Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

6o4 GIACOMO DE GREGORIO,

la ungha di supra cun la rosineta^ iici alu uiuu comeu dissi . la radichi di

la Sita fini alu fundu cochinu cun ferru caldu. Et ancoia mortilicanu kista

Sita cun la puluiri di li asfodilli . e cun 11 altri puluiri ki moitificana li carni .

poi fannu una confecciuni di incbensu e di mastica e miscata beni cocta cun

lu siuu di lu rauntuni e chira equali misura e fazanundi comu unguentu . e

di kistu unguentu usanu dui fiati lu iornu finki era suldata la carni e la

unghia. Et eu Barthulu Spatafora lu quali o pruuata kista midichina e laltra .

maiurmenti aiu* la midichina di lu serpenti ki kista di lu inchensu ki dicta

e. E saclii ki li pecci di lu sirpenti taglati gross! e posti supra li carbuni .

allumäti misi in prima in unu [f. 40 v.] spitu & arrustuti tantu ki la graxa

di lu sirpenti exa e culi . e coita kista grassa . comu da lu focu si leua

mittili supra la fissura di la situla tantu ki basti. E poi ancora kista grassa

supra lu pulmuni di llossu dictu za dirretu. Marauiglusamenti in unu iornu

[conjsuma e distringi killu pulmuni. E guarda di kista grassa ki mitti supra

lu pulmuni . non di cada in alcuca paiti di lu dossu di lu cauallu.

di la infirmitati di li unglii. Cap. XXXXVIII.^

Fassi una altra lesiuni supra la curuna di lu pedi infra la carni uiua e

la unghia . e rumpi la carni in la quali lesiuni . si inuecchia multi fiati e

diuenta cancru e kistu aueni quandu lu cauallu poni lu pedi su lalliu . c pre-

milu susu . lu quali e dictu supraposta.

Rcmediu.

Alu quali mali cutali midichina usa . inconlinenti ki firita si chi fa . in-

tantu intagla cun rosineta la ungha appressu la firita . ki la ungha nun loki

la carni uiua . in j)irzo ki lu primiri ki la unghia fa alu liriri di la carni

uiua . non li e bona ma li e dannu , ki pir la opiraciuni di la unghia la

firita nun po suldari legiamenti. E taglata la unghia dintornu a la firita con-

uiniuilimenli tutla intornu laua la firita cun uinu caldu oi achitu . e poi cura

la firita cun killi cosi ki soldauu comu di supra si conteni in li proximani

curi. E guarda lu cauallu dillacqua e di la spuzza . in finki la firita e sul-

data. E si pir negligencia oi pir mala cura la firita torni in cancru curissi

sicundu ki dissi di supra in lu capitulu ki e dictu di supra. E si diuenta

fistula cura e medica comu si cura fistula.

[t. 41 r.] di li incliouaturi ki toceana lu uiuu di li unghi.

Cap. XLVIIII.

Di li inchouaturi ki toccanu lu uiuu di llunghia di lu cauallu e da

uidiri . li maineri di li quali a postutu dritamcnti pir ordini si spalibi[nu]. In

prima si fa una inchouatura i[n lu pedi] . la quali danna lu caseolu fini al

1 RufTo lat.: rosnetta.

- RufTo lat.: approbo.

^ RuiTo intitola qucsto capo: 5. De siiperposila in Corona pedis. Tranne

la difi^erenza del titolo , al solilo il testo di De Cruyllis k identico a qucUo

di Ruffo.

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine