Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA. 603

la pultigla di la simula e di lu achilu e siuu comu si couteni in lu capitulu

di lu sturtiglatu . e kista pultigla tantu calda quantu la pol patiri in una ampla

peza la stendi e tutu intornu la micti alu pedi lesu e ligala e dui fiati lu iornu

la rinoua. E guardu ki lu cauallu nun mangi herba . maniandu di altri cosi

poki finki e guaritu di kistu mali , li herbi e li niulti uidandi homuri adukinu

alu niali di la lingua ki si danna pir la dicta caxuni . dicu ki andatu uia lu

mali di li pedi li occhi di la lingua soldanu poi.

di la infirmitati di li unghi. Cap. XXXXVII.

E dicUi di supra di li infirmitati di li gambi di lu cauallu . da

inanti resta a uidiri di la infirmitati di li unghi.i

di la situla. Cap. XXXXVIIj.

ora

Aueni una altra infirmitati in li unghi oi in li pedi di lu cauallu . fini

ala casella dintru di li unghi e fendi la unghia pir mezu . e quandu pir latu

trauersu . la quali fissura si acumenza da la curuna di lu pedi . e ua ingiusu

pir longu fini a la extremitati di li unghi di lu pedi e spandi ala fiata pir la

fissura sangui uiuu . la quali cosa aueni pir lu mali di lu tuellu ki e dintru

dallunghia. E cun zo sia cosa ki la dicta infirmitati aui cuminzamentu da

kistu tuellu. Et ala fiata aueni quandu lu cauallu e iuuini . pir la tinnirizza

di llunghia firendu fortimcnti in alcunu locü duru . e lu tuellu [f. 40 r.] tenniru

si danna comu dictu esti . undi lu cauallu di patixi duluri e zopica quandu

spissu si caualca . kistii uulgaramenti dictu ... pir opira . . .^

Rimediu.

A la quali si subueni cun lu infrascriptu raidicamentu. Riquedi^ in prima

la radichi di la sita uersu lu tuellu in pressu la curuna di lu pedi . intra lu

uiuu e lu mortu di llunghia cun rosneta* taglandu di supra da lungha finki

sanguina e poi pigla una serpi e taglala a buccuni pichuli . e kisti buccuni di la

serpi cochi in un uaxellu plinu di oglu di oliua . tantu ki la carni di la serpi

si disfaza in lu oglu . e li ossa diuentinu nudi . e fandi comu unguentu . e

di kistu unguentu la radichi di la sita dui fiati lu iornu caldu conuiniuilimenti

ungi . cutali unguentu usa finki la dicta sita mori e lungha tomi alu statu di

prima. E guarda ki lu pedi di la sita nun toki herba in alcunu modu . Al-

cuni maistri usanu di cochiri kista sita in kistu modu . ki taglata in prima

1 Queste poche righe di prefazione alla esposizione deUe malattie delle

unghia e in Ruffo lat. unita al cap. che De Cruyllis intitola dt la situla, che

e il 50. e cosi e intitolato: De universis laesionibus imgularum et primo de

Sita. Si vede che De Cruyllis, che resta indietro coi numeri dei capitoli, procura

di accostarsi al numero stesso dei capitoli di Ruffo.

2 Ruffo lat. : haec namque sita vulgariter nuncitpatur assumens ex opcre

suum nomen eo quod de more ungulatn scindit.

scomparsa.

3 Ruffo lat.; inquirantur; la corrispondente voce in De CruyUis e quasi

* Ruffo lat. : cum rosnetta desuper ungula incidendo.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine