Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA. 593

di la lesiuni di llanca. Cap. XXVij.

Aueni alu cauallu una altra infirmitati fortunalimenti . la quali infirmitati

commoui e parti lu capu di lanca da lu so locu undi naturalimenti diui stari.

La quali cosa aueni legiamenti in lu so andari & in lu so curriri . quandu lu

pedi discurri plui ki non diui e ki nun uoli . e quandu lu cauallu premi lu

pedi in [f. 30 v.] terra strauoltu. Et alcuni fiati aueni quandu lu pedi darretu

si inpastura cun li retini cun killi dinanti lu quali si dichi sculmatu accidentali-

menti in uulgari.

Rimediu.

Contra la quali lesiuni di llanca tali cura e rimediu sinchi fa . ki una

conuiuinuli astillitta sotta lu capu di la dicta anca longa pir unu summissu chi

mitti . ki li homuri ki sunu scursi pir duluri allanca . pir lu stringiri di la

stillitta uaanu uia pir altri loki . e stringi la dicta stillitta spissi fiati lu iornu

cun li manu sprimendu ki la spuzza e li mali humuri plui tostu di pozanu

ixiri fora . e fa andari lu cauallu planamenti a pichulu passu iza e illa . ki li

humuri ki sunu ricolti a la ancha pir lu andari uanu uia e nun chi adimuranu,

E poi h fa kistu istricturi in kistu modu. Pigla la pichi greca e la pichi

nauali e lu inchensu e la mastica et un pocu di sangu draguni . e sia tantu

di la pichi nauali quantu di tutti li altri cosi puluerizati . e poi tutti kisti

cosi fa mictiri insembli in una pignata . e misca e kista miscatura in una

pignala tantu calda quantu po suffiriri la mitti supra lu capu dillancha et

cumboglani beni lancha intornu , e poi la sluppa taglata beni minuta spandila

supra kistu emplastru. E multu chi e bonu a mittiri allanca unu lazu per

uoitari li homuri kinchi su ricolti e lultimu rimediu e cura e lu locu lesu

dillanca cochiri cussi pir longu comu pir trauersu longhi righi . e kisti cocturi

si chi fannu in pirzo ki lu foccu naturalimenti costringi li homuri comu e dictu

di supra.

di la lesiuni di la spalla. Cap. XXViii.

Di li lesiuni li quali aueninu in li spalli di lu cauallu [f. 31 r.] simiglanti-

menti comu aueninu allanca comu dictu e aiunginussi ala lesiuni di li spalli .

ki aueninu a la fiata pir colpu di calchi di alcunu cauallu . la quali lesiuni si

dici spallatu. E [a] kista lesiuni si chi fazza in tutti cosi comu di supra

amaistrai in la lesiuni di la ancha in lu capitulu ki esti dictu di supra.

di la lesiuni di la falchi di llanca. Cap. XXVIIIj.

Ancora la falchi di llanca pir diuersi caxuni si danna pir firitura ki fa in

alcunu duru locu , quandu pir firita pir calchi di cauallu . quandu pir caxuni

di alcuuu truncu di lignu oi Spina la quali intra in kista falchi e quandu parti

sindi danna . quandu infla tutta intornu. Et in pirzo ki falki e locu delicatu

e neruusu . e pocu carnusu . quandu lu cauallu si chi danna affligisindi e

patindi gran duluri la quali infirmitati e dicta lesiuni di falchi.

Rimediu.

Aueni si la lesiuni oi inflaciuni esti pir ki lu cauallu fera in alcunu locu

duru . oi ki richipa calchi di alcunu cauallu. In prima la lesiuni oi la in-

Zeitschr. f. rom. Phil. XXIX. 38

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine