Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFOKA. 57 I

auissi pasturi . pir la sua ferocliitati di lu adumari . si purria fari mali in alcumi

so menbru. E seiinpri aia cumpagnia di unu altru caiiallu . e toccalu pir

tutti soi menbri cun li manu suauimenti . e nun lu fari indignari ki pir lu

disdignu purria piglari alcunii uiciu. E cussi cun grandi dulchiza e mansuelu-

dini lu digi amansari . sini intantu ki sia mansuetu & humanu . in tuti cosi .

ki pir lu continuu tuccari di li manu fricandu e gratandu pir tutti li soi

menbri . specialimenti liuanduli li pedi a modu di firrarilu ki quandu uinira

alu tempu ki si ferri . non spauenti lu culpiari di lu firraru. E sachi ki pir

la plui utilitati nun diui allazari lu cauallu ni adumari finki nun passa la etati

di dui anni . in pirzo ki quandu plui juuini lu cumenci a ligari cun la

corda e adumari pir lu so aflaticarissi curri spissi fiati lesiuni di li gambi.

di la guardia e di la doctrina di lu cauallu.

Dictu avimu comu si diia piglari & adumari. Ora dirrimu cii la guardia

e di lu amaistramentu [f. 10 v.] Tali divi essiri a la sua guardia . lu capistru

facta di coyru forti & humili . e poi ki esti adumatu metlilililu in tfsta . e

cun dui pasturi lu liga ala maniatura . sicundu ki esti dictu di supra . e li

pedi dauanti cun pasturi di lana misi all unglü . cun unu di li pedi darreri .

ligandulu cun corda di linu ki in uulgaru si chama trauellu . ki non poza

andari inanti pir alcunu modu. Et omni iornu cun la strigla e cun lu

pannellu furbi la lordura. La nocti li fa la litera di pagla . oi cun fenu alta

fini all ginoclia pir lu so riposu , Et omni matinu pir tempu si furba lu

dossu e li gambi pir tulti li menbri cun la strigla e cun lu pannellu dili-

gentimenti. E pir so biuiri si mini a laqua a picholu passu . e mittassi in

laqua fini ali ginochia e piu susu. La matina e la sira staa in laqua . pir

spaciu di tri huri ogni fiata in laqua correnti dulchi e freda . o in aqua

marina . ki pir la frigiditati di laqua dulchi e pir la siccitati di laqua marina .

tu diui sapiri ki naluralimeuti li gambi di lu cauallu la predicia aqua dessicca

e tenili axuti e constringi li bumuri ki xindinu ali gam.bi pir fiati. Et ala sua

turnata nun si meta in la stalla fini ki li soi gambi nun sianu forbiti & axuti

dintutu di laqua. Inpirzo ki la fumusitati di la stalla soll aduchiri galli e

mali humuri ali gambi bagnati . e nun esti da dimir.ticari dalli a rudiri baxu

apressu ali pedi dauanti . ki apena pigli la pruuenda . fenu oi oriu oi zo ki

tu li dai. In pirzo ki sfurzandussi di rudiri & a piglari la pruuenda lu collu

e la tcsla pir lu continuu usu diuenta plui sultili e plui beniuolu a lassarissi

infrinari . & ancora plui bellu pari. E pir kistu li soi gambi omni iornu in-

grossanu assai [f. 1 1 r.] plui e piglanu maiuri nutricamentu . & acriscimentu.

Lu cauallu ruda . fenu . pagla . herba . oriu . auena . & spelta . ki sunu

proprij pruuendi di li caualli . e si lu cauallu esti iuuini ruda herba e fenu

cun loriu quautu di uoli . ki pir kisla pruuenda li soi menbri naturalimenti

crixinu . E si lu cauallu esti cumplutu in sua etati . ruda pagla & oriu moderatamenti

ki pir ia sua siccitati di la pagla lu cauallu non smagrixa troppu

ma in soi carni cunuiniuili e forti lu mantegna . e plui sicursmenti si po fatigarissi

. e pir lu meglu di si diui essiri . nin tropu magru nin tropu grassu ma

mizanamenti. E manterrassi forti sicundu ki cunueni . ki si troppu grassu

fussi multi humuri dixindirianu ali gambi spissi fiati . e si pir auintura fati-

gassi troppu purriassi guastari di multi infirmitati ki li porti ad illu la sua

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine