Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

580 GIACOMO DE GREGORIO,

ki la puluiri di lu risalgaru a qualunqua paiti di taglaturi di carni oi ruptura

tu la micti . e non li medichi beni la malicia corrudi la carni e guasta kista

puluiri comu fussi focu.

di lu mali di li uiuuli.i Cap. iüj.

Sunu ancora altri glanduli li quali iachinu e sunu intra lu collu . e la

testa di lu cauallu [f. 19 r.] sutta la maxilla da luna e da laltra [parti] li quali

corsiru pir la riuma^ di la testa & costringinu frequentimenti la gula ki nun po

maniari nin biuiri . ni ancora tirari lu flatu a si ki si tostu nun succurri lu

cauallu pir aitarlu (in)tantu stringi li uini e li artirij di la gula ki nun si

ponu sustiniri ki non si getti in terra lu cauallu. E tantu scopa la testa in

terra . ki apena mai si leua . li quali glanduli si chamanu uiuuli.

Remediu.

Contra ]u mali di kisti uiuuli . chi dugnu kista midichina . ki inconli-

nenli ki tu li uidi inflari e crixiri . tostamenti una uolta e plui . cochili cun

ferru forti caidu putenti fini ali radichi loru . oi tu li caua fora fini ali ra-

dichi loru findendu lu coiru pir longu cun la lanceta comu cunueni comu

cauasti li glanduli dicti uermi ki dictu e di supra da luna parti e da laltra

di la maxilla . e cauatili fora cura li firiti di li dicti uiuuli cun li toi midi-

chini comu tu curasti li firiti di li glanduli e di lu uermi di supra.

di lu duluri ki aueni pir soperchitati di sangui. Cap. V.

Aueni alu cauallu una altra infirmitati dintru dalu corpu la quali si

aduchili dintru dalu corpu duluri e scursiuni

genera accidentalimenti . &

multi e diuersi. La quali infirmitati adiueni pir soperchitati di sangui . e

non li inflanu piro li flanki . ma si li uini soi inflanu . kista infirmitati fa

gittari lu cauallu in terra.

Rimediu.

A kistu duluri ki aueni alu cauallu pir troppu sangui cutali cura li diui

fari . ki quandu tu uidi lu cauallu a kistu duluri dintru da lu coi"i)u e nun

cessa senza inflaturi di li flanki e pari ki aia kisti duluri dintornu di li flanki

aprili tutli li uini da luna parti e da laltra [f. 19 v.] ki sangui auiri di poti .

poi mina lu cauallu a manu a planu passu . e non mangi lu cauallu nin biua .

fin non e libeiatu di kistu duluri.

di lu duluri ki aueni pir uentusitati. Cap. VI.

Aueni ancora [duluri] dintru dalu corpu di lu cauallu pir uintusitati la quali

intra pir li pori di lu corpu in uentri di lu cauallu . et ala staxuni chi intra

lu ucntu pir li pori di lu corpu sudatu . c tropu riscaldatu . porta grandi in-

flatura di corpu e di flanki . undi lu cauallu sindi aff"ligi & adulura fortimenti .

e kistu duluri si diki duluri di uentusitati.

1 Ruffo lat. § 5 : Z>^ vivuUs.

^ Nel testo: ruina, ma Ruff"o lat. §4 dice : quae similiter argumentum

ex reuma capitis.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine