Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA. 583

lu cauallu & ali pedi & ali unghi. E kistu aueni si tostu nun li [f. 21 v.] dai

cunsiglu alu cuminzamentu. E multi fiati aueni kista infirmitati ali pedi .

quandu lu cauallu aui alcunu di kisti duluri pir tropu fatiga . li homuri si dis-

soluinu e legiamenli ali gambi discindiau. E kista infirmitati e dicta infusu

o infusioni . zo e riffusu.

Rimediu.

Contra la quali infirmitati ein fa kista cura. Si lu cauallu e grassu

in sua etati cumpluta li da abiuiri quantu uoli . e poi li leua sangu di li usati

uini di intrambu li templi . e di chascuna gamba in fini ki indebilixi li humuri

ki discindinu ali gambi pir kistu midichinari . restanu di discindiri a li gambi

e poi fa stari lu cauallu in aqua fridda currenti fini ala uentri e non li dari

poi ni biuiri nin maniari . fini a tantu ki esti beni guaritu. E si lu cauallu

e juuini e magru uon li dari a biuiri comu eu dissi di supra ma ligali cun lu

frenu la testa altu alu ayru friddu ki distenda beni la testa e lu collu quantu

poti plui . e poi mitti sotta li pedi di lu cauallu petri rotundi grossi comu lu

pugnu . ki pir la spissa opiraciuni di kisti petri ritundi . lu cauallu mina li

gambi e li pedi e pir kistu minari di li gambi li nerui ki eranu facti pigri pir

li homuri ki cursinu la loru grauiza perdinu . si ki lu cauallu premi beni

supra li petri . e sia cupertu lu cauallu di unu pannu di linu bagnatu in

aqua e guardissi ki non mangi nin biua . ni nu lu (oki lu suli fini atantu ki

e guaritu. E sachi ki nun nochi kistu ali caualli iuuini . ma fa loru prudi .

ki pir li humuri ki chi scurrinu li soi coxi e gambi ingrossanu. Sunu alcuni

pruuinciali ki cochinu lu oriu in laqua . e mittinu ali pedi disferrati . e li

gauunchi lu oriu . e mangi lu ca- [f. 22r.]uallu quantti di uoli di lu oriu.

di lu mali di lu bulsu. Cap. XI.

Una altra infirmitati aueni alu cauallu accidentalimenli apressu di lu pul-

muni. E stopa alu cauallu la uia dundi porta & atrai lu flatu . e stringili

la gula ki nun po flatari comu diui . anci fa grandi suflari pir li naski di lu

nasu . e li flanki li batinu forti . la quali infirmitati aueni legiamenti alu

cauallu grassu pir grandi fatiga e sabitu ki patixa. Inpirzo ki lu cauallu

scalda e la grassiza ki aui adossu si lu strudi e stupali li artirij e li uij di lu

xatari e kista infirmitati si chama lu mali di lu bulsu.

Remediu.

Contra lu mali di In bulsu tali cura chi diui fari diui auiri cosi caldi pir

farili distrudiri la graxa ki li esti congelata e prisa in li uij di la gula undi

xata . fall quista biuanda. Pigla li garofali dragmi iij . nuchi muscata dragmi

iij . zinciparu. Calanga. Cardamuni . tantu di llunu quantu di laltru . nuchi

di india . chiminu . simenza di finochu in maiuri quantitati ki di li predicti

cosi . e pisti kisti cosi beni . e distemperali cun bonu uinu blancu . e cun

bona quantitati di zaffarana . e misca beni insembli kisti cosi . &

agi russi

di oua tanti quanta e tutta laltra biuanda . e tutti kisti cosi misca insembli

beni . e kista biuanda li micti in bucca . ki la agluta cun unu cornu di boi .

e tegna la testa alta in tali guisa ki li uaa beni in corpu e nun aia lu frenu

in bucca . ki la agluta beni e tegna cussi suspisa la testa pir spaciu di hura

ki li sia data la biuanda . e poi lu mina a manu a pichulu passu, E caual-

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine