Zeitschrift für romanische Philologie

scans.library.utoronto.ca

Zeitschrift für romanische Philologie

IL CODICE DE CRUYLLIS-SPATAFORA. 605

fundu dinfru.i Et una altia specia di inchiouatura ki non [tocca lu ca]seolu .

ma tocca plui lu [uiuu] dillunghia e da[nna] . . . [La] prima specia ki tocca

[fina a lu cas] eolu assai e periculusa a lu pedi in [p]irzo ki lu [caseolu e ^

u]na tinniriza facta di ossa . facta alu modu dil[lunghia ki teni] . . . li radichi

dillunghia tutta intornu.

Remediu.

A la quali inchiouatura ki t[occa lu cjaseolu si tropu e dampna aui-

irailu comu dissuta si amaistra cun la cuia dillunghi dissulatu quantu bisognu

e. E si lu caseolu e pocu dannatu discoprilu cun alcunu ferru cunuiniuili

la sola dillunghi intornu ala firita . e dintornu alu mali . e tagla tantu di la

unghia sicundu quanla la lesiuni ua e discoprila . poi ala inchouatura undi e

acinta . sutigla la sola di la unghia tutta intornu e spccialimenti appressa la

lesiuni . e tagla tantu di la unghia ki sia jpaciu . intra la lesiuni e la unghia

cunuiniuili . si ki la unghia non prema nin apogi a la lesiuni e factu kistu

la fuita empli di stupa bagnata in lu blancu di lu ouu . e poi cura la firita

cun sali minutu & achitu forti . oi cun la puluiri di la calchina . oi la murtilla

oi di la lentichia . sicundu ki dissi di supra in lu capitulu ki e passatu.

[di] li inchouaturi ki nun toccanu lu uiuu di llunghia. Cap. L.

Si la lesiuni di la inchiouatura e ki passi intra lu caseolu e lunghia e

minu periculusa di li altri in pirzo ki non danna lu caseolu si non da lu lalu.

Remedin.'

[f. 41 V.] A kista lesiuni

*

& agiungissi ki si attingi in prima la inchouatura . . . la unghia di fora tagla

fini a lu ca[seolu] ki non chi [intri?] in illu spuza in alcunu modu. E sachi

ki tutti li inchouaturi ki nun dannanu lu caseolu dintra legiamenti si ponu

curari . attinta in prima a fundu la lesiuni comu diui zo e cun li infrascripti

cosi unci in la firita siuu^ chira oi oglu . oi allru untuusu buglutu & ancora

cun lu sali . &

ancora gumma pistala. Ancora chi uali a kistu mali la fuli-

gini . cun sali e cun loglu miscati insembli. Et ancora ua[li] a kista lesiuni

lu blancu dillouu miscatu cun lu [achitu e] cun loglu a kistu modu midesmu .

uali la pu[luiri di la] galla e di la linticchia [intra la] lesiuni lauandu in

prima la [lesiuni] cun ach[i]tu f[ortissimu]. E sachi quandu li lesiuni di

1 Ruifo lat. § 552: laedejis funditus tuellum.

^ Ruffo lat. : tiiellus est quaedam tenerttas ossiiim facta ad modmn

jtngiilae ni/triens ungulain et gubernans et etiam radices ungulae umversaliier

ad se tenens.

^ In Ruffo lat. manca la dicitura Remedium contra.

Circa la prima metä del f. 41 v. e poco leggibile. Ciö mostra che, giä

pria di essere rilegato, il codice mancö per molto tempo degli ultimi fogli,

siecht r attrito maggiore, la luce e 1' aria dovettero danneggiate il foglio, che

riusciva ultimo, e non aveva guardia. Invece di supplire molte lettere e molte

parole intere, preferisco riprendere la mia trascrizione dal l4''rigo.

vel oleum.

^ II Cod. pare abbia erroneamente sianu. Ruffo lat.: sebuni vel cera

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine