Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA, 587

Rimediu.

Alu quali mali cunuiniuilimenti chi succurri cun kista cura . zo e ki killi

glanduli li quali sun dicti uiuuli fini ala radichi li digi ardiri e cochiri li quali

stannu infra lu coUu e la tesla siitta la maxilla cun ferru rotundu suttilimenti

li cochi . e mittili li lacci ki pir lu minari di li lacci aianu uia li humuri a

discindiri di la testa . e tegna lu cauallu beni cuprula la tes(a e mictili intra

li aurichi beni , vali a kista infirmitati oglu laurinu di li oliui di lu lauru misu

in unu peza di linu e liga kista peza cussi unta in lu morsu di lu frenu.

Ancora esti bona la saluia ligata cun lu frenu. Ancora simiglantimenti chi

e bona kista cura. Pigla lu granu beni coctu e caldu . e miltilu in unu saccu

comu lu poza sustiniri . & in kistu saccu micta lu cauallu la testa e ligalilu

ala testa . ki lu fumu li intri pir la buca e pir lu nasu . e di lu granu mangi

sindi uoli. Ancora chi e bonu a kistu mali lu granu coctu in la cochitura

di lu puleiu . e misu in lu saccu e ligatu ala testa di lu cauallu. Ancora chi

e bona la peza bagnata in lu sapuni sarachiniscu e ligatu ad unu bastuui e

misu in [f. 25 v.] li naski di lu nasu . e mittilu tantu susu quantu poi plui

leui . e poi di lu leua. E lu cauallu auira a stranutari . e getta fori pir li

naski li homuri liquidi comu acqua . pir li quali homuri ki getta guarixi.

E kista altra cura chi e ancora bona . lu burru miscatu cun oglu di lauru di

sei oliui e misi in li naski di lu nasu . e guarda lu cauallu di li cosi friddi .

e usi tutli cosi caldi. E biua continuatamenti lacqua cocta calda . comu dissi

di supra in la cura di la mali di li duluri e cussi purra guariri.

di la infirmitati di li oeehi. Cap. XVII.

Aveni multi fiati ki pir la predicta infirmitati di la testa li homuri com-

moti in la testa discurrinu ali occhi . e fannoli lagrimari . e multi uolti kisti

homuri generanu in li occhi caligini . zo e lippiiudini ancora pannu pir la

quali infirmitati lu cauallu non po vidiri si comu si conueni. La quali in-

firmitati si chama lu mali di li occhi

Rimediu.

Ala quali infirmitati cutali midichina li faci. In primamenti si li occhi

li lagrimanu fachi unu stricturi in la frunti di lu cauallu di puluiri di in-

chensu e di maslica pistata insembli equali misura e misca kista puluiri cun

blancu di ouu e stendila supra una peza di pannu di linu ampla quatru

digita e sia longa da luna parti e da laltra per mezu la frunti undi diui

miitiri kista peza cun la midichina . tantu tegna lu cauallu kistu stricturi in

la frunti . finki li occhi lassinu di lagrimari e quandu uoli liuari kista peza

da la frunti . si la leua cun lu oglu e cun laqua calda. A kistu midemi mali

e bonu ki ambu li uini magri di ambu li templi si taglinu cun ferru caldu

[f. 26 r.] e si li occhi siranu impannati pir alcuna batitura oi pir scurrimentu

di reuma micti dissutta di intrambu li occhi astilliti pir spaciu di quatru

digita e poi lu sali beni pistatu chi mitti cun unu cannolu . e si lu pannu

fussi in li occhi oi sia friscu oi sia anticu . mittili in li occhi di kista puluiri

di lu ossu di la siccha . e di lu sal gemma . tantu di llunu ^

.

quantu di

^ Anche

di V unu inu.

oggi a Messina: di IV unu, mentre generalmente si ha il sie,

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine