Krzysztof Penderecki, Liederzyklus, Klavierauszug

dzidek

MEZZO-

SOPRANO

Pianoforte

M-S

M-S

4

6

Andante (q. = 70)

© 2010 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz

Liederzyklus

I Ogród zaklęty

1. Dzieci w makach

Krzysztof Penderecki

(* 1933)

Text: Kazimierz Wierzynski ´

(1894–1969)
W_czer-wo-nychma - kach cho-dzą

dzie - ci

Fl.
p

Archi

mf

Arpa
pp

mf

Bassi (pizz.)


p


bia - łe;

krę-co

- ne wło-sy

po kwia -tach

się wlo - ką,

Fl.
Vl.
Arpa


p
STICHPROBEN

Notensatzstudio

Darius Heise-Krzyszton


Archi

3 3

3 3


jak pa - ję - czy-na,

jak pa - ję-czy-na,

na nich lśnią roz-3

4


Das widerrechtliche Kopieren von Noten ist gesetzlich

verboten und kann privat- und strafrechtlich verfolgt werden.

Unauthorised copying of music is forbidden by law,

and may result in criminal or civil action.


p


3 3 3 33 3


54064
3 3


2

M-S

M-S

M-S

8
10
12


chwia-łe,

ob - la - ne słoń - cem sto - ją - cym wy - so - ko.fp

Archi
to

pmf

Arpa

mf

p

mf

Krę

Arpa

mf
Archi


Va.


3 3 3 3 3
- co ne wło syLegni

mf

- po kwia-tach

się wlo - ką, ni

mo-ty

- le, drga-ją

ka-pe

- lu - sze; ob-la-ne

słoń - - cem sto-ją-cym

wy-

5

Archi

5 5

(pizz.)

(arco)

p
mf

(pizz.)


(arco)

p

l.v.STICHPROBEN

Notensatzstudio

Darius Heise-Krzyszton


sfzp

M-S

15


- so ko,

- wśród ma-ków

cho - dzą dwie ma - leń -kie

du- sze. Ni to mo-ty

- le,

Fl.mf

Arpa

54064


BARITONO

Pianoforte
Adagiomf


3

Timp.

3. Fortepian Szopena

(Strophe II)

Va.


pTrb.


f


By


Text: Cyprian Kamil Norwid

(1821–1883)

dim.- łem u Cie - bie w_dni
te


61

BAR

T

B

4

3
przed-os

- tat-nie,


mf

te, te,

os-tat

- nie

mf

3Cl.


pp


3


w_dni,

w_dni,

przed-os-tat

- nie

Fl.mf
3


STICHPROBEN

Notensatzstudio

Darius Heise-Krzyszton
p

Gdy


po-dob-

BAR

7
3 3
- nia - leś, co chwi-la,

cochwi-la,

Do o-pusz-cze

- nia przez Or-fe

-ja

li - ry, w_któ - rej

Va., Cl.

LegniTimp.

p

3 3 3
mf54064

Va./Arpa

Bassi

3
p3

3


62

BAR

BAR

10

14

18

stringendo

poco animato e scherzando

Vivace 4. Zahuczał wicher Text: Tadeusz Miciński

3

(1873–1918)

Vl.

33 3 3 3 3 33

ff tallone

3


ff

Cr.,

molto Tr. Vc., Va. 3


Timp.ff

sffz p


3 3 3 3


3

3


3 3 3

3

3 3

spicc.

3

3 3

3 3

Ottoni


6


3

sięrzu - tu moc z_pieś-nią

prze-si

- la, prze-si

- la,

3 33

(Va.)cresc.

(Va.)mfmf 3


3 3

I roz - ma -wia-ja

ze so - bą

Va. mf 3

3

Timp.

p

3 3stru - nyczte - ry po-dwie,

podwie, Fl. podwie, po dwie,

3
3 3


3

3

Timp.Vl.


p


3 3Cl.

mf

fBassi

Cr./Tr.


p

p Va.Cl. b.
3

mf


STICHPROBEN

Notensatzstudio

Darius Heise-Krzyszton

54064


3

3

Vc., Fg.

p

3 3 3

f


attacca


M-S

M-S

M-S

10

3

3


13
16
18


Vl. IIVl., Va.

mf

f
3

Molto meno mosso


Archi,


Ottoni
ff3

3


Legni

3


3 3 3


3

p

3

f

3

3

3 3

Za - hu - czał wi - cher, wi - cher je

Bassi, Timp.

Va.

f

3

Vl. I

3

3

- sien - ny

nad mo - im ser - - - cem,

ser - cem tu -

3 3 3 3

- ła - - czem,

Vl., Va.


mf

3 3 3 3

i A - nioł sen - ny, A -nioł

Ge-hen

- ny już

33

3

3

STICHPROBEN

Notensatzstudio

Darius Heise-Krzyszton

54064
363

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine