Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA.. 573

ki sia leiu e debili pirzo ki li fa minu mali in la bucca e poi indauanti si

lassa plui uulinteri mittiri lu frenu e plui uulinteri lu susteni ki iiianti. E di

lu meli oi di laltru licuri diui mictiri in lu morsu di lu frenu. In pirzo ki

assaiandu lu meli laltra fiata vi lassa mictiri plui uulinteri lu frenu. Tantu lu

mini lu scuderi la sira e lu matinu , iinki lu cauallu li uaa appressu pirsi

midismu. E poi lu cauailu senza alcunu spauintamentu e senza rimuri plui

suauimenti ki po . a picbulu pnssu . e dala manu drita e daia siuistra spissi

uolti uolgendu cun una uirg-a batendulu pir lu collu e si abisogna li uaa

inanti una persuna omni matinu pir tempu caualcandu pir fini a meza terza.

pir loki plani oi ki nun chi aia petri . quantu uoli , e senza cumpagnia di

altru cauallu. E quandu lu auira cussi caualcatu pir unu misi oi in pressu la

sella li si diui mictiri [f. I2v.] senza spauintamentu . e poi lu caualki cun

la sella . fini alu vernu. E lu caualcaturi quandu sagli susu non lassi mouiri

lu cauallu . finki non si agi cunzati li panni suta comu si conueni . e cussi

facbendu si usira una altra fiata a stari suaui e quietu . a uoluntati di lu

caualcaturi. E quandu uirra lu uernu ki esti lu lempu friddu altro modu di

caualcarilu tirrai. Zo e ki lu caualcaturi lu fazza tructari pir li arati campi

soauimenti la matina per tempu da la manu drita e da la sinistra spissi uolti

uulgendu in priuu la retina dextra di lu frenu . scurcita plui ki laltra una

uuza. In pirzo ki lu cauallu e plui arrindiuili da la sinistra parti . ki da la

dextra. Mutanduli plui forti frenu lunu iornu ki laltru sinkt lu tegni senza

omni frenu si abisugnassi. E pir ki si diui fari troctari plui pir li campi

ai-ati ki pir li altri locura plani . piro ki pir li uallichelli e pir muntichelli di

li campi arati si adusi & amaistri di liuari li pedi e li gambi plui alti e plui

legi in lu so andari tempurali. E simiglantimenti lu poi cussi amaistrari pir

loki arinusi assai. E cussi plui sicuramenti . e cun plui saluamentu diriza

li soi andamenti. Et ancora in li soi ringbi auira minu a zupicari & offen-

dirili. Ancora usati lu cauallu beni a tructari pir cunuiuili spaciu di lu iornu .

pir alcunu tempu da la manu dextra e da la sinistra e poi alcuni iorni lu

faza troctari pir li dicti loki arati & arenusi . per tempu lu matinu e pocu a

pocu cun minuri e cun plui curti salti ki po lu galopi in iornu ki non li sia

fastidiu . noia lu galopari . ki si kistu li auinissi siria culpa di lu caual-

caturi . ki lu aui amaistrari e cussi legiamenti diuenta ^ntropidu. Poi lu caual-

caturi quandu fa troctari equali fari mouiri lu cauallu ki [f. 13 r.] tira li

retini di lu frenu in uer lu dossu baxu appressu lu garresi si ki lu cauallu chi-

candu lu collu intanto chiki la testa ki la bucca tegna pressu alu pectu . e

kistu si e saluamentu di ssi e di lu caualcaturi . tinendu la testa cussi alu

pectu quandu curri . uidi meglu e plui apertamenti lu so cursu . & lu so

andamentu . e meglu e plui apertamenti si uolgi di manu dritta . e da manu

manca e plui legiamenti si riteni quandu uoli . e questa uirtuti e in lu frenu .

e piro di lu modu e di la qualitati di li freni voglu amcurdari.

di la maynera di li freni.

Esti una forma di frenu ki si dichi a barri . pirzo ki esti a dui barri

compostu kistu IVenu . e piro e debili . e plui leiu di tuti li altri freni. Et

anccra esti una altra forma di freni ki uulgaramenti esti chamatu mezu morsu

pirki mezu morus aui . e kistu e plui forti e maniuili di la bucca ki esti a

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine