Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

596

GIACOMO DE GREGORIO,

la inflaciuni di li spauani oi li cocturi cunuiniuili . e poi li fa tutta kista

cura ki eu dissi . in la cura di lu mali di li giardi.

di lu mali di la curuna. Cap. XXXIIIIj.

Aueni ancora alu cauallu unaltra infirmitati sutta lu capu di lu cauallu .

in lu magru di lu neruu darretu . e fa una inflaciuni pir la lunghizza di lu

neruu . & indigna lu neruu omni iornu e danna. Et inpirzo kistu neruu

pocu minu ki tuttu lu capu di lu cauallu susteni e regi , e pir kista lesiuni

e bisognu ki lu cauaUu di zopiki in lu so andari la quali infirmitati aueni

quandu lu cauallu iuuini si caualca malaraenti comu nun diui. E poi spissi

uolti li aueni pir troppu grandi carricu ki li e misu . e plui ki nun po suffiriri .

pir la tinniriza di la sua etati . e pir lu troppu carricu lu neruu e bisognu

ki diuenli curlu e pirzo kista infirmitati e dicta curba pir la sua operaciuni.

Remediu.

A la quali infirmitati cun kista cura^ li si subueni cun saluamentu. Ciö

e quandu kistu neruu lesu e dampnatu si comincira a chicari dalu cappu di

lu garretu in iusu appressu la parti darretu di la gamba . oi crixi plui ki

nun e usatu . allura incontinenti la inflaciuni [f. 33 v.] di lu neruu cussi pir

longu comu pir trauersu la cochi cocturi cunuiniuili e cochenti . e poi chi

fa killa cura ki dissi di supra in lu mali di la giarda. E sachi kistn ki in

qualunqua parti di la gamba tu fai cocturi fa pir longu e pir trauersu comu

lu pilu di la gamba di lu caualla dixindi in giusu. In pirzo ki li cocturi pir

longu e pir trauersu conposti comu diuinu maiurimenti si coprinu dali pili .

e poi minu parinu . e minu fannu mali alu cauallu si cochino alcunu neruu

alu cauallu li dicti cocturi facti pir longu.

di la spinella . oi skinella. Cap. XXXV.

Fassi unaltra infirmitati sutta lu garretu . in pressu li iunturi . dillossu .

di lu dictu garretu da luna parti e da laltra . & aluna fiata da lunu latu

tantu generali supra lossu dum . a modu di grandiza di nuchilla . e quandu

plui e quandu minu . lu quali suprossu tantu costringi la dicta iunctura . ki

lu cauallu mulli fiati sindi costringi di zopiccari . la quali infirmitati simi-

glantimenti aueni alu cauallu comu fa lu mali di lu curba . ki di supra dicta

e kista infirmitati e dicta uulgaramenti spinella oi skinella.

Remediu.

A kistu suprossu duru lu quali e dictu . cutali curi si diuinu fari . zo

e ki ali dicti skinelli digi fari cocturi forti e dulurusi cunuiniuili pir longu e

per trauersu e poi cura li cocturi comu e dictu di supra. E sachi ki cunzo

sia cosa ki lu focu sia dirritanu remediu e cura di tutti li midichini di li

caualli. sempri li righi di li cocturi si diuinu fari cunuiniuilimenti profundi .

si ki da ki li ai facti una fiata . non sia bisognu a turnarili poi da capu a

farili una altra fiata.

i Nel Cod. curi.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine