Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CKUYLLIS-SPATAFORA. 577

duluri ki iza aueni. In pirzo kii lu duluri ki fa kista glandula li spiiili e li

humuri li currinu e scursi kisti humuri a kistu duluri kista glandula infla &

ingrossa . e piro lu pectu e li gambi ingrossanu unflanu & inflati da la parti

dauanti oi da la parti darreri . e bisognu ki li humuri rumpanu lu coyru e la

carni e fanno uia e multi pirtusi pir raandari di fora la marcigna. E si a

kista glandula nun si succurri tostu e cunuiniuili curi lu cauallu perdi pocu

ininu tutti li humuri & humiditati di lu so corpu ki tutti xindinu ali gambi.

Remediu.

Contra kista infirmitati ki dicta e cura e proprij midichini si dannu.

Quandu tu uidi in lu pectu di lu cauallu oi in li coxi et in pressu li cugluni

kisti glanduli li quali dissi di supra inflari e crixiri plui ki non solinu inconti-

nenti lu cauallu si diui midichinari di la uina usata di lu coUu & appressu

la testa di li usati uini di lu pectu e di li coxi daluna parti e da laltra tinki

lu cauallu adibilixa pir sangui. Tantu sangui si li leui ki li humuri ki tropu

sunu abundati si diuakinu pir kistu midichinari . e poi li metti li laci con-

uiniuili in lu pectu o in li coxi . la undi lu mali esti. E li humuri ki su

tropu e ki fannu kista infirmitati tiaano a quisti lacci . pir lu duluri de lu

Iraiti ki fai di li lacci in susu & in giusu li quali lacci fannu uia a kisti

humuri pir lu duluri. E cussi kisti glanduli si squaglanu . e h humuri kinchi

sunu scursi si uortanu e cussi li loki di li lacci rendinu duluri e pir lu duluri

currinu li homuri. Cunuenissi [f. 16 v.] ki kisti lacci si mininu comu esti

usatu . ki pir lu troppu trairi li tropi humuri kinchi sunu si uoytanu. E

kistu sachi ki li lacci nun si diuinu minari si non di dui in dui iorni.

E tantu si diuinu minari ki dui iuuini si fatighinu omni fiata. Et auanli lu

cauallu si diui caualcari a pichulu passu . e poi omni iornu si caualki plana-

menti . e guarda ki non li dai herba a maniari ni tropu fenu . ni altru chiuu

troppu . ki li humuri ki fannu naxiri lu uermi auirianu tropu a crixiri. E fa

stari la nocti lu cauallu pir lu so riposu in locu fruldu. E kista glandula

oi uermi inuia per kisti lacci pir liuari lu sangui di li dicli uini non meni-

manu e sempri habundanu li humuri tropu . e li coxi uegnauu inflandu .

allura killi glanduli oi uermi saluamenti in cutali modu sindi cauinu . ki fisu

lu coyru di la glandula pir longa . e la carni finki troui kistu uermi oi

glandula di li quali eu o ia dictu. E killa glandula cun li unghi di li manu

scurrchandula cun tutti li soi uesti in li quali esti faxata . cauandili fori fini

ala radichi sicundu ki meglu si po cauari . e cun maiuri saluamentu ki di li

predicli glanduli oi uermi nulla cosa chi rumagna. E poi ki ai fora kista

glandula oi uermi da li soi radichi la ferita tuta intornu impli di stuppa

bagnata in blancu di ouu sufticientimenti e beni e poi richudi la tiruta ki

non di cada la stuppa. E si la ferita di la glandula e in lu pectu di lu

cauallu una peza grandi di linu chi meti . e non mutari la firita fini in capu

di li tri iorni e da locu inanti li^ la muta dui fiati . lu ioruu . cun la stupa

bagnata in lu blancu di lu ouu e mischalu cun loglu . lauata in primu la firita

cun uinu caldu e cussi si curi in fini a IX iorni . e poi si laui la firita cum

uinu [f. I7r] caldu e cussi si curi. Et impli la firita di la stuppa taglata

* ^ di mano posteriore.

* Nel testo si.

37

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine