Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE GRUYLLIS-SPATAFOKA. 589

lesiuni di la lingua sia [f. 27 r.] pir morsu mali ponsunisi. Comu dissotta

in so locu lu scriuiro. Cura li mali e li cochi sicundu ki e in killu locu

dictu . poi kisti cochi aueninu pir mali di ponsonisi.

di lu mali di li spalli . supra lu dossu. Cap. XX.

Esti dictu di supra di li infirmitati ki aueninu casualimenti ala testa di

lu cauallu dintru da lu corpu. Di za inanti e da uidiri di li lesiuni ki ueninu

alu cauallu artificialimenti . supra lu dossu. Aueninu multi diuersi lesiuni in

lu dossu pir opiraciuni di mala sella e disconza^ troppu di furnimenti • e

multi fiati pir troppu sangui oi pir inflaciuni oi pir uissiki pichuli plini di

sangui e di marrcigna li quali rumpinu lu coyru di lu cauallu . e la carni

supra lu dossu e fanussi firiti plani e pichuli . e grandi . e tutti uulgara-

menti sunu dicti lesiuni. E sachi ki kisti lesiuni quantu plui sunu alcuni

fiati portanu piriculu di lu corpu.

Rimediu.

A li quali lesiuni si subueni pir infrascripti modi e remedij e curi pir

zo ki pocu minu ki tutti kisti lesiuni ki dicti sunu anu cuminzamentu di in-

flalura. Pirzo da li incuminzamenti si diui lomu fari . curari in cutali modu .

ki incontinenti ki tu uidi alu cauallu auiniri alcuna inflaciuni in alcuna parti

di lu dossu multu beni killa inflatura radila e taglala cun lu rasolu . e poi

chi fa implastru di farina di granu scachata cunuiniuilimenti . e miscata cun

lu blancu di lu ouu . e kistu emplastru misu supra una pezza di linu supra .

kista inflaciuni tutta intornu la stendi . e poi nun liuari kistu emplastru nin

la pezza cun forza ma leuala plui planamenti e suauimenti ki tu poi . e

liuatandi la peza fichi auissi marcigna ricolta in lu coyru . cun ferru pungenli

un pocu e cun- [f. 27 v.] uiniuilimen'.i caldu . in la plui baxa parti di la in-

flaciuni ki dicta esti in fini alu mali pirtusa^ . ki la marza poza ixiri e uoi-

tarissi di tuttu . e poi unzi cun alcuna unciuni liquida. Et alcuni scurchaturi

e rumpituri ancora ueninu in lu dossu e ruturi di lu coyru . pir opiraciuni

di alcunu barlu oi carbunculu . oi pir superchiati di sangui ki naxi in lu

dossu. Li quali si diuinu radiri multu beni tutti intornu . e poi chi micti

susLi la puluiri di la calchina uiua miscata cun lu meli sicundu ki sindi

amaistia ili kista puluiri in lu capitulu di lu uermi. Lauata in prima la dicta

lesiuni cun uinu caldu oi cun lu achitu . guardandu lu cauallu di la sella fin

ki li dicti lesiuni sun suldali. E kistu sachi ki in qualunca parti di lu dossu

sunu kisti inflaciuni sempri si diuinu in prima radiri poi cun lu emplastru di

la farina di lu granu e cun lu blancu di lu ouu cura comu aiu dictu. E tutti

kisti plaghi corrosiuni oi lesiuni suldari purrannussi di kista puluiri di la

murtilla pistata e puluerizzata . oi galla beni puluerizala. Et a kistu mali e

bona la peza arsa oi li soll uecchi arsi . oi lu filtru arsu. Et ancora chi

uali la puluiri ki fa lu granu frachidu. E sachi ki supra tutti li puluiri ki

dicti sunu . la puluiri di la calchina e di lu meli merauiglusamenti e bona a

suldari lu carni. Et auanti ki tu mitti li predicti puluiri . sempri in prima

li lesiuni si diuinu lauari cun uinu caldu oi cun achitu. E poi azo ki di la

^ Nel codice disonza. Ruffo lat. § 21 : Finnt igitur multae laesiones et

diversae in dorso propter oppressionem ineptae sellae muniminis.

2 Oggi spirtusa, dal v. spirtusari.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine