Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA. 579

discursi sicundu ki dissi di supra e non si spandinu ali gambi , ki kista iu-

flaciuni oi glanduli si fa apostema . et in pirzo ki esti [f. l8r.] assai pressu

alu cori si tostu nun si ayuta in pichulu tempu pir kista apostema . lu cori

axiuilimenti sindi po dannari e kista infirmitati si chama anticori . zo e adiri

contra lu cori.

di lu Anticori e di la cura.

Appressu dicu ki kista infirmitati di lu anticori la quali pruueni per

inflaciuni di kista glandula sicundu ki eu dissi di supra. La quali quandu aueni

un fururi tostu crijci . e plui ki nun esti usatu fa ingrussari lu pectu intutu.

E tu senza nulla adimura la caua di lu pectu fini ali radicbi . comu dissi in

lu cuuamentu di lu uermi. In perzo ki kisla infirmitati oi uermi oi apostema

esti assai propinqua alu cori . diuisi cun grandi sennu e guardia cauarisindi.

E quandu tu la caui si alcuna uiua rumpi in sangui pigla la uina e ligala

cun filu di sita e si pir lu habundaiicia di lu sangui non la poi piglari micti

in la firita kista midichina da ristagnari lu sangui.

Astagnari lu sangui.

Pigla parti dui di inchensu e terza parti di calchi . fandi puluiri e kista

puluiri misca cun blarcu di ouu & agi di li pili di lu lepuri taglati e minuti

e miscandi cun kistu blancu e cun la dicta puluiri , e micti kista midichina

in la hrita supra la uina ki manda lu sangui. Ancora uali a ristringiri lu

sangu lu gipsu pistatu cun la curriola e cun li granelli di li uui pistati . e

kistu chi e bonu. Ancora lu stercu di lu cauallu friscu miscatu cun la crita

e cun forti achitu miscatu insembli. E kisti midichini da ristrinjiri lu sangui .

li diui lassari supra la firita fini in capu di tri iorni oi fini alu sicundu iornu

si bisugnassi . poi cura Ja firita comu si cura la firita di lu uermi di supra.

Saluu ki non chi diui mictiri lazu . e nun diui maniari comu fa [f. l8 v.]

quandu aui lu uermi ni caualcarilu ni stari in locu fridu.

di lu strangugluni, Cap. iij.

Sunu ancora altri glanduli ki stannu in lu cauallu . &

alcuna di kisti

si fa in supra la gula di lu cauallu . la quali inlia & acri.xi pir li humuri

fridi di la testa ki li di.N.indinu pir la quali grussiza & inflaciuni tutta la gula

si infla e lu pirlusu di la gula si stringi . undi lu cauallu apena po xatari e

mali mania e mali biui . e kista infirmitati e dicta uuigaramenti mali di lu

strangugluni.

Remediu.

Contra lu mali di lu strangugluni tali midichina si diui fari . ki quandu

killi glanduli li uidi crixiri sutta la gula & ingrussari plui ki nun solinu in-

continenti mittili li lacci sutta lu gula di lu cauallu . e fall minari matinu e

sira . tantu ki basti e ricbipali e micti supra la testa di lu cauallu lana e

faxali la testa . & ungili spissu tutta la gula di burru . la undi esti lu mali .

specialimenti multu beni . e staa lu cauallu in locu caldu . e si kisti glanduli

pir quisti lacci non minimanu minandu li lacci spissu . cauandili fora comu si

caua la glandula la quali e dicta uermi. E tracti fora fini a la radichi . cura

la firita comu la firita di lu uermi si cura . e cun la puluiri di lu risalgaru

si ponu curari killi glanduli in killu modu ki e dictu di supra. E diui sapiri

37*

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine