Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

594

GIACOMO DE GREGORIO,

flaciuni radi. E poi pigla la herba blanca e la uitriola , la branca ursina li

fogli loru e rami tantu di lluna quantu di laltra . e pistali beni cun bona

quantitati di sunza . di porcu uecchia . e poi si mitti omni cosa a bugliri

insembli in unu uaxellu nectu e cochili beni . e miscanchi un pocu di meli .

e di oglu e di farina di granu , e misca beni omni cosa insembli e mittili alu

foccu . e tantu chi staa fini ki e beni cocta . e poi cussi cocti tantu caldi

quantu si ponnu suffiriri li metti supra kista lesiuni di la falchi ki dicta e .

e ligandula susu cun una peza rinoua lu emplastru supra lu mali tri fiati oi

quatru lu iornu . e plui si bisogna. Et a kista lesiuni e bonu lu [f, 31 v.]

succu di la herba blanca e di li achi . &

altritanta sungia ueccha & un pocu di

uinu blancu e di oglu . e fall bugliri insembli kisti cosi e miscanduli . miscachi

farina di granu e kisti cosi beni cocti micti supra la inflaciuni di la falchi in

killu modu ki dictu e di supra. Et ancora chi e bonu kistu emplastru . lu

succu di la herba blanca . miscatu cun meli e cun burru . e cun oglu equali

misura . miscatu insembli cun la farina di lu granu . e poi kisli cosi beni

cocti e miscati beni . mittili supra lu mali in killu modu ki dissi di supra. E

si la lesiuni di la falchi aueni pir alcunu truncuni oi spina kinchi intra diiassi

curari sicundu ki e in li firiti di li gambi facti pir spina . oi pir alcunu lignu

ki dissutta sindi amaistra. E si killa inflaciuni auira a generari marcigna di

la plui baxa parti di la inflaciuni digi curari cun ferru pungenli . pirtusalu .

ki la marcigna ki e ricolta pir killu pirtusu sindi uoiti tutta. E poi ungi la

lesiuni cun burru omni iornu dui fiati . oi cun altra cosa untuusa la unzi. E

si in alcunu modu killa lesiuni diuenta suprossu duru . la pelli supra di lu

coyru cochila cunuiniuilimenti cun ferru factu azo.

di la grauaciuni di lu peetu. Cap. XXX,

A la grauaciuni di lu pectu dicu ki si digia fari , ki in primamenti digi

liuari lu sangui a lu cauallu di li usati uini di ambi li parti di lu pectu , e

poi mittili li lacci cunuiniuilimenti sutta lu pectu di lu cauallu . minanduli

dui fiati lu iornu sicundu ki dissi di supra in lu mali di lu uermi . e porti

lu cauallu kisti lacci sutta di lu pectu . pir spaciu di XV iorni e cussi turnira

lu cauallu in lu statu di prima.

[f. 32 r.] di la lesiuni di li gambi. Cap. XXXI.

Dictu e di supra di li lesiuni ki aueninu supra . lu garresi & in

lu corpu di lu cauallu . di za inanti diro di li lesiuni ki aueninu in li gambi

& in li pedi & in li unghi & di li remedij e curi ki chi sun boni ui auiro a

mustrari diligentimenti.

di li giardi e di li garretti. Cap. XXXII,

Auegna ki una infirmitati la quali si chama giarda naturalimenti aueni a li

garretti di li gambi di lu cauallu e kistu mali aueni ali caualli junini primuti

di smismati carriki ki sunu asprixati e crudilimenti caualcati . e kistu aueni a

loru pir la loru dibililati e tinniriza . & aueni ali caualli troppu grassi quandu

e loru bisognu di fatigarissi . undi pir lu troppu affatigarissi . e pir la troppu

grassiza . e pir lu scaldamentu ki pigla ali fiati li homuri si dissoluinu legia-

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine