Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

6oO GIACOMO DE GREGORIO,

cli lu mali di li eripaturi oi cripaei. Cap. XXXX.

Aueninu infirmitati similimenti intra la iunctura e la unghia . e rumpinii

lu coyru e la carni . a simiglanza di rugna , e fanna multi fiati alu cauallu

arduri . la quali infirmitati esti pir fumusitali di la stalla . la quali dissi di

supra. Riliatati li gambi e cun discunuiniuili fogli dessiccati. Solinu multi

fiati [f. 37 r.] uiniri kisti cripacci . e cussi cripacci uulgaramenti sunu dicti.

Remediu.

Ali quali killa midesma cura dicu ki si diua fari in tutti cosi sicimdu ki

dissi di supra. Saluu ki la dicta uina in nixunu modu si diia allazari nin

taglarl e non si diuinu li cripacci di alcuni cocturi cochiri. Ma fanchi kistu

unguentu . supra li dicti curi lu quali contra li cripacci raarauiglusamenti

opira. Kistu unguentu nun e in la dicta cura di li grappi. Pigla di la

fuligini dragmi V .

e tri di uerdirami . & una dragma di oripigmentu . e

tantu di raeli liquidu quantu di tucti li predicti cosi insembli e cochili comu

fussi unguentu . mictenduchi unu pocu di calchina uiua . e sempri miscandu

beni insembli ki sia factu comu unguentu. E kistu unguentu un pocu caldu

dui fiati lu iornu ungi kisti cripacci in killu modu ki e dictu di supra . guar-

dandu sempri kisti cripaei di spuza e di aqua. E nota ki lu unguentu pre-

dictu nun si diui mictiri supra li dicti cripaei . fin intantu ki nun lai axucati

di la lauatura di lu uinu multu beni. Et ancora uali assai si li dicti cripacci

anirai a fricari cun lu araniu e lauarili cun la urina di lu citellu . e cun lu

pumu coctu finki sun disfacti . e poi di frica li dicti cripaei spissu. Et a

kistu mali uali & e bonu si p[rou]ii di tiniri lu cauallu lu matinu e la sira

pir grandi hura ia la acqua marina. E cussi lu cauallu auira (auira) a miglu-

rari di li cripacci medianti alcunu medicamentu di li predicti. Ma nota kistu

ki lu unguentu di lu uerdirami e di la fuligini li cripacci solda e costringi.

di la sturtiglatura. Cap. XXXXI.

Aueni ancora ali fiati ki la iunctura di la gamba [f. 37 v.] directu

appressu lu pedi si danna e patixi duluri pir forti percussiuni ki fa in alcunu

locu duru . oi quandu lu cauallu in lu so andari inzanpa cun lu pedi . oi in

lu curriri oi ala fiata lu cauallu premi lu pedi inuersu la terra strauulgen-

dulu. Et inpirzo ki la giuntura di la gamba apressu lu pedi esti locu ner-

uusu e delicatu . et intrizatu di artirij . pir la coniunciuni dillossu di lu

cauallu . pir la dicta caxuni di zopica in lu andari. E quandu kistu li aueni

e dictu uulgarimenti sturtiglatura.

Remediu.

Alu quali mali cussi si subueni . fa puluiri di la simula . e miscala

cu lu achitu forti . e cun lu siuu di lu muntuni sufficienlimenti . li quali cosi

fa bugliri lini ki diuenta spissu comu unguentu miscandu insembli . e poi

tantu caldu quantu lu poi sustiniri supra la iunctura . e ligala cun una peza

tutta intornu . e kista puliigla oi unguentu dui fiati lu iornu lu rinoua . e si

la iunctura auira aluna cosa di inflaciuni pir lu indignameutu di li nerui .

RufTo lat. si putatur tnane et sero stare in aqua marina diu.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine