Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFOKA. 569

di la inflatura di li cugluni Capitulu Villi

di infunditu. zo e rifusu

X

,,

di lu mali di lu pulsu

XI

,,

di sustitu zo e unflatu

,, XII

di lu mali di lu scalmatu. oi dessicatu dintru da lu corpu XIII

,,

di lu mali di lu arrayatu „ XIIII

di lu mali di la chimora XV

,

di lu mali di lu rifridaUi . . . • „ XVI

di la infirmitati di li occhi ,, XVII

di la infirmitati dintru ala bucca „ XVIII

[f. 8 V.] di lu mali di lu lingua . . • „ XVIIII

di lu mali di lu spalla supra lu dossu „ XX

di lu mali di lu cornu „ XXI

di lu mali di lu pulmuni ki aui unflata la spalla ... XXII

,,

di lu spallatu ki esti unflatu supra la spalla XXIII

,,

di li baruli oi carbunculi XXIIII

,,

di la rugna e di la maniaxuni di lu collu e di la cuda „ XXV

di lu mal firutu in li lonzi „ XXVI

di la lesiuni di lu ancha „ XXVII

di la lesiuni di lu spalla • . . . . „ XXVIII

di la lesiuni di la falchi ,..-...• „ XXVIIII

di lu grauamentu di lu pectu XXX

,

di lu mali di li gambi XXXI

di la giarda. e di lu gairetu „ XXXII

di lu sparauani XXXIII

,,

di la curba „ XXXIIII

di la Spina oi skinella „ XXXV

di li supra ossi „ XXXVI

di la incisiuni & attintu „ XXXVII

di lu mali di li galli „ XXXVIII

di lu mali di li grappi „ XXXVIIII

XXXX

di H cripaci. zo e cripatiiri •

,,

di lu mali di lu sturtighUu ,, XXXXI

di tuti li inflaciuni di li gambi ,, XXXXII

XXXXIII

di truncu oi di ligua. oi spina ki intra in li gambi .

,,

di furma in la curuna di lu pedi ,, XXXXIIII

di lu mali di la fiistula „ XXXXV

di lu mali pinsanisi • „ XXXXVI

di li infirmitati di li unghi „ XXXXVII

di lu mali di la situla. e tutti li infirmitati di li unghi ,, XXXXVIII

di li inclouaturi ki toccanu tri uij di li unghi .... ,, XXXXVIIII

[f. gr.] di li inclouaturi ki non toccanu lu uiuu ... „ L

di li inclouaturi di la curuna di lu pedi ,, LI

di lu mali di lu ficu ,, LII

di li spunlaturi di li unghi ,, LIII

di lu mali do lu subatutu. suta lu sola di lu pedi . . ,, LIIII

di la dissolaciuni di li unghi ,, LV

di li mutamenti di li unghi „ LVI

Acumenza lu libru di la Maniscalchia di li caualli. di lu Magnificu Misser

Johanni de Cruyllis.

Cum zo sia cosa ki intra tuti li animali creati da lu altissimu maistru

criaturi di tutti li cosi li quali sunu sutamisi ala humana genuaciuni nuUu

animali sia plui nobili di lu cauallu. )i caualeri e tutti li altri signuri sunu

canuxuti da li uillani. Et inpirzo ad utilitali di killi ki caualli usanu. e

specialimenti pir killi ki si dilectanu di justrari e di cumbatiri alcuni utilitati

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine