Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA. 595

menti e poi discurrinu ali gambi . e fassi una inflaciuni in li garretti . grandi

comu nuchi oi nuchilli e quandu plui . e quandu dintru e quandu di fora . e

quandu ali garretti . e kista infirmitati uulgaramenti e dicta giarda.

Rimediu.

Contra kista infirmitati dicta giarda . diuimu insignari cutali remediu.

Quaudu tu uidi kista giarda oi inflaciuni uiniri & essiri in li garretti comu

eu dissi . incontinenli la cochi cun ferru cuctura conuiniuilli . pir longu e pir

trauersu di kista inflaciuni fachenduli tutti cosi conuiniuili. E codi kisti giardi

pigla lu stercu di la uacca oi di lu boi e sia friscu e miscalu cun oglu caldu .

e mittilu habundiuilimenti una fiata supra la coctura e non plui . e liga si

ki lu cauallu nun poza tuccari la coctura ni con buca ni con pedi pir frica-

rissi ni in alcunu locu duru ki poza [f. 32 v] li cocturi scurcharissi fortimenti .

ki pir la maniaxuni di li coturi . lu cauallu disiusamenti si auiria a fricari e

mordiri si putissi. E guarda ki li cocturi nun tokinu acqua ni spuzza di

succu di stalla infini in capu di noui iorni . e ungi li cocturi una fiata lu

iornu cun oglu caldu, E poi da ki lu coyru li esti liuatu uia da li cocturi,

ki facci stari lu cauallu pir spaciu di . IX, iorni oi di . XI in acqua fridda

currenti . kistaa la coctura beni in la acqua tutta e plui sutla e siancbi

perfiata^ la matina pir tempa , fini a meza terza , e tractu fora lu cauallu di

la acqua . micti supra la coctura di la puluiri minuta . oi di la chinniri di

lu salichi . e kistu fa lu matinu e la sira . teni lu cauallu in lacqua da

uesperi fini a culcatu lu suli . e mittichi di la puluiri comu eu dissi di supra ,

e cussi fa matinu e sira fini ki li cocturi sun saldati, Lacqua fridda e currenti

dessicca li homuri di li cocturi e salua e costringi. E sachi ki lu cauallu si

diui guardari quandu si cocchi in alcunu locu pir alcuna infirmitati ki non si

striki ni non morda li cocturi. Inpirzo ki la maniaxuni di li cocturi , fini ali

nerui . e fini allossa si rudiria.

di lu mali di li spauani. Cap. XXXIII,

Aueni unaltra infirmitati oi lesiuni in pressu lu garretu da lu latu dintru

sotta lu garretu oi un pocu plui in iusu . alcuni fiati porta inflaciuni appressu

la uina . ki si chama funtanella . & omni iornu intranu li homuri pir kista

uina undi lu cauallu quandu si fatiga e bisognu ki zopichi . &

adiueni alu

cauallu in tutti cosi comu li adiueni la giarda e kistu mali si chama spauani.

Rimediu.

A kistu mali cutali remediu sinchi fa . zo e ki la [f, 33 r.] inflaciuni

sutta lu garrettu . la quali aueni dintra la iunctura di li garretti . in prima

incontinenti allacissi la uina dicta funtanella beni di supra dintru la coxa di

lu cauallu la quali uina ua in giusu pir mezu di supradicti spauani e poita

locu continuamenti li humuri e li inflaciuni h quali sunu nominati di supra.

Et allazzata la dicta uina , e taglata pir mezu comu si cunueni . in fini a

tantu ki la uina stagni pir si midesmu . ki stagni di gittari sangui . e poi

1 Ruff'o lat. § 33: ita tarnen quod aqua sufpuret et tanget cocturas ad

fle7ium a summo mane usque ad mediam tertiam,

38*