Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

568

GIACOMO DE GREGORIO,

A Cauallu ki abaxa la testa. A Cauallu ki poni la lingua pir li

cannoli.

[f. 4 V.] A Cauallu multu spurtaturi. A Cauallu maluasa bucca.

A Cauallu multu xinixituri. A Cauallu scapizaturi.

A Cauallu ki si abanduni tuctu supra li retini. A Cauallu scaglunatu.

[f. 5r.] A Cauallu troppu ligeri poy ki esti scallunatu. A Cauallu iuuini

multu ligeri & no scallunatu.

A Cauallu ki bacii la testa alu pectu. A Cauallu calchitaru.

A Cauallu scaglunatu ki tragi la lingua. A pultru ki si adilecti a

frinari.

[f. 5 V.] A Cauallu pichula bucca. A Cauallu ki plui si primi di lunu lalu

ki di laltru.

A Pultru bona bucca & [ki] caua'catu porti la testa baxa. A pultru

dura bucca.

A Cauallu iuvini & afrinatu. A Cauallu troppu ribatusu dannanti.

[f. 6r.] A Cauallu nun scaglunatu ki multu si apecta. A Cauallu isdintatu

da sucta.

A Cauallu ki tragi la lingua supra lu frenu. A Cauallu scaglunatu

maluasa bucca.

A mulu. A mulu.

[f. 6v.] A Cauallu iuvini e sbuccatu. A Cauallu ki irahi la lingua for di

lu frenu.

A Cauallu ki troppu alza la testa. A Cauallu ki tralii la lingua

pir li cannoli.

A Cauallu similimenti acuslumatu. A Cauallu scaglunatu ki uay^

supra li retini maltu alu troctu.

[f. yr.] A pultru non scaglunatu. A Cauallu ron scaglunatu ki multu uay

grauusu dananti.

A Cauallu ki porta la bucca aperta. A Cauallu maluasa bucca.

A Cauallu ristiuu ki acosli alu muru. A Cauallu nO scaglunatu &

beni afrinatu.

[f. yv.] A Cauallu nun scaglunatu ki tragi la lingua pir li cannoli. A Cauallu

ki ruda lu fr[enu].

[f. 8r.] Acumenza lu libru di la Maniscalchia.

Capituli di li infirmitati. Rimedij e curi di [li] caualli.

In primamenti esti da uidiri di lu creamentu. e di la Nativitati di lu cauallu.

Sccundu comu si diua piglari et adumari.

Tcrzu di la guardia e di la doctrina.

Quartu di lu canuximentu di li mcnbri di lu corpu e di la billizza. e di li

fazuni di lu cauallu.

Ouintu di li infirmitati soi accidentali comu naturali.

Sextu di li midichini e di li remedij. ki ualinu contra li dicti iufumilali.

Capituli di li lesiuni.

Di lu uermi uolatili Capitulu j

di lu anticori „ ij

di lu slrangugluni ,,

di lu niali di li uiuuli

di duluri pir tropu sangui

dl duluri pir uentositati

,

,,


iiij

V

VI

di duluri pir troppu maniari „ VII

di duluri pir troppu tiniri la orina quandu non po stallari . . ,, Villi

It. vada. A f. gv. si ha la forma uaa.

iij

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine