Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

432

C. OLLERICH,

descusarme (scusarrai) cars no les trobats justes que be sabets que son pervignut

als LXX anys e he fet (e piü non mi riesce) so que faya en lo

|

passat . Cars nostre Senyor deu concedix (concedere) bastant | salut vos fare

haver copia de la inscriptio de Maronjo (Maronjo) que se troba en el sub-

terrany (sotterraneo) de Tor- | res scripta en carmes (versi) latins y grechs

dells quals vous he parlat — de la quäl per ara tramet |

vos un breu tran-

sTipt (transunto) dell seniiment delles (del senso di quei versi) que he trobat

en les cartes del quondam mon |

pare a tal que sapiats laffer avingut prometint

si no pusch

vos de fer aquella copia esattament (di farne una copia esatta) y |

ferlo yo la fara mon fill com aquell que es millor pictor . Cars vos volets

anar aquestes | dies en aquel subterrany (sotterraneo) be hi poguets anar ab

aquel magnifich sepulcre y

huyr (leggerete) aquella armonya dells carmes (carmi) aquella amena (amena)

lo dit mon fill que aquell coneix per a veure |

descripcio de |

la ca9a cerimonis eil plor (le cerimonie ed il p.) dells amichs

les invocations y esclamations ales divinitats (le invocazioni e le esclamazioni

alle divinitä) la dese- | speracio del pare e mare (e della madre) de Maronjo

e de sa muller yo a raa fe certifich vos que jamais (giammai) no |

he vist

tant amena y elegant poesia (poesia cosi amena e cosi elegante) la quäl certa-

ment e indubtada es escripta del son amich Tigell . E tnesencära vous tramet

|

(Vi rimetto pure nel tempo stesso) una nota de certes coses egipties (egiziane)

Mancha (que ho copiate in casa di Don Manca)

que he copiat de donno |

ab una copia (ab una copia fehlt in der it. Uebers.) de una taula in que se

troba una figuia egiptia (cgizia) que empero he copiada |

sobpatadement de

(di soppiatto al) dit donno Mancha e algunes partes de dita figura he fet a

memoria la quäl | per

diverses volles essent hj tornat he posat a son fin e

mesavant

ara es tal quäl es en dit original | contra tot voler de dit donno . E

vous trarnet (Vi mando assieme) altres figures et coses greces de massa util

|

com yo crech millors deles primers . Hara es vingut a mj en ma quasa el

doctor Esteva |

Solines nostre amich e amj dit (e mi ha detto) que de matj

o al tarde (di questa mattina o questa sera) vous fara haver per aquell ca-

nonge ]

la copia de aquella escriptura que se troba en eil archiu de la curia

Arquibis de aquesta ciu- ] tat la quäl com apar de les letres grans del fi

della se diu que conte huna relacio de una |

victoria contra dels Saracens e

ates que aqui no hi ha nigu que coneix aquella (c siccome niuno v'i qui

che conosca quella scrittura) no resmenys |

el dit canonge com diu leva hun

iransumpt eo esemplar en la forma matexa que se veu en \

loriginal (dice

che la copierä conforme all' originale) ques molt vell y antich segons que eil

mes ancora

diu que no coneix aquella escriptura que se | diu turcha . E

(pure) diu eil que altres escriptures vous fara haver de massa fort util si | en

altres coses vos pusch complaure comanats enfiancosament (con franchezza).

De Sasser a XXVIII de Febrer 1497.

De aquest ques prest a veslra honor

(Quegli che si professa a vostro onore)

Johan Virde.

AI molt honorat Senyor e chai amich en Michel Gilj Secret." en la

Curia de la Lochti- |

nentia general daquest Regne.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine