Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA. 60I

fanchi kistu emplaslru . di fenu grecu e di linusa e di skilla zo e chippullaza

e di altri cosi comu si conteni in lu capitulu di supra . e poi lu mitti supra

la iuntura dolenti e si pir caxuni di kista sturtiglatura lu ossu di la iunctura

alcuna cosa da lu so locu si moui lu pedi di lu cauallu . zo e lu sanu . ki e

cunpagnu di killu ki zopica leua susu in altu e ligalu ala cuda di lu cauallu ,

comu poi lu meglu . e poi mina lu cauallu comu poi lu meglu infini a unu

locu montuusu andandu planamenti pir lu munli lu cauallu primendu lu pcdi

inuersu la terra pir forza lu ossu di la giuntura . ki esti rimotu alcuna cosa

[f. 38 r.] Rimediu.

Cura kistu cancru in kistu modu. Pigla lu succu di li asfodilli . zo e

li cugluni di li purraci dragmi VII . di la calchina uiua dragmi IUI . di auri-

pigmentu pistatu dragmi II. E kisti cosi misca insembli e poi li mitli in unu

uaxellu inuitriatu cupruta la bucca ki non di poza ixiri lu uapuri ni lu fumu

e lassalu bugliri tantu alu focu ki conplutamenti torniuu in puluiri . e kista

puluiri micti in lu cancru sufficientiraenti dui fiati lu iornu . finki lu cancru

sia mortu . lauandu in prima sempri lu cancru cun lu achitu forti . e mortu

lu cancru comu diui cura poi la iirita cun lu blancu di ouu . e cun li altii

cosi comu si amaistra di supra in li cocturi di la iirila insigna ki sia mortifi-

catu kistu . Quandu Li firita di lu cancru tutta intornu infla a kistu cancru

uali lu stercu di lu homu puluerizatu . miscatu cun altra tanta gruma arsa in

kissa midemi misura. Ancora chi uali la gumma arsa miscata cun sali minutu

e misunchili. Ancora kistu mortifica lu cancru ki e meglu. Lu aglu pistatu

cun pipi puluerizatu e cun piratru & un pocu di assungia di porcu uecchia e

pistati insembli mittili in la firita di lu cancru . e ligalu strictu . e dui fiati lu

iornu . e poi chi fa di la firita comu dictu e. E nota ki la puluiri di li as-

fodilli e plui forti di li altri . e li supra dicti puluiri usari si diuinu in locu

neruusu e uenenusu & intrizatu di artirij. In pirzo ki in kisti loki e da

timiri farinchi taglaturi oi cutturi . in alcunu modu ma in li loki carnusi cochi

sicuramenti senza pagura . & inpirzo maiurmenti si po curari lu cancru . e

plui legiamenti e plui tostu in loki carnusi . e cun taglaturi [f. 38 v] e cun

cocturi . ki cun li puluiri oi cun li dicti mcdicamenti.

di lu mall di la fistula. Cap. XXXXV.

Aueni ala fiata pir antica firita . naxi unu mali dintru la firita . e rudi

e caua la carni in la firita fini allossu . lu quali mali aueni pir longa uichiza

di firita non midicata. Ala fiata aueni pir caxuni cancru non curatu comu

1 Oltre dei capitoli, che mancano alla fine del nostro codice, mancano

pure, sebbene la numerazione delle p?.gine proceda senza interruzione, Ira il

foglio segnato col numero 37 e quello segnato col 38, altri due fogli interi,

perche questa e 1' estensione del rimanente del Cap. XXXXI, e dei Cap. che

succedono a questo in Ruffo lat., che non si trovano nel testo siciliano. Tali

capitoli sono: 43. De tiiflatlo?ie crurium. 44. De Spina vel trimco Ugiii ad

crura intrante. 45. De forma. 49. De crepatiis transfusis vel ex transversa.

Del capitolo successivo a quest' ultimo, che nel testo latino e: 47. De

cancro, manca la prima parte, e il capitolo comincia dal ''Rimediu".

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine