Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

586

GIACOMO DE GREGORIO,

indigestu . incontinenti mina lu cauallu ad unu pratu herbusu . e leuali lu

frenu e lassalu andari paxendu alu so uuiliri . e non lu piglari finki nun a

beni paxutu. Paxendu lu cauallu kista herba ricenti e frisca iuuali multu.

In pirzo ki kista herba la padixi tostu . e lu stomacu li conforta di la de-

bilizza ki aui auutu in prima di lu oriu. E guarda non li dari a biuiri piro

ki la aqua esti cosa Hquida . e faria crixiri la dicta infirmitati . e cussi lu

lassa paxiri omni iornu . fini ki e guaritu. E pir kista infirmitati spissi fiati

infundi lu cauallu . ala quali infirmitati in tutti cosi chi fa comu in lu capitulu

di lu mali di lu infunditu si cunteni comu e dictu di supra.

[f. 24 V.] di lu mali di la ehimora. Cap. XV.

Esti una altia infirmitati ki dixindi da la testa di lu cauallu affridatu e

getta la rema pir li naski di lu nasu liquida comu acqua e li homuri friddi .

e kistu aueni quandu lu cauallu teni kista infirmitati pir longu tempu in la

testa. Et ancora aueni pir li infirmitati ki si chamamu uermi uolalili . undi

lu cauallu tutta la humiditati ki aui getta pir li naski . kista infirmitati e

uulgaramenti dicta ehimora.

Rimcdiu.

Dicu a kista infirmitati ehimora la quali aueni pir li humuri friddi

stati in la testa pir longu tempu oi pir altra caxuni comu eu dissi di lu uermi

uolatili . ki incontinenti chi faeci kista cura. Copri la testa di lu cauallu

cun lana e sempri in locu caldu staa pir so maniari e pir so biuiri li da cosi

caldi. Et a kistu cauallu ki aui kista infirmitati iuua multu a paxiri herba

pichula . ki inclina la testa in terra pir scipari la herba . grandi parti di li

humuri friddi ki aui in la testa getta pir li naski di lu nasu fora. Uali a

kista infirmitati lu fumu di la peza arsa oi cutuni arsu uecchu . e fali intrari*

kistu fumu in li naski di lu nasu . pir kistu fumu si dissoluinu li humuri

friddi . e fali uiniri fora pir li naski di lu nasu. Ancora iuuali kista cura.

Pigla unu bastunchellu e liganchi in capu una peza ben stricla . e poi la

uolgi intra lu sapuni sarachiniscu pir li naski di lu nasu quantu poi plui legia

menti fari . e cauandila poi e uoitirassi la testa di li humuri friddi marauiglusa-

menli . e pir kisti midichini soli alcuni fiati guariri ma radi uolti. Pirzo kista

infirmitati in tutti li plui guisi esti incurabili.

[f 25 r.j di lu Rifridatu. Cap. XVI.

Una altra infiimitali aueni alu cauallu oi duluri in la testa di lu cauallu

ki tuttu lu sturdixi . e falu tussiri . c li uij di lu xatari ristringi sicomu dissi

di supra . & inflali li occhi e falu spissu lacrimari . e fa grandi cumbaliii ali

flanki . la quali infirmitati legiamenli aueni quandu lu cauallu sia in la stalla

calda . e poi incontinenti lu nexi fora alu fridu uentu. Alcuni fiati aueni pir

altri frigiditati tinuti alcunu tempu auanti . undi fa lu cauallu tussiri e perdi

grandi parti di lu maniari e di lu biuiri . la quali infirmitati e dicta fridiza

di testa.

Nel codice intrani.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine