Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

578

GIACOMO DE GREGORIO.

minuta inuoluta in la puluiri . la quali puluiri si fa in kistu modu. Pigla la

calchina uiua & altrilantu meli mollu miscalu lunu cun laltru . tantu kindi

faci una guastilletta . e mittila supra li carbuni allumati e tantu la lassa ardiri

kindi faci carbuni . di li quali fa puluiri . e kista puluiri usa cun la dicta

stuppa . finki la firila e suldata beni . & ogni iornu poi si caualki azo ki lu

predictu uermi cun plui saluamentu sindi caui. Fanchi kista altra cura ki si

dichi dissota. Ca fisu lu coiru pir longu e la carni finki ai truuatu lu uermi

ki eu dissi di supra. Mitti intru la firita lu risalgaru puluerizatu . sicundu

ki abisogna . mitti intru la firita la undi era lu uermi ki dictue . e milichi

di lu bunu. Poi conza la bucca di la firita ki nun di poza ixiri lu risalgaru

pir nixunu modu . lu quali risalgaru lu predictu uermi conodi . pir spaciu diVIII

iorni fortimenti. Corrusu lu uermi e distrutu fini ala radichi usa la cura omni

iornu la quali eu dissi di supra in lu cauamentu di lu uermi. E si pir li predicti

curi li humuri nun si ponu stagnari oi siccari piroki discindinu ali gambi e fanuchi

pirtusi e uissiki e carboncbi . allora incontinenti killi uissichelli cochi cun fenu

ritundu caldu cuchendu ia prima la uina maistra di lu pectu a trauersu . la quali

uina ua in uersu lu uermi in giusu fini alu pedi. Poi ki auirai cocti li pirtusi

e 11 uissiki di li gambi comu e diclu puluerizachi di supra di calchina uiua

dui fiali lu iornu e partirai uia la coctura in prima dali pirtusi. E sachi ki

si di kistu uermi rumanissi la gamba unflata faaclii kista midichina. Pigla

li sanguisuchi e mittili intornu . [f. lyv.] a kista inflaciuni . di li gambi rasu

in prima lu locu di la inflaciuni. E poi liuatundi lu sangui ku kisli sansuchi

quantu ixiri di poti . inplastra tutti li gambi cun achitu & cun blanketu

miscatu iusenbli . oi sia ki lu tegni in laqua frida li gambi omni iornu pir

grandi hura lu matinu e la sira e cussi fa omni iornu finki li gambi torninu

diunflati e suttili.

di lu uermi uolatili. Capitulu I.

Aueni alcuni fiati ki pir la taglatura di lu uermi ki aiu dictu aueninu

in lu corpu di lu cauallu multi cochi . zo* e carbunchi diuersi . e specialimenti

in la testa di lu cauallu. Et aduchinu alcuni fiati pir li naski di lu nasu di

lu cauallu multi humuri comu fussiru aqua li exinu di lu nasu . & kistu uermi

e dictu uermi uolatili.

Reraediu.

Contra lu uermi uolatili ki munta supra la testa di lu cauallu e locu

si acoglinu humuri corrupli comu soli li quali humuri ricolti in la testa sindi

leuanu in kistu modu. Fa liuari sangui alu cauallu di li uini usati di ambu

dui li templi di la testa sufficientimenti ki sia bastiuili . e posa di caualcarlu .

e falu stari pir so riposu in locu fridu . pir tutti li cosi si faza comu eu dissi

di supra di laltru uermi. E si kistu uermi uolatili si conuerti in una infirmitati

ki si chama chimora . ki spissi uolti aueui . farrai killa cura ki in killa infir-

mitati si dichi.

di lu Anticori. Capitulu II.

Aueni ancora ki killa glandula la quali e dicta uermi la quali e in lu

pectu di lu cauallu apressu lu cori alcuni fiati crixi tantu pir li humuri ki sun

Nel Codice ze.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine