Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFOKA. 585

Rimediu.

A kistu cauallu ki aui kista infirmitali dalli a maniari cosi luimidi c

friddi . ki la siccitati ki aui dintru all interiuri tinuta pir longu tempu & huri

la perda. Et ala humiditati di lu corpu falli kista decociuni . di li infrascripti

cosi. Pigla la herba uiolaria e la uitriola e la branca ursina e li malui

equali quantitati e cochill insembli . e mittichi a cochiri di la simula di lu

oriu . e conuiniuilimenti cocti culali cun unu pannu et in kista culatura

squagla burru e cassia fistula . in bona [f. 23 v.] quantitati . e kista culatura

un pocu calda li metti in corpu pir lu fundamentu cun lu ultrichellu . e falli

tultauia laltra cura ki dissi di supra alu mali di lu duluri . saluu ki lu cauallu

diui tiiiiri kista acqua in uentri plui ki po. In pirzo ki pir kista acqua li

iateriuri e lu corpu di diuenta humidu. E poi li fa kista biuanda . di russi

di oua & di zaffarana e di oglu uiolatu e di bonu uinu blancu . e misca

beni insembli . e li russi di li oua sianu tanli e la zaffarana quantu li altri

cosi. E kista biuanda li micti in corpu pir la bucca cun unu cornu di boi

plinu dui uolti oi tri . comu fachisti in lu mali di lu bulsu. Ancora chi e

bona kista altra cura . fa stari lu cauallu in la stalla sulu pir dui iorni e non

biua . e poi li da a maniari lu lardu di lu porcu salatu quantu di uoH . ki

pir la fami ki aui e pir la dulchizza di lu lardu legiamenti lu mania . e da

ki aui manialu kistu lardu dalli a biuiri acqua calda quantu biuiri di uoli .

miscata cun la farina di loriu kista acqua conuiniuilimenti. Et in kista acqua

undi sianu li altri midichini dicti di supra finki esti turnatu in lu so statu

di prima. Et intra tulti li altri cosi ki tu di dai a maniari . lu granu beni

mundatu coctu cun lu lardu e cun lu sali poccu . e siccalu alu suli oi alu

focu . e dandili a maniari tri giunii pir uolta dui fiati lu iornu inanti ki biua

kistu granu lu fa forti ingrassari & impliri lu corpu.

di lu mali di lu arrayatu. Cap. XIIIj.

Altra intirmitati naxi in la uentri di lu cauallu e fa rugitu in la uentri

di lu cauallu . zo esti in li budelli e fa gittari alu cauallu lu stercu non digestu

e mollu comu aqua. E diuacassi la uentri di lu cauallu [f. 24 r.] chi nun

|

chi la'ssa nenti in uentri. E kista infirmitali aueni alu cauallu . quandu mania

troppu oriu oi granu . e nun lu po paidiri comu diui et incontinenti esii

caualcatu cun fricta.^ Et ancora aueni kista infirmitali alu cauallu si incontinenti

ki a manialu lu oriu tu li dai a biuiri. Et ancora la predicta infirmitali li

aueni si tu curri oi galoppi lu cauallu incontinenti ki a biuulu assai. Piro ki

lacqua si li bugli e riuersa in lu corpu e fallu scurriri ad andari a sella . e

multi fiali aueni quandu lu corpu si infla alu cauallu pir alcuni duluri pir kista

caxuni adibilixi la uentri e tulta la pirsuna tantu ki apena si po sustiuiri supra

li gambi e kista infirmitali esti dicta uulgarimenti arrayatu.

Remediu.

Conlra kista infirmitali di lu cauallu arrayatu la quali apena aueni si

nun a cauallu ki esti caualcatu forti da poi ki a biuutu oi troppu manialu

oriu oi granu . a la quali infirmitali chi fa kista cura. Quandu lu uidi ki lu

cauallu faza lu stercu comu acqua dui fiali oi tri . e getta lu oriu ki mania

1 Nel cod. siricta.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine