehlerhaft auseinander sortiert worden.

Spielform 1

Dazu sind notwendig: alle 32 Karten mit den farbigen

Gesichtern und der Doppelwürfel.

Die Karten liegen mit den Abbildungen nach oben auf dem

Tisch. Das erste Kind würfelt beispielsweise einen blauen

Punkt und das Gesicht mit der Sonnenbrille. Das Kind sucht

nun aus den auf dem Tisch liegenden Karten die Abbildung

9


10

Deutsch

aus, die mit den Angaben auf dem Doppelwürfel

übereinstimmt: das blaue Gesicht mit der Sonnenbrille. Diese

Abbildung legt das Kind vor sich hin. Nun ist das folgende

Kind an der Reihe. Wenn eine Karte gewürfelt wird, die nicht

mehr auf dem Tisch liegt, kann der Mitspieler auch keine

Karte nehmen. Gewinner des Spiels ist das Kind, das die

meisten Karten gesammelt hat.

Bei jüngeren Kindern sollte das Kind, welches gewürfelt hat

und keine Karte nehmen kann, noch einmal würfeln dürfen.

Die Kinder werden motiviert, weil es keine so langen

Wartezeiten gibt.

Spielform 2

Dazu sind notwendig: alle 32 Karten mit den farbigen

Gesichtern und der Doppelwürfel.

Die Karten liegen mit den Abbildungen nach unten auf dem

Tisch. Das erste Kind dreht eine Karte um, beispielsweise die

Karte mit dem blauen Gesicht mit der Sonnenbrille. Danach

würfelt das Kind. Wenn nun das gleiche Gesicht und/oder die

gleiche Farbe gewürfelt worden sind, darf das Kind die Karte

behalten und der nächste Mitspieler ist an der Reihe. Ergibt

sich nach dem würfeln aber keine Übereinstimmung mit der

Karte, bleibt diese mit der Abbildung nach oben auf dem Tisch

liegen und das folgende Kind darf weiterspielen. Dieses Kind

dreht nun wiederum eine Karte um (es liegen nun 2 Karten auf

dem Tisch mit der Abbildung nach oben) und würfelt. Stimmen

nun Abbildung und/oder Farbe mit einer oder mit beiden

Karten überein, darf der Spieler eine oder sogar beide Karten

nehmen. Es wird solange gespielt, bis alle Karten ausgespielt

sind. Gewinner ist das Kind, das die meisten Karten

gesammelt hat.

Memory – 2 bis 6 Mitspieler

Dazu sind notwendig: alle 32 Karten mit den farbigen

Gesichtern.

Hiermit kann das bekannte Memoryspiel gespielt werden.

Dabei können verschiedene Sortiermöglichkeiten zur

Anwendung kommen:

Memory 1: Sortieren nach der gleichen Abbildung

Memory 2: Sortieren nach den gleichen Gesichtern in

verschiedenen Farben


Memory 3: Sortieren nach verschiedenen Gesichtern in

gleicher Farbe

Memory 4: Sortieren nach verschiedenen Gesichtern in

verschiedenen Farben

Deutsch

Bingo – 2 bis 6 Mitspieler

Dazu sind notwendig: eine Serie 16 verschiedener Karten mit

den farbigen Gesichtern, die Dose mit den Spielmarken und

die Bingokarten.

Der Spielleiter legt 16 Karten mit den Abbildungen nach unten

vor sich auf den Tisch. Jeder Mitspieler erhält 1 Bingokarte

und 16 Spielmarken. Der Spielleiter nimmt die oberste Karte

vom Stapel und läßt alle Mitspieler die Abbildung sehen, z. B.

trauriges, gelbes Gesicht. Jeder Mitspieler legt nun eine

Spielmarke auf das entsprechende Gesicht auf seiner

Bingokarte. Der Spielleiter legt die Karte vor sich hin. Da alle

16 Gesichter auf der jeweiligen Bingokarte vorhanden sind,

legt auch jedes Kind eine Spielmarke auf seine Karte. Das

Spiel wird in dieser Form solange fortgesetzt, bis ein

Mitspieler entweder eine waagerechte, senkrechte oder

diagonale Reihe von vier Spielmarken vorweisen kann. Dieser

Spieler ist dann Gewinner des Spiels. Gemeinsam wird

überprüft, ob die Gesichter in der Bingoreihe wirklich so

gezogen worden sind.

Der Gewinner des Spiels wird der neue Spielleiter für die

nächste Runde.

Spielvarianten:

1. Es kann auch solange durchgespielt werden, bis 2 oder 3

Bingoreihen ausgelegt worden sind, wobei die Reihen

durchaus auch durcheinander laufen können.

2. “Sprach-Bingo”: die umgedrehten Karten werden nicht

vorgezeigt, sondern vom Spielleiter beschrieben

(beispielsweise „Das Gesicht ist blau und hat eine

Sonnenbrille auf“). Die Mitspieler müssen nun das

entsprechende Gesicht auf ihrer Bingokarte suchen und

können dann eine Spielmarke auslegen.

Autor: M. Junga

Bestellnr.: 3.010.00

11


Français

Objectif:

Avec Careta, les enfants apprennent à distinguer et nommer

les couleurs. Ce jeu permet également d’apprendre à

reconnaître et à trier les illustrations sur la base de deux

caractéristiques: l’expression du visage et la couleur. Le jeu

exerce la concentration. En groupe (1 - 6 enfants), la

sociabilité est également développée. Le “loto verbal” forme

tout particulièrement les capacités de représentation.

Contenu:

- une boîte avec couvercle (14 x 14 x 3,5 cm).

- 40 cartes en plastique (4 x 4 cm): 2 séries identiques de 16

pièces et 8 cartes matrice.

- 1 double dé.

- 6 cartes de loto (11,5 x 11,5 cm).

- une boîte de fiches.

- une notice pédagogique.

Méthode:

Exercice de tri - Matrice

Matériel requis: une série de 16 cartes différentes avec

visages coloriés, les huit cartes matrice, à savoir quatre

pièces avec visage non colorié et quatre pièces avec points

de couleur. L’enfant place les cartes matrice devant lui,

conformément à l’illustration dans la notice, de façon à ce que

les visages soient tournés vers le haut et les cases de

couleur, à gauche. L’enfant s’empare d’une carte et la place

sur le champ de matrice, à l’intersection entre deux

caractéristiques correspondantes au niveau de l’expression et

de la couleur. Toutes les cartes doivent être disposées. Si tel

n’est pas le cas, une erreur a dû être commise au niveau du

placement des cartes.

Jeu de groupe 1

Matériel requis: les 32 cartes avec visages coloriés et le

double dé. Les cartes sont disposées sur la table, les

illustrations vers le haut. Le premier enfant tire par exemple,

avec le dé, un point bleu et le visage avec les lunettes de

soleil. L’enfant recherche à présent parmi les cartes sur la

table la plaquette correspondant à celles du double dé (le

12


Français

visage bleu avec les lunettes de soleil) et la dispose devant

lui. C’est à présent à l’enfant suivant de jouer. Un enfant ne

peut pas prendre de carte lorsque la plaquette lancée ne se

trouve plus sur la table. Est déclaré gagnant l’enfant qui a

réuni le plus grand nombre de cartes. Pour les plus jeunes

enfants, il est conseillé de laisser l’enfant qui n’a pas pu

prendre de carte relancer le dé. L’attente est alors réduite et

les enfants restent motivés par le jeu.

Jeu de groupe 2

Matériel requis: les 32 cartes avec les visages coloriés et le

double dé. Les cartes sont disposées sur la table, les

illustrations vers le bas. Le premier enfant retourne une carte,

par exemple la carte avec le visage bleu orné de lunettes de

soleil. L’enfant lance alors le double dé. Si celui-ci fait

apparaître le même visage et/ou la même couleur, l’enfant

peut prendre la carte. C’est alors au suivant de jouer. Si

aucune des deux caractéristiques n’apparaît sur la carte,

celle-ci reste avec l’illustration vers le haut et c’est à l’enfant

suivant de jouer. Ce dernier retourne à son tour une carte (2

cartes sont donc à présent retournées sur la table) et lance le

double dé. Si la forme du visage et/ou la couleur apparaît sur

l’une des deux cartes retournées, l’enfant peut s’emparer de

l’une voire des deux cartes. Les enfants jouent jusqu’à ce que

toutes les cartes soient épuisées. Est déclaré gagnant l’enfant

totalisant le plus grand nombre de cartes.

Mémoire - 2 à 6 joueurs

Matériel requis: les 32 cartes avec visages coloriés.

Ce jeu permet de s’exercer au célèbre jeu de mémoire.

Différentes possibilités de tri peuvent être appliquées:

Mémoire 1: trier sur la base de la même illustration

Mémoire 2: trier sur la base des mêmes visages dans des

couleurs différentes

Mémoire 3: trier sur la base de visages différents dans la

même couleur

Mémoire 4: trier sur la base de visages différents dans des

couleurs différentes.

13


14

Français

Loto - 2 à 6 joueurs

Matériel requis: une série de 16 cartes différentes avec

visages coloriés, la boîte de fiches et les cartes de loto.

Le meneur de jeu dispose les 16 cartes en tas devant lui, les

illustrations vers le bas. Chaque joueur se voit remettre une

carte de loto et 16 fiches. Le meneur de jeu prend la carte sur

le dessus du tas et montre l’illustration à tous les joueurs: par

exemple: triste, visage jaune. Chaque joueur dispose alors

une fiche sur sa carte, au-dessus du visage désigné. Le

meneur de jeu place la carte désignée devant lui. Les 16

visages étant illustrés sur la carte de loto, chaque enfant

dispose donc une fiche sur sa carte. Le meneur continue à

montrer de nouveaux visages, jusqu’à ce qu’un joueur ait

disposé quatre fiches à l’horizontale, à la verticale ou en

diagonale. Ce dernier est alors déclaré vainqueur. L’on assure

alors ensemble que tous les visages de la rangée de loto ont

bien été désignés. Le gagnant devient alors le meneur du jeu

suivant.

Variantes

1. On peut continuer à jouer jusqu’à ce que deux ou trois

rangées aient été disposées, les rangées pouvant alors se

chevaucher!

2. Loto oral: les cartes retournées ne sont pas montrées,

mais décrites par le meneur de jeu (ex: le visage est bleu

et porte des lunettes de soleil). Avant de placer une fiche,

les joueurs doivent donc trouver eux-mêmes le visage avec

l’expression et la couleur correcte.

Auteur: M. Junga

Référence: 3.010.00


Nienhuis ontwikkelt en produceert educatief materiaal. Veel aandacht

wordt besteed aan kwaliteit en veiligheid van elk product. Voor de

onderwijskundige functionaliteit van Nienhuis producten moet echter

veelal gebruik worden gemaakt van vormen en

afmetingen, zoals scherpe punten of kleine onderdelen, die bij oneigenlijk gebruik

kunnen leiden tot verwondingen of ingeslikt worden, waardoor producten niet

geschikt zijn voor kinderen beneden de 3 jaar en altijd gebruikt worden onder

toezicht van volwassenen. Bewaar deze handleiding/bijsluiter bij het product, zodat

elke gebruiker zich op de hoogte kan stellen van de wijze waarop dit product

gebruikt moet worden.

Nienhuis develops and produces educational materials. It devotes

much attention to the quality and safety of each product. To enable

Nienhuis products to function properly in education, however, shapes

and dimensions, such as sharp points or small

components, generally have to be used; these can cause injury or can be

swallowed if used improperly. T herefore these products are not suitable for

children under 3 years of age and must always be used under adult supervision.

Keep this instruction/enclosure with the product, so that each user can inform

him or herself of the manner in which this product must be used.

Nienhuis entwickelt und produziert Unterrichtsmaterial. Viel Aufmerksamkeit

wird der Qualität und der Sicherheit jedes Produktes

geschenkt. Für die schulpädagogische Funktionalität der Nienhuis-

Produkte müssen jedoch oft Formen und

Abmessungen benutzt werden, wie spitze Ecken oder kleine Teile, die bei

zweckwidriger Verwendung zu Verletzungen führen können oder verschluckt

werden können, wodurch die Produkte sich nicht für Kinder unter 3 Jahren

eignen, und immer unter Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden müssen.

Bewahren Sie diese Anleitung/diesen Beipackzettel beim Produkt auf, so dass

jeder Benutzer sich über die W eise, auf die dieses Produkt zu benutzen ist,

informieren kann.

Nienhuis développe et produit du matériel éducatif en consacrant

beaucoup d’attention à la qualité et la sécurité de chaque produit.

Pour des rais ons de qualité didacti que, les produits Ni enhuis

prés entent cer taines formes et dimensions,

telles des angles pointus ou de petits éléments qui, utilisés de façon abusive,

risqueraient de causer des blessures ou d’être ingérés. Ces produits ne

conviennent donc pas aux enfants de moins de 3 ans et doi vent toujours être

utilisés sous la surveillance d’adulte. Conservez c ette notice

pédagogique/ces instructions avec le produit afin que chaque utilisateur

puisse s’informer de ses conditions d’utilisation.

© Nienhuis B.V.

Industriepark 14, 7021 BL Zelhem - Holland

Tel. +31 314 627127, Fax +31 314 627128

Internet: www.toysforlife.com • eMail: toysforlife@nienhuis.nl

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine