Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

582

GIACOMO DE GREGORIO,

Remediu.

Contra lu quali duluri li infrascripti curi li farrai . li quali eu aiu pruuati.

Pigla la uitriola e li radichi di li sparachi & di li bruski . & equalimenti

insembli in laqua li fa bugliri . e cocti beni in una peza ampla e longa

li micti caldi in pressu lu locu di la uissica e kistu iunga alu dossu di lu

cauallu e kista midichina chi milti spissi uolti calda. Ancora uali assai si lu

menbru di lu cauallu si ungi cun oglu caldu fricandulu cun li manu . e poi

pista un pocu di pipi e di aloi . e micti di kista puluiri in lu pirtusu di lu

membru cun li manu zo e cun li digita. Et ancora li fa kista midichina ki

esti migluri. Pigla li chimicbi pistati e cocti cun un pocu di oglu . e miiili

in lu pirtusu di lu membru. A kistu raali uali multu si lu cauallu e saglituri

pir la stallu cun una uirghita . & una iumenta pir lu dilectu auira a slallari

incontinenti . E sachati ki lu dirritanu rimediu esti la iumenta contra tutti

li duluri ki su dicli di supra . ki pir la uuluntati di lu cupiriri la iumenta

la natura di lu cauallu si conforta e li sei forci e piro stalla & assella multu beni.

di la inflacitini di li cugluni. Cap. Villi.

Multi fiati si inflano alu cauallu li cugluni fortimenti pir li humuri

kinchi scurrinu. E kistu aueni spissu quandu mania herba. In primu pir

la humiditati di lu tempu ki e humidu . e pir la uirdiza di la herba . e pir

humiditati li humuri discurrinu legiamenli ali soi loki suttani di li cugluni .

e quandu ali gambi undi lu cauallu pati gran duluri. E multi fiati pir troppu

fatiga e pir troppu carricu li inlestini [f. 21 r.] cadinu e rumpinu killa pellichella

ki para li intestini in li cugluni . & unflanu . & a grandi piriculu uai

lu cauallu.

Rimediu.

Ala quali inflaciuni cutali cura si fa . Pigla achitu forti c chira blanca

pistata e tantu li mina insembli kindi faci pasta. E di kista pasta fricali li

cugluni beni e sufficientimenti . dui fiati oi tri rinuuanduli kista pasta. Et

ancora uali si lu cauallu e tinutu lu matinu e la sira pir grandi hura di lu

iornu in la aqua fridda e currenti siki li cugluni staanu beni in laqua. An-

cora chi uali kista midichina , li faui franti e muudati di li scorci e cocti beni

cun la sunza di lu porcu noua e calda la mitti supra kista inflaciuni. Et si

lu inflaciuni di li cugluni pir li intestini kinchi su caduti e cursi incapistra

la cauallu . e traini fora li cugluni torna li intestini dintra e cochi la firita

cun ferru caldu lutta intornu la ruptura. E poi cura la firita di la uissikella

di lu cugluni di lu cauallu castratu . ma a tutti li plui caualli kista ruptura

si po curari.

di lu mali di lu infusu. Cap. X.

Esti unaltra infirmitati la quali aueni alu cauallu pir tropu maniati . e

pir la tiopa fatiga e pir lu tropu maniari . lu humuri e lu sangu crixinu in lu

coipu e cussi si spandinu pir li gambi- di lu cauallu e lu andari di lu cauallu

sindi impidixi e cunucni ki zopiki di lunu pedi . e quandu di li dui. Et al-

cuni fiati teni lu cauallu di tutti li gambi in lu so andamentu moui grauusa-

menti & e grauusu in lu so uolgiri. Et alcuni fiati aueni pir la troppu fatiga e

pir lu tropu caualcari. Piroki multi humuri e sangui discurrinu ali gambi di

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine