Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE GRUYLLIS-SPATAFORA. 597

[f. 34 r.] cli li suprossi di li caualli. Cap. XXXVI.

Fannusi multi e diuersi suprossi in li gambi di iu cauallu per diuersi

caxuni . li quali ueninu allossu di li gambi . ala fiata pir caxuni di firita di

cauallu altru di calchi & ala fiata quandu da calchi in alcunu duru locu . e

kisti percussiuni tantu su nuchiuili a.u cauallu quantu illi parinu e su plui

succi^ a uidiri . e kisti uulgarementi sun dicti suprossi. E nun sulamenti

aueninu kisti suprossi in li gambi . ma ancora aueninu in li altri ossa di lu

corpu di lu cauallu . li quali suprossa auinu pocu minu ki incuminzamentu di

inflaciuni.

Rimediu.

Ali quali tutti suprossa cussi di H gambi comu a laltri cosi . si cbi diui

dari remediu . com zo sia cosa ki tutti li suprossi ki dicti sunu di supra si

acumenzanu comu una callusitati di carni . la quali aueni pir alcuna firitura

ki aueni allossu. Intantu ki tu uidi uiniri kista callusilati incontinenti la radi

tutta intornu . e poi pigla la herba blanca e la uitriola e li achi e la branca

ursina killu ki e tenniru . e pistali cun lu sunza di lu porcu ueccha quantu

abisogna e mittili tutti insembli conuiniuilimenti . e cocti tantu caldi quantu lu

cauallu li po sustiniri li mitti supra la callusitati . ki dissi di supra . e ligan-

chili supra. E sachi ki kistu emplastru mollificatiuu ki e dictu multu uali a

tutti . li inflaciuni di li gambi . ki aueninu pir alcuna firitura ci urtatura. An-

cora uali a kista midesma callusitati ki apostutu la dislegua e distringi kistu

altru emplastru la radicM di lu bonauiscu . e la radichi di li gigli . e tassi

barbassi. E pista cun la assungia porcbina e cocta poi stendi kistu emplastru

supra una peza e poi lu mecti supra la callositati . e rinoua kistu emplastru

supra killa callositati spissi fiati. Et [f. 34 v.] ancora cbi e bona la chipulla

pistata beni cun lumbrichi e miscata cun loglu . e poi cocta mittili calda kista

coctura e chaunu iornu dui fiati lu iornu diui rinuari supra killa callusitati ki

dicta e kisti emplastri. E si kista callusitati nun sia frisca ma sia ueccha e

dura rasa in prima beni comu e dictu di supra in kistu raedesmu capitulu kista

callusitati conuiniuilimenti la ueni scalfandu ki si insanguini quantu si sia . e

poi pulueriza supra kista grafignatura lu sali pistatu e la gruma equalimenti

pir tutta la callusitati ligala in prima beni plui ki poi . cun una peza fini

alu terzu iornu . e poi la xogli & ungila cun lu burru . oi cun altra cosa

untuusa. A kistu midenu mali chi e bonu . rasa in prima la callusitati . comu

e dictu di supra. Pigla lu ouu e cochilu supra li carbuni . fini ki illu e duru

e mundalu e poi lu mitti caldu supra kista callusitati . e ligandulu alu modu

beni strictu . cussi fa fini alu terzu iornu . oi lu rinoua spissu dui fiati lu

iornu . e plui si ti pari ki sia bisognu. Et ancora chi esti bonu lu stercu di

li crapi . cun la farina di loriu e cun la crita miscata cun forti achitu e poi

chi la mitti . e ligala stricta alu nudu . e rinouala comu dictu e. E si kista

callusitati oi inflaciuni dura e non minima pir kisti emplastri e midichini oi

cocturi conuiniuili li cochi ki esti lu ultimu remediu e dirritanu.

di Incisiuni & Attintu. Cap. XXXVIj.

(Si) altva lesiuni per auintura aueni in lu neruu di la gamba dananti e

danna forti pir la dicta inflaciuni . lu quali iudignamentu legiamenti aueni in

1 RuflFo lat. §37: quanto criira fiunt turpissima ad videndum. Asic.

succi corrisponde all' it. sozzi.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine