Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

576

GIACOMO DE GREGORIO,

menti & apertamenti si po canuxiri essendu lu cauallu magru ki troppu

j^rassu . e li soi menbri meglu si canuxinu.

di li natural! lesiuni.

Uidutu di supra di la billiza e di li menbri e di la factura di lu cauallu.

Resta a uidiri di li infirmitati ki aueninu alu cauallu . cussi naturalimenti

comu accidentalimenti. In primamenti dicu.

ki la infirmitali aueni naturalimenti alu cauallu . li quali ali fiati adi-

ueuinu pir diffectu di natura . oi pir altra caxuni minimanu li menbri di lu

cauallu . &

acrixinu comu nun diuinu acrixiri radi uolti. Ma alcuni fiati

naxi lu cauallucun dui cordi . quandu cun lunu occhu blancu e laltru nigru e

naxili adossu grandi superfluitati di carni gallusa. E mulli fiati li naxiau

adossu galJi grossi comu nuchi . quandu minu e quandu plui . ki superchianu

supra lu coyru . li quali sun dicti muri oi chelci uulgaramenti . Et alcuni fiati

li naxinu adossu altri infirmitati di li quali glanduli oi scrufuli si chamanu oi

testuini . minima lu natura qnaudu naxi auendu lunu occhu grandi e laltru

pichulu e luna auriccha pichula e laltra grandi . cun una ancha longa e laltra

curta . kistu cauallu si chama sculmatu e menima ancora la natura e fallixi

quandu lu cauallu naxi cun li gambi [f. 15 v.] torli cussi dauanli comu darretu

e li unglii soi naxinu mulli fiati torli . spissi fiati naxi lu cauallu cu jardi

in li garreli . e galli in li gambi. E kisti infirmitati li aueninu pir ki lu so

palri e la sua matri auinu kisti infirmitati. Jarda e una inflaciuni molla di

grandiza di unu ouu plui oi minu li quali inflaciuni naxinu cussi in li garreti

dauanli comu darretu. La galla esti inflaciuni molli a modu di uisica . e

grandi comu galla oi nucliilla . oi nuchi . quandu plui e quandu minu li quali

naxinu appressu li iuncluri di li gambi a latu li unghi.

di li accidentali lesiuni.

Dictu di supra di li difl"ecti e di li minimamenti e di li accriximenti e

di li infirmitati oi lesiuni. Resta a diri di li infirmitati accidentali . li quali

ordinatamenti su scripti di sutta. In prima la caxuni di chiascuna infirmitati

oi lesiuni sianu . e comu si canuxinu . & undi li predicti infirmitati ali

caualli ueninu accidentalimenti e pir auinimenti. E di tutti li midichini kinchi

su boni e ki ualinu contra kisti infirmitati diligentimenti di certificari pir

ordini. Undi in primamenti tutti li Capituli di tutti li nomi e di tutti li in-

firmitati oi lesiuni di Capilulu a Capitulu aiu dictu di supra in principiu di

lu libru.

di lu mali di lu uermi.

Accidentalimenti infirmitati ueninu alu cauallu una' la quali chama ucrmi .

la quali si acumenza in lu pectu . di lu cauallu . oi intru li coxi appressu li

cugluni e poi li dixindi ali gambi . e fa naxiri cochi forti dulurusi e rumpin-

nussi ]ur si midesimu lu quali uermi naxi di mali humuri longu tempu in-

sembli tropu congregati e scursi ali predicti loki. E fanusi granduli li quali rutli

[f. 16 r.] li caualli anu dintrii da luna parli e da laltra di lu pectu naturali-

menti intra li coxi . naxi ancora kista glandula in pressu ali cugluni pir alcunu

' Con certezza qui vi h errore da parte dell' amanuense. Corregi;

inllrmitati ueni alu cauallu la quali."

, una

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine