Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLTS-SPATAFORA. 599

e da timiri di farichi ta^latura in alcunu mödu. Ma kista cura ki e scripta

di sotta sinchi fazza . la quali plui salutiuili pruuai . zo e ki lu cauallu ^

gallusu infini ali ginochia pir grandi hura di lu [f. 36 r.] iornu lu matinu e la

sira in lacqua fridda e currenti lu digi tiniri . e cussi fa pir alcuni iorni fini

intantu ki kisti galli si stringinu pir loru midesmi e minimanu pir lu costringi-

mentu di lacqua fridda e currenti . e poi tuttu intornu li iuncturi turniati di

kisti galli chi fa li cocturi pir longu cunuiniuili . e poi li cura sicundu ki esti

dictu di supra. E cussi pir la dicta caxuni e pir lu costringimentu agrissimu

di li cocturi li dicti galli nun potinu poi crixiri . anci ueninu minimandu.

di lu mali di li grappi. Cap. XXXVIIII.

Ancora aueni una altra iniirmitati appressu li iuncturi di li gambi e

appressu li pedi . e rumpinussi lu coyru e la carni pir longu . e quandu per

trauersu fendinu . e pir kisti findituri mandanu fora spuza oi acqua &

afflicciuni grandi dannu alu cauallu continuamenti di arduri . si ki lu cauallu

e bizognu kindi zopiki & aftligisi. Aueni pir la superchitati di li mali homuri

ki dixindinu ali gambi usatu e dictu di supra e kista intirmitati e dicta grappi.

Remediu.

Contra kisti grappi salutiuilimenti li si fazza kista cura . ki in prima-

menti li pili di la giuntura di lu cauallu uniuersalimenti in kistu modu sindi

pilinu. Pigla tri parti di calchina uina . e quarta parti di oripimentu e pistali

beni insembli e cun la acqua beni calda li raisca e minali insembli . e

tantu li cochi ki la pinna di la gallina misa intru incontinenti si dipili e di

cutali cochitura habundiuilimenti la iunctura dannata ungi tantu caldu quantu

po sustiniri lu cauallu . e tantu la lassa kista midicliina supra la iunctura

lesa . sinki legiamenti li pili di la iuntura lesa sindi pilinu . e poi cun aqua

calda cunuiniuilimenti [f. 36 v.] laua li iuncturi . ki li pili apostutu cadanu .

e poi laua li cripaturi cun lacqua di la cochitura di li malui . e di la simula

di lu granu . e di lu granu e di lu siuu di lu muntuni e di la loru substancia .

liga poi cun una peza ampla tuta intornu la iunctura dananta . da lu

matinu fini ala sira . e poi dala sira ala matina. E poi chi fa kistu unguentu

di siuu di crastuni . oi di muntuni . e di chira noua . e di risina e di tirbin-

tina . gumma arabica . tantu di lluna quantu di llaltra di kisti cosi e bugli

insembli e misca di kistu unguentu un pocu scalfatu dui fiati lu iornu . ungi

kisti cripaturi cun una pinna di gallina sufficienlimenti. Laua in prima li

findituri di li cripacci cun lu uinu forti tepidu . e poi beni scaldati li ungbi

cun lu dictu unguentu uncti . fiuki sunu suldati li cripaci. Guarda lu cauallu

di la spuza e dillacqua . e suldati li fissuri di li cripacci. Allaza e tagla la

uina mastra du lu latu di la coxa . comu in lu capitulu di li spauani si con-

teni la cura. Liuatundi lu sangui di la uina . comu si cunueni . la iuctura

lesa di li grappi cotidiani cocturi e cunuiniuili uniuersalimenti la cochi e

poi cura li cocturi conuiniuilimenti . sicundu ki e dictu di supra. Sacchi ki

tali infirmitati zo e grappi di li cripaturi apena conuiniuilimenti oi perfecta-

menti si ponu curari . zo e non si ponu curari perfectamenti.

^ Nel cod. gauallu.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine