Untitled

resources21.kb.nl

Untitled

-ö en Z

f f f • 1

• a> a> n> 8 2 2

* * ? ^ * s

I

3

CL

; a

I I >

: BJ

3

i '

i ; 3"

i


K/at Hieuw iwwpa leest /((§

De strijd voor het nieuwe, nationaal socialistische, fascisw^fjp^Europa,

is in de eerste plaats een strijd om de waarheid.

Volksche bewegingen, die voortgekomen zijn uit de harterr^egn mènschen

in schier elk Europeesch Volk, worden door de heerschënde

machten in staat en maatschappij bekampt met als hoöfdwapen de leugen.

Volken, die zich aan de overheersching van volksvreemden en grootkapitaal

hebben weten te ontworstelen, worden in de landen, waar de

strijd nog voortduurt zwart gemaakt, belogen en belasterd. Alles wat de

waarheid over nationaal socialisme of [ascisme aan buitenstaanders zou

kunnen brengen wordt bij voorbaat geweerd.

Pers en radio, evengoed als de film, staan voor 99 pet. in dienst van

de tegenpropaganda.

Maar het is deze kleine 1 procent, die tenslotte de waarheid aan het

licht zal brengen, die de leugen zal uitbannen.

Lectuur, boeken, kranten, tijdschriften, dat alles behoort tot de hoofdmogelijkheden,

die aan de waarheid in onze dagen is gegeven.

Ook de verspreiding hiervan gaat met groote moeilijkheden gepaard.

Waar is de Nederlandsche boekhandelaar, die onomwonden boeken

over de volksbewegingen durft te plaatsen in zijn uitstalkast?

Waar is de boekhandelaar, die zich niet angstig verborgen houdt achter

de vrees voor politieke ongenade van het publiek en broodroof voor

zijn gezin?

Waar is de uitgever, die openlijk een Nederlandsch boek over het

nationaal socialisme durft aan te bieden?

Waar is de uitgever, die den moed heeft groote, buitenlandsche standaardwerken

in het Nederlandsch te vertalen om ook het Nederlandsche

Volk de gelegenheid te geven er kennis van te nemen?

Zij zijn er niet, op misschien een enkele uitzondering na. Hoeveel jaren

heeft Nederland niet moeten wachten op de vertaling van het standaardwerk

van Adolf Hitier, Mein Kampf? Nu eindelijk, in 1939, zal, na het

overwinnen van tallooze moeilijkheden, deze uitgave eindelijk het licht

zien.

De Driehoek wil in deze leemte op boekengebied voorzien. Zij is in

staat aan ons Volk de waarheid te brengen over alles wat er in de wereld

gebeurt, in den vorm van goede boeken.

Deze eerste boekenlijst heeft het doel. een kleinen indruk te geven,

van wat Nieuw Europa aan leesmateriaal heeft te bieden. Een kleinen

indruk, want de opname van eenige honderden titels en schrijvers kan

natuurlijk onmogelijk volledig zijn.

Wanneer een groot aantal boeken een plaats heeft gevonden, dan wil

dat niet zeggen, dat de duizende andere boeken, die zijn uitgegeven, niet

bij De Driehoek verkrijgbaar zouden zijn.

Onder de boeken over het nationaal socialisme, nemen die in de Duitsche

Taal hef leeuwendeel in. Laat niemand daaruit een verwijt putten in

den zin van Duitsch-gezindheid. De eenige en alles beheerschende aanleiding

daartoe ligt in het feit, dat het aantal Nederlandsche uitgaven in

dit opzicht zeer beperkt is. Dit is echter ook aanleiding geweest, om

daarnaast een groot aantal andere Nederlandsche uitgaven op elk gebied

in te voegen.

Wij hopen dat deze boekenlijst haar taak naar behooren zal kunnen

vervullen. Die taak is, om aan het Nederlandsche Volk een overzicht te

geven van wat Nieuw Europa leest!


In de Nederlandsche taal.

I. Rondom het nationaal socialisme.

a. Strijd voor eigen Volk:

Prijs

Ing. Geb.

Programma met toelichting, Hoofdkwartier der-

Nat. Soc. Bcw 0.10

De Bronnen van het Ned. Nat. Soc, id 0.10

Programma met toelichting benevens de bronnen

(groote uitgave), id 0 50

Staatkundige Richtlijnen, id 0.20

Grondslagen voor den opbouw van den boerenstand,

id 0.06

De Zelfmoord van het kapitalisme, Genachten,

Dr. R. van 2.50

Tegen Huizinga, id 0.05

Het drama Colijn, Roskam Hzn., E. ] 0.10

De middenstand in nood, Korting, A 0.05

Het Christelijk karakter der 'N.S.B., Bruin,

]. H. L. de 0.25

Kerk en Nat. Soc. Staat. Boisxvain. Dr. W. Th., 0.90

De Christelijke Staat, id 0.90

Over de R.K.S.P., Vlekke, G. F 0.10

De Arbeider in de N.S.B., Woudenberg, H. ]., 0.05

De toekomst van den arbeider, Rcijdon, Mr. H., 0.10

De nationale Arbeidsgemeenschap, Roling, K., ... 1.25

Van den Duitschen Kerkstrijd, Daalen. V/alter v.. 0.25

Vrouwen in het' strijdende Volk. Gottschcwski,

Lijdia 0.40

Windbuil aan den rol, Calavero Viajando 2.25

De Volksstaat. Valckenier Kips, Prof 3.90

Grondslagen voor het L. en M.O. in den nat.

soc. Staat, Musscrt, Ir. A. A., 0.05

b. Europeesche vraagstukken:

Mijn Kamp, Hitier, Adolf 4.50

Jaar der vergelding. Pricc G. Wacd 275 3.50

Ik ken deze Dictators!, id 3.50

Duitschland en de wereldvrede, Hedin, Sven.... 4.50

Opmarsch in de Middellandsche Zee, Boveri, M„ 4.50

Bloed over Europa, French, Harold 3.75

Hitier en zijn bestrijders, Molenbroek, Dr. P 0.75

Luchtoorlog boven Europa, Schuttel, Lothar, ... 3.50

Littoria (De verlossende Arbeid), Scharten—

Antink, C, en M 2.90

Van Eger tot Tasina, Hermans, Ward 0.40

Onder fascistisch bewind, Goad, Harold E., ... 0.55

Italië, Zischka, A. E 3.90

Japan, id 3.90

Wetenschap vernietigt monopolies, id 3.75

Arabië ontwaakt (ten opzichte van Engeland)

id 3.50

Het Duitsche Witboek 0.10


3

c. Volksche lectuur;

Prijs

Ing. Geb.

,De wreldbeschouwing van den Nederlandschen

boer, Roskam Hzn.. E. J 2.—

De Germaansche oudheid, Vries, Prof. dr. jan de, 5.25

De Vikingen in de lage landen aan de zee, id. ... 5.25

Edda, id 5.90

Volk van Nederland, id 13-50

Oud Gennaansch leven, Nacfienius, ƒ. C 0.25

Noordras en religie, Noord, Godfried van 0.50

De Germaansche heiden (en hoe wij hem leerden

verachten), Vecht, N. J. van der 0.60

kerstening, id .- De 1-

Siegfried en Christus. Bontkcs, T. E 0.30

Het volksche element in het nat. socialisme,

Schoning. F. von 0.25

Verdwijnend Volk, Homvink. Mr. Roel 2.90

Boerenland in boerenland, Rei/don, Mr. H 0.15

Nationaal Socialisme en Germaansche volksaard.

id 0.15

Het zonnerad, id 0.10

Groot Nederlandsch Boerenboek, de Vries,

Anne. e.a 4.90

Friesche Mvthen 4.90

en Sagen, Wiersma, l P 3.90

IJsland's volksgeloof, Shuitcr, P. C. M 3.50

Ehtnologie, Olbrcchts. Frans M 4.50

3.50

Terschellinger volksleven, Kunst. 3.50

Jaap

Van knipmuts en oorijzers, Ven. D. ƒ. van der. ... 0.45

Feestbrood en midwinter, id 0.45

Het vendelzwaaien herleeft, id 0.90

Zeeuwsch Volk in Zeeuwsche dracht, id 0.45

Oud-Achterhoeksch Boerenleven, Heuvel, H. W.. 4.—

Uit den Achterhoek, id 1-90

d. Jodenvraagstuk en Vrijmetselarij:

De joden in de Christelijke samenleving, Heckclingen,

Prof. dr. H. de Vries van 2.50

De joodsche hoogmoed, id 2.90

Luther en de Joden, Keuchenius. P. E 0.60

De Vereenigde Staten van Gyana, Mussert,

De^uivelsche drit-eïnhtid Ro .. I Zr. H vm 1.—

Geheime Machten. Rcdcmptor 0.25

Die arme Joden, Molenbroek, Dr. P.. > 0.25

Ontstaan, streven en einddoel van de vrijmetselarij.

Term. J. P. van 6.50 8.—

2000 jaar bedrog, Ravage, Marcus Eli 0.20 '

De Nederlandsche vrijmetselaars in de politiek,

Starkenburg. j. van 1.90 2.50

De protocollen van de wijzen van Sion. Stoutenberg,

fan 0.35

De Mannheüner-affaire, Groenmx van Zoelen,

]hr. R 0.50

De sluitpost van de Mannheimer aff., id 0,40

Jodendom en Communisme zonder masker, Hermans,

Ward 0.60


4

e. Volksche dichtkunst:

Prijs

Ing. Geb.

0.60 0.95

De jonge Leeuw, Kettman, Gcorqe

Erf aan Zee, id 1.25 1.75

Ochtendappèl (Verzamelbundel), Dietsche dichters

0.75

Dietsche Tuin (6 deeltjes), Buysse, Delsing. •

Fabcr, Storm e.a p. d. 0.60

Zangbundels,

Zóó zingt de N.S.B.!, Hoofdkwartier N.S.B 0.15

Nieuw Europa zingt, Eigen bundel Dc Driehoek

0.10

Kun je nog zingen, zing dan mee! (Oranjebundel).

Veldkamp, J. en Boer, H. dc 1.90

Voortrekkers (Z.A. liedjes), groote luxe uitv. 4.75

Idem, kleine uitvoering 0.95

II. Volk, Stam en Vaderland.

Ons Oranje-huis:

De geschiedenis van het Huis van Oranje

(2 dln.), Japiksc, Dr. N per deel 3.50 4.50

Wilhelmina Regina, Feith, Jan 1.80 2.50

Prinsessen uit het Huis van Oranje, Does, Dr.

J. C. van der 5.— 6.50

Geschiedenis van Oranje, Mulder, Dra. Anne H., 3.50

Koning Stadhouder Willem III, Wessem, Con-

Koning Willem de Tweede, Colenbrander, Prof.

Dr. H. F 6.50 8.75

Geschiedenis van Nederland onder Koningin

Wilhelmina, Brugmans, Prof. Dr. H 7.50

Vaderlandsche geschiedenis:

Nederland sinds de 16e eeuw, Gelder, Dr. H. A.

Enno van * 2.75

Piet Hein. Geus. Willem 3.90

dc

Witte de With, Hulzen. Johan van 3.90

De Ruyter,' Wessem. Constant van 2.50

Don Juan, Landvoogd der Nederlanden, Yco, M., 3.50

Johan de Witt, Teunisse. Joh

Drie 17e eeuwsche admiraals, Wamsinck, ƒ.

C. M 2.25

De strijd in het Engelsche kanaal 1639, Don

Melo. F. M 0.95

Eerste schipvaart Holland—Indiè, Mollema, E., 4.S0 6.—

De Amsterdamsche burgerij en haar stadhuis.

Ingwersen, A 3.25 3.90


s

Onze Overzeesche Gewesten:

Prijs

Ing. Geb.

Gezagsondermijning in Indië. Redactie Volk en

Vaderland 0.10

Blank Nieuw Guinea. Winklcr, P. E 0.25

De komende oorlog in het Verre Oosten, id. ... 0.75

Hier is Indië, Bovene, G. van 4.50

Waar kris en klewang dreigden, Ochmke. H 3.50

Boven Digoel, Schoonheyt. Dr. L. J. A 1.75

Vlaanderen:

De leeuw van Vlaanderen, Consciense. H 1.80

Een spel van groote kinderen, Hindcrdael. Jcf, ... 2.90

De geesel Gods, VerArnodce 1.80

De dooden leven!, Moens. Wies. 1.20

Zingend Vlaanderen (Vlaamsche Nat. Zangfeesten)

0.20

Dietsche verbondenheid, Genechten. Dr. R. van. 0.25

De Fransche Rijnpolitiek en de Vlaamsche verbondenheid,

Historicus 0.40

Vlaanderen roept! Verzamelbundel 4.25

De Vlamingen en wij. Lander. N. E. der 0.25

Voortrekkers van Oud-Nederland, Dekker. F 5.90

Dietsche Dichters, Verschavc, Cyricl 1.90

Jacob van Artevelde, id 1.90

De aarde roept, Hallen, Emcst van 1.90

der

Eer Vlaanderen vergaat, Simons, ] 1.90

Zuid Afrika:

Jan van Riebeek en zijn tijd, Godóc—Molsbcrbergen.

Mevr 2.75

Oom Paul. Juta. M 3.90

Voortrekkerspad. Verschaeve. Cyricl 2.50

Picter Mantz, Niemann. P 2.90

Voor vrijheid en recht, Penning 1.25

/

Voortrekkersvloed, id 125

In de goudmijnen van Zuid Afrika, 1.25

id

Suid Afrika en wij 0.25

Zuid Afrika. Sleen. Dr. W. G. N. van der 2.90 3.90

III.

Ontwikkeling en ontspanning.

Ter

toelichting.

De omvang van dc ontwikkelings- en ontspanningslectuur

die in de Nederlandsche taal is

verschenen, is dermate groot, dat wij met den bes

ten wil ter wereld niet in staat zijn daaruit een lijst

samen te stellen die eenigermate op volledigheid

aanspraak kan maken.

Wij moeten daarom volstaan met

beknopte overzicht dat hierbij wordt gegeven.

het zeer

Laat echter niemand uit deze beknopte

opsomming de gevolgtrek-


P r i

6

king maken dat de niet- vermelde

in onze zaken niet verkrijgbaar

zouden zijn. Wij zijn in staat U elk

gewenscht boek over welk onderwerp

dan ook te leveren. Een bezoek

aan onze zaken zal U in dit

opzicht hetzelfde bevestigen.

VOOR IEDER BOEK - NAAR DE DRIEHOEK

Wij

brengen U ontwikkeling: Wetenschap,

Geschiedenis der geheele wereld, psychologie,

natuurwetenschappen, natuurlijke historie,

Kunst en letteren, kortom alles waar ge Uw

geest en Uw kennis mee kunt

verrijken.

Wilt ge U ontwikkelen op de meest

name en gemakkelijke manier? De Driehoek

aange

helpt

U met werken over de natuur, over scheikunde,

natuurkunde, luchtvaart, reisbeschrijvingen, werken

op zuiver practisch gebied.

Voor Uw ontspanning. Romans, Historische romans,

Verhalen en Morellen. Maakt een keus uit onze

groote

sorteering!

Voor Uw kinderen : Boeken voor de kleintjes. Voor

meisjes van 10-14 jaar. Voor meisjes van 14-18

jaar. Voor jongens van eiken leeftijd.

Wij vragen Uw speciale aandacht voor onze

boeken voor oudere jongens! De meest actueele

onderwerpen, luchtvaart, radio, televisie, worden op

aantrekkelijke wijze uiteengezet.

*) Boeken in de Duitsche taal.

I. Het Nationaal-Socialisme in strijd en

overwinning.

13 jaren van strijd:

'ceb

Mein Kampf (Luxe Jubilcumuitg.). Hitier. Adolf 18.—

Mein Kampf, id 4.15

Kampf um die Macht, Rosenberg, Aljred

Novemberköpfe, id 2.55

Vom Kaiserhof zum 2.55

Reichskanzlei. Coebbcls.

Kampf um Berlin, id 2.53

Der Angriff, id 2.55

Wetterleuchten, id 2.55

Signale der neuen Zeit, id 2.53

Kampf um Coburg, Schwede Coburg, Franz. ... 2.35

Die S.A. crobert Berlin, Bade, W

1.7'

Der Angriff, der nat. soz. Typ der Kampfzeitung.

Rahm, Gcorge Hans, 2.70

Mein Bruder Horst, Wessel, 2.15

Ingeborg

Ruf zur Tat, Streichcr, julius

Marschierendes Volk, Ludin. Hans 1.60

Voor prijsverschillen, veroorzaakt door schommelingen in de


7

Prijs

Ing. Geb.

Hans Schemm spricht, Furiman, Dr. Karl 2.75

Gedenkhaile für die Gcfallenen des dritten

Reiches. Weberstadt und Langler, K.. u. H 4.90

Fahnen gegen Fetzen, Schaumberg Lippc, F. C.

Prinz zur, 1.55

Der Befehl des Gewissens. Zöbcrlein. Hans. ... 4.05

Ernstes und heiteres aus dem Putschleben. Killinger,

M. von 1.65

Dokumente der Zeigeschichte. 2.70

Drcssler. dr. Adolf.

Oesterreichische Gescbichte, Springénschmied,

Karl 1.70

leh bekenne (Lebenserinnerungen eins soz. demokreten),

Unger. Emil Winkelricd 1.70

Marxisten als Mörder, Münchmeijer' A. D. L 0.65

Mit Hitier an die Macht, Dictrich. Dr. F 1.95

Volk in Chaos, Norwcg. Kart. Heinz 1.60

Der Weg geht weiter, Bcrner, Hans 1.55

Romans uit den strijd om de macht:

Rebellen um Ehre, Volck. Herbert 1.85

Bonzen und Rebellen, Wetter. Tüdeij 2.15

Grenzwacht im Osten, Skownonnck, 2.30

Richard ...

Wir wurden im Kampf, Krüger. Alf 2.15

Die S.A. Gruppe Mitte, Kob, Adolf 2.40

Kamerad, halt aus!, Buchner, Franz 2.70

Kameraden von Zelt 27, Ettighofer, 2.50

E. C

Wie unser Gesetz es befahl, Buschbekker. 3.50

E.. ...

Land im Schatten, Kratzc, Friedrkh H 1.85

Der Luchhof, Brandis, Cort von 1.80

MichaeJ, Goebbcls, Dr. Jozeph 1.65

Mann an der Fahne, Kiehl. W 2.70

Die zweite Generation, Spiesscr. 2.70

F..

Weking, Varer, Fritz 2.70

Das Dorf in der Taiga, Vetter, ] 2.55

Die grosze Kraft der Eva Auerstein, Slipper.

Auguste 2.50

De opbouw van het Derde Rijk:

Der Weg des dritten Reiches 1933, Herinneringsboek

1.80

Der Weg des Dritten Reiches 1934, id 1.80

Reichsparteitag der Freiheit 1935, id 2.10

Reichsparteitag der Ehre 1936, id.- 2.15

Reichsparteitag der Arbeit 1937, id 2.40

Das Dritte Reich, Mötler van den Bruck 3.50

Der Marsch ins Grosz-deutsche Reich, id 3.05

Meilensteine des Dritten Reiches. Bernot, Alfred

Ingemar 2.05

Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer. Anackker, H.,

(gedichtenbundel) 1.70

Deutschland ist schoner geworden, Leg, dr. R.. 2.70

Wir alle helfen den Führer, id 3.60

Soldaten der Arbeit, id 1.70

Durchbruch der sozialen Ehre, id 2.70

Der Arbeiter im Dritten Reiche, Winnig, August. 0.55

Vom Proletdrint zum Arbeitertum, id 2.70


8

Prijs

Ing. Geb.

Deutsche Soziahstcn am Werk (Verzamelde bijdragen)

2.40

Die deutsche Arbeiterbewegung, Lorenz. Ottokar, 0.60

Volk in Gefahr. Hellmut, OUo 0.60

Arbeitsmanner des Führers, Estorf. G. von 2.05

Dasz die Arbeit Freudé werde, id 1.50

Soldaten oder Militars?, Volkmann—Lcandcr.

M. von 2.25

Flieger vor die Front. Haanen, Karl Thcodor. ... 1.65

Luftmacht Deutschland's. Bonqartz, H 5.50

Die Luftmachte der Welt, Ekhelbaum. 2.70

dr

Die deutsche Luftwaffe, id 2.70

Die deutsche Flugsport, Supf. dr. P 2.70

Volk ohne Raura, Grimm. E 4.80

Nationalsozinhstischer Revolution in Wien, Hoffman,

H 2.25

Dcutsch Böhmen. Schnccfusz. W 1.90

Hilfsarbeiter 50.000, Hadamowsky, 2.40

E

Vom deutschen Bauernhof. Kulke, E 3.75

Der Reichsberufswettkampf. Axmann, 9.30

A

Freude und Glaubert. Reïchskultwamt 2.15

Orden und Ehrenzeichen im Dr. Reich, Doelde,

Dr. H 2.15

An. die Dunkelmanner unserer Zeit, Rosenbcrg.

Dr. A 0.45

Grosz-Deutschland in Bild und Karte. Broekhausatlas

2.85

Dne lahre bei der Berliner Sowjet. Handclsx ertretung,

Solonewitsch 2.40

Deutsche Heimat in Afrika. Stcinlwf, Ilse 2.70

Deutschland's Auszenpolitik, Freitag—Loringhof,

p [ 0t. L, o n

2.85

Landflucht, Exportpohtik und Ostraum-idee,

Mofz, K., 0.10

Ko'onien für Deutschland, Schmitt, M. 1.60

Reden und Aufsatze, Goering. Hernam 2.75

Reden der Jahre 1937—1938, Henlcin, Konrad 1.85

...

National Sozialistische Musterbetreibe 29.25

SoziaÜsmus. wie ihn der Führer sieht, Meister, F., 2.30

Gefüge und Ordnung der deutschen Wirlschaft,

Meyer. Konrad 11,10

Der Westwall, KCdme. R. Th 0.60

Wir bauen am Westwall. Flack, Werner 2.15

Groszdeutschland's Wirtschaft, Wagenführ,

Horst 190

Danzig's Befreiung, Haszarck. Arthur 0.60

Grosze Deutsche im Ausland. Bi,cr-Lohr

Der Arbeiter. Junger. H 3.40

De Arbeidsdienst:

Schippen aufnehmen! (Roman), Nebe. Klaus,

Hermann 1.75

Arbeidsdienst im Bild, Fotoboek

Du für mich. und ich für dich, Bcintker. Paul. ... 1.15

Fotoboeken:

Adolf Hitier und Hamburg 1.65

Volk will zu Volk. Hansen. E 2.15


9

Prijs

Ing. Geb.

Hitier bant, Hoffmann. prof. II 1.50

Hit'er holt die Saar helm, id I 50

Hitier befreit Sudctenland. id 150

Hitier in Bóhmen. Mahren. Memel, id 1.50

Hitier ahscits vom Alltag. id 1 50

Hitier in seiner Heimnt. id 2.05

Jugend um Hitler. id '. 1-50

Hitier in Polen, id I 50

-

Hitler in seinen Bergen, id 2.05

Hitler wie ïhn keiner kennt, 2.03

id

Over Hitler en zijn medewerkers:

Das Volksbuch vom Hitler. Sc/mof, Hcinrich. ... 2.50

Der Volkskanzler. Kacrgel. H. Christoffel 1.15

Des Führers Jugendstatte, Kransz. Helene 1.50

Hitler kampft um den Frieden Europas, Hadamowsky,

E 2.40

Reden, Hess, 2.55

Rudolf

Ritter von Epp. Krumbach, ]. R 2.70

Goering, Gritzbach, F 3.70

Jodendom en vrijmetselarij:

!

Die Spur der Juden im Wandel der Zeiten.

Rosenberg, dr. Alfrcd 1.05

Die Protokcllen der Weisen von Sion und die

jüdische Wcltpolitik. id 2.05

Der staatsfeindliche Zionismus, id 0.55

Unmoral im Talmud, id 0.45

Jüdischer Imperialismus, Sehwarz-Bostunitsch. G., 3.40

Der internationale Jude, Ford, Henrit 2.55

Juden hinter Stalin. Kommoss. Dr. R 3.15

Jude und Arbeiter, SJmlz. F. O.H 2.70

Der Jude als Verbrecher, Keiler, 3.30

ƒ

Handbuch der Judenfragc, Fritsch. Thodor 2.55

Judas Schuldbuch. Meister. Wilhelm 1.45

Juden richten sichselbst, Rose, Franz 2.05

Die Judenverschwörung im Frankreich, Céline,

Louis Ferdinand 3.10

Jahre antsemitische 50 Bewegung, Bueh. Willi, . 0.90

Die entlarvten Judenfreunde. Wiedemeyer, Rud.. 0.70

Die Jüdische Verfalschung des Sozialismus, Neumann,

K. H 2.05

Judenviertel Europas, Hinkel, H 1-70

Die Juden in U.S.A., Diebotv. dr. Hans 0.60

Das Gesetz des Nomadentums, Wahrmund.

prof. dr 2.15

D e Juden in Urteil der Zeiten, March, Ottokar

Staufuander 155

Die Geheimnisse der Weisen von Sion. Beek.

Gottfried zur 0.55

Freimaurerei und Judenemanzipation, Six,

Dr. F. A 0.60

Die Freimaurerei, Schwartz, Dicter, 0.45

Entlarvte Freimaurerei. Hassclbacher. 1.10

Friedrich .

Das Frcimaurciiogen-Museum in Nürnberg. Dmrich.

dr. W 120

Erziehung zum Judengegner, id 0.40

Das Buch von Schulchan Aruch. Bisschoff. E.. . 2.85


10

Prijs

Ing. Gcb.

Bibliografie zur Geschicbter der Judenfrage,

Eichstadt, V 10.35

Judentum und Bolsjewismus, 2.70

Fchst. H

Gutachten zum Berner Prozess, Fleischhauer, A, 4.80

Forschungen zur judenfrage eerste deel 7.65

tweede deel 8.45

Volk der Gauner, Hartner-Hnizdo, Hcrwig 0.30

Das Weltbild des Judentums, Amann. Bruno,

Ganzer, K. R., Richard Wagner u. das Judentum, 0.60

Goethe und die luden, Koch. F 0.90

Die Judenfrage als weltgeschichtliches Problem,

Kuhn 0,90

Die literarische Vorherschaft der Juden,

Stapel. W 0.90

Der Talmud sagt uns, Wegmann, H., und Jager.

FR 1.65

Der ewige Jude, Wundt. prof. dr. Max 0.40

Mord, Judentum. Todesstafe. Schroer. Hermann 0 30

De jeugdbeweging in Duitschland:

Jungzug 2 (Jungen im Dienst). Wcidemann. A.. 1.65

Verwegene Burschen fliegen 1.15

Pimpf im Dienst 1.15

• Madel im Dienst 1.75

Deutscher Jugenddienst 1.75

H. J. im Dienst 1.15

Mit Baldur von Schirach auf Fahrt, Werner. K., 1.35

Trupp Plassen, Wcidemann. A 2.05

Das Landdienstheim der H. J.. 2.—

Winter, F. G 1.15

Deutscher Jugend auf Fahrt. H. J

Das Junge Reich, id 2.15

Unser weg, Bartelmüs, E. F 1.45

Ein Junge von der Feldherrnhalle, Lecrs, fohann

von 1.45

Herbert Norkus?? Hier 1 !. Rambow, Rudolf 1.45

Het rassenvraagstuk:

Blut und Ehre, Rosenberg. Dr. Aifrcd 2.55

Weltanschauung und Glaubenslehre, id 0.45

Die nordische Seele, Clauss. Ludwig. Ferdinand, 2.70

Kleine Rassenkunde des deutschen Volkes, Gunther,

dr. Hans. F. K 1.70

Herkunft und Rassengeschichte der Germanen,

id 3.40

Rassenkunde des jüdischen Volkes, id 4.S5

Rassenkunde Europas, id 4.85

Führeradel durch Sippenflege, id 1.80

Die nordische Rasse bei den Indogermanen, .rf. 4.25

Die nordische Gedanke. id 3.05

Rasse und Selle, Clauss. Ludwig. Ferdinand, ... 3.95

Rasse und Staat im Nordostraum, Paul, Gustau, 1.05

Vererbung und Rasse, Franke, dr. Gustav. 2.25

Wer kennt Germanien?, Köhn-Behrens. Charlottc 2.85

Altgermanische Kunst, Bchm. Friedneh 2,05

Altgermanischc Kultur, Sc/m/z, Wolfgang 4.25

Kultur und Rasse. Hescn, dr. M 10.15


11

Prijs

Ing. Gcb.

Musik und Rasse, Eichennauer, R 5.10

Neuadel aus Blut und Boden. Darré, 3.60

Waker, ...

Das Bauernetum als Lebensquell der nordischen

Rasse, id 5.65

Die Bedeutung der Rasse im Leben der Völker,

Gobineau. Graf. ƒ 1.9?

Versuch über die unglichheit der Menschenrasse.

id.. (5 deelen) .• 16 90

Familienkunde und Rassenbiologie. 1.70

Graf. Dr. ].. .

Die Rasse als Wertprinzip, Lenz. Prof. dr. E 0.70

Kunst und Rasse. Schuit:?. Naumberg, prof.

dr. P 3.95

Nordische Schönheit, id 4.50

Vererbungslehre, Rassenhygiene und Bevölkerungsoplitik,

Siemens, Prof. Dr. H. W 2.05

Romans wereldoorlog:

Wo bist du. Kamerad. EtHghofer. P. C 2.70

Moskau. Ccmpiégne Vcrsailles. id 2.50

Von der Teufelsinsel zum Leben. id 2.50

Fine Armee meutert, id 2.50

Verdun; das grosze Gericht, id 175

Sturm 191S. id 2.50

'I'anneberg, id

•-65

3.30

Apis und Este. Brehm, Bruno

Das war das Ende. id 3.30

Weder Kaïser noch Konig. id 3 30

Wir kommen wieder'. Cramcr. Ernst Ludwig. ... 2 70

Der rote Kampffheger. Richthofen. Manfred

Freihrer von 170

Wir von der Infanterie, 1.80

Lehmann. Freidrich. ... 1.30

Auf Horchposten vor Verdun, Andrieu. Pierrc ... 2.70

Die Kampf um die Dardanellen. Laar. Clemens 1.65

Kampf in der Wüste, id 1.65

Der grosze Marsch, id 2.70

Das gefesselte Heer, Ettighofer, P. C 2.

Gespenster am toten Mann, id 1.75

Die magischen Walder, Gtimprecht, Heinz 1.85

Pour la mérite-Flieger, Zuerl, Walter 2.70

Fheger am Feind, Langsdorff. Werner V 2.50

U-Boote am Feind, id 2.50

Flucht zur Front, id 2.50

Wir jagen deutsche U-Boote. Campbell, Admiral 1.65

Ritter der Tiefe, Thomass, Lowell 1.85

Zwischen weisz und rot, Dwinger, E. E 3.90

Wir rufen Duetschland, id 3.90

Die letzten Reiter. id 3.30

Skagerrak, Dohm., A 1.65

Alarm, Minengefahr, 1.70

Keilhack. W

Spione durchbrechen die Front, Agricola, 2.25

Die Lawine von St. Thomas, ScAröer. Gusfa... ... 2.50

Geschwader Spee. Dohm, A 1.65

Grenzwacht im Osten, Skoivronnck 2.30

Wir fahren den Tod. Goofe, Thor 1.85

Wir glauben an Duteschland, Zobcrlein. Hans. 4.05

starben in Flandern, Schwietzke, Bruno, ... 1.65

Bergkrieg, Omptdea, Gcorg Freiherr von 1.50

In Trichten und Wolken. Tuschck. Ritter vim 2.70

.


12

Prijs

Der Mann der Tannenberg verlor, Noskoff,

General 2.25

August 1914, Kunoivski, Johannes von 0.70

Versailles, Ziegler, Dr. Wilhelm 3.30

U-Bootfalle im Kampf, Sfeen, 1.05

Hans

Thiele findet seinen Vater, Bade, Wilfried 1.50

Holland gründet die Kaapkolonie, Leipoldt. C. L„ 3.90

II. Duitschland over andere landen en

Volkeren. De buitenlandsche politiek.

Nederland, Vlaanderen en Zuid Afrika:

Drei Frauen um einen Königsthron, Schaub zu

Schauburg, Konradjoachim, 2.50

Das Niederlandische Kolonialreich, 1.65

Loeber, 1

Mussert, Boer, Pief 0.70

Flandern's Seemöwe, Verschaevc, Cyriel 0.90 1.45

Meer Sinfonien, id 2.80

Die Flamische Frage, ZecA-, Hans F 1.65

Sommermond in Flandern, Schwietzke, B 1.15

Kampf um Süd Afrika, Zeek, Hans 1.30

F 1.—

Engeland:

Bibel. Scheckbuch und Kanonen, Everwien, Max, 3.25

Die britische Seemacht. Sieit-erf, Wolf 1.45

Wie stark ist England?, Pückler. C. E. Graf. ... 3.50

Sorgen des britischen Weltreiches, Schultze.

Ernst 4.80

John Buil zu Hause, Silex 3.55

Deutschland und England, M.ïdler, Alcxandcr von 0.60

England greift nach Südosteuropa. Böttner,

Hclmut 2.25

Charakter und Krise der britischen Weltpolitik.

Scheunemann, Dr. Walter, 0.60

Als national sozialist in England, Thost, dr. W. H, 3.05

Prinzipien der britischen Auszenpolitik, Berber, F.. 0.60

The Marquess of, Londondcrry, 2.95

Gefahrenzonen des britischen Weltreiches,

Schcefusz, W 1.45

Englische Rede, Grimm, Hans 0.60

Polen en de Korridor:

Gegen den Korridor, Sehmidt, A 0.40

Zwei Gegner im Osten, Wahl, General von, ... 1.70

Polens Stellung in Mittel Europa. Z,tidaf, dr. H, 0.45

Danzig, Markmann, F., und Tlüess, ] 1.60

Das ist Polen, Oerfzen, F. W. von 2.70

2.05

Frankreich und der Korridor, Grimm, prof. dr. F., 1.45

Holunder im Polen, Mo/o, Walter von 3.85

Raubstaat Polen, Peter, Egon 0.60

Italië:

Italien. Reinwald, Johannes 2.90

Der Schmied Roms. Kumpelstilzehen 2.05

Hauptmann Filippeschi, Ugolini. Luigi 2.70


13

Prijs

Ing. Geb.

Verrat an Europa, Victz, Karl 0.65

Bolschewismus und Abendland, Lcibbrandt,

Gottlicb 1.S0

Faschismus und Nation, Bartolott'o. Guido 3.30

Romanische Köpfe, Barth, Hein; 3.85

Mussolini, Pini, Giorgio 2.05

Mussolini und das neue Italien, Buchheit, 4.25

Gert, .

Italiens Weg zum Imperium, Hermaan. Gerhard. 1.45

Mussolinis neues Geschlccht, Diehl, Louise 3.25

Das Italienische Kolonialreich, Drcssler, Dr. 1.05

A.,

Die faschistische Kolonisation in Nordafrika,

Schmieder. prof. dr. Otto 3.85

Albanien, Busc/i-Zanfncr, R 3.85

Die Achse Berlin Rom, Ga/era, Dr. K. S. baron

von 1.60

Faschismus, Costamagna, Carlo 11.85

Afrika en het nabije oosten:

Die Dardanellen, Hermaan, Gerhard 0.85

Der Suez-kanal, id 1.35

Die neue Türkei. Scliopen. Edmund, 1.60

Weltentschiedung im Mittelmeer. id 1.15

Syriens Freiheitskampf, Schuitz-Steves, C 1.60

Neubau der arabischen Welt. Schmitz-Kairo.

Paul 1.05

Agyptens Weg zur Freiheit, id., 1.05

Polltiker und Propheten am roten Meer, id. ... 3.85

Englander. Juden und Araber in Palastina, jcf. ... 3.70

All Islam, id 4.25

Afrika zwischen Schwarz und Weiss, Pahl, W., 0.90

Der Islam vor den Toren, Reichhardt, Thomas. 4.50

Europa blickt nach Afrika, Wehrenalp, E. B. von, 4.95

Spanje:

Kriegsfreiwilligen 1937, Kohier, Klaus 0.90

Armee mit geheimen Auftrag 0.70

Deutsche kampften in Spanien, Legion Condor 0.60

Wir funken für Franco, Fiihring, Hclmut 1.65

Spanien ist erwacht, Sarabia, Jozef, 4.25

Franco, ein Leben für Spanien, Frocmdgen,

Johann 3.15

Wir kampften in Spanien. Lent, Alfrcd, 1.60

Viva Espaha, Erriba Espana!, Smet, Maric de, 2.55

Das Rotbuch über Spanien, Anti-Komintern 1.15

Pedros y Pablos, Hogos, Graf Max 2.15

Spanien wirtschaftlich gesehen, AcArermann,

Georg 1.45

Rusland en de Oostzee:

So lebt der Russische Arbeiter, Keyserlinck,

dr. K. von 0.25

Vom Zarenadler zur Roten Fahne, Krasnow,

P. N 4 35

Rote Armee, rote Weltrevoluition und roter Imperialismus,

Adamhcit, Th 3.90

Mit Mann und Kind der G.P.U. entflohen,

Tschernawin, Tatjana 2.30

Hinter Genf steht Moskau, Kricg, Dr. Otto, ... 2.60


14

Prijs

lag. Gcb.

0.60

Fünf Jahre Sowjetflieger, Krawezt, G

Ist eine Entwicklung der Sowjetuniun zum

nationalen Staat möglich?, Greifc, H 0.50

Islam. Judentum Bolschewis"mus, Mohamed 0.50

Sabry.

Russland greift nach der Ostsee. Bemmann. R.. 1.45

Die Ukraïne, Tsouloukidsc. M 1.90

Von Rurik bis Stalin, Mocllcr, Richard 4.80

Kampf um Kautschuk, Jüngcr, Wolfgang, 1.05

Völkerringen im Ostseeraum, Henning, F., und

Thiess. ! 1.60

Andere Europeesche landen en buitenlandsche

problemen:

Unruhiges Europa, Rcinhaben, Fcdicrr von 2.15

Das neue Jugoslavien, Reimers. E 3.85

Frankreich zwischen Furcht und Hoffnung,

Stoye, Joh 4.40

Um die Gcstaltung Europa's, Sanders, A 4.80

Neuordnung in Europa, Nonnenbruch, F., 2.05

Der Angriff auf die Flanken der Welt,

Sjöberg, V 2.85

Wcltgeschichte 2.55

in Sturmschritt, Hadamowsky, E.

Frankreich heute und wir, Wendt, Hans 3.45

Balkan-kriege, Heymann, Egon 4.90

Irland frei von England, Stoye. 1.05

dr. Johann

Europa ohne Maske, Brandt, Rolf 2.65

Wetterzonen der Weltpolitik, Pahl. Walter, 4.80

...

Irlands Kampf um die Freiheit, Frommc, Franz, 3.15

Codreanu. Eiserne Garde, Corfreanu 3.50

Schicksalstunde Europas, Rohann, Karl Anton,

Prinz 5.25

Der Nachbar im Westen, Sehuster, V. J 2.70

Frankreich in Nord Afrika, Schmitz. Kairo, Paul, 1.45

Rebellen in Irland, O'Malley. Ernie 4.50

Die farbige Front 4.30

Finanzkatastrofen, Mayer, A. 4.25

Das politische Antlitz der Welt, 3.85

Pahl, W

Brücke über das Niemandsland, Saüler. F 3.30

Brot für zwei milionen Menschen, Zischka, 4.80

A. E..

Portugal, Salazar, Oliveira 4.50

Ich fand keinen Frieden, Miller, 3.70

Wcbb

Deutsche Kulturpolitik, Haushojer. Karl 4.40

Die Slowakei, Schwartz, Michaele 1.75

Wirtschaftskrieg oder Kriegswirtschaft, Rothc,

Carl, 0.85

Der neutrale Westen, Schcmpp, Otto 1.60

Hinter der Maginot-Linie, Buschmann, Ronald ... 0.60

Amerika en de andere werelddeelen:

U.S.A. Iernt um. Stoye, Dr. ] 4.40

Amerika und der Nationalsozialismus, Schonemann,

prof. dr. W 0.45

U.S.A. in Not und Überflusz, Lank, Rudolf. ... 1.45

Das ist Amerika, Falck-Stegcr, C 1.60

Die Neutralitat der Vereinigten Staaten. Ncumann.H

3.15

Das Indische Reich, Wenz. Heinrich 2.—

China am Ende, Clark, Grover 4.45


15

III. Ontwikkeling en ontspanning.

Wetenschap:

Prijs

Ing. Geb.

Gstaltung und idee. Rosenberg, Dr. Alfred 2.55

Ncugeburt Europas als werdende Geschichte. 0.45 id.

Der Mythus des 20en Jahrhundert, id 3.40

Nietsche und der Nationalsozialismus, Hartle,

Fricdricch 2.25

Trennung von Kirche und Staat, König, Karl. ... 1.65

Die Grundslagen des Nationalsozialismus, Hudal,

Bisschof dr. Alois 3.50

Die Grundslagen des 19en Jahrhunderts, Chamberlain,

Hauston Stewart, 2 dln. tez. 4.25

Weltkampf um Rohstoffe, Walter 4.80

Pahl.

Verwertung des Wertlosen, Ungewitlcr, Claus. 4.40

f'eutschlands Kampf um seine Rohstoffe, Hessenland.

Max 2,40

Grosz Deutschlands Wirtschaft. Wagenlühr, H . 1.90

Der Sachenspeigel, das Lehnrecht, Rcpqow, Eihc

von 4.40

Gefüge und Ordnung der deutschen Landwirtschaft,

Meijer, K 11.—

Der neue Finanzplan, Reiehhardt, F

Handbuch des gesamten Kreditwesens, Hofman,

dr. jur. Walter 5.50

Deutsche Arbeits und Sozialpohtik, Gerhardt.

dr. ]oh 7.15

Recht und Verwaltung. Frank, dr. H 1.40

N. S. Strafpolitik, id 1.40

Warum Gottglaübig?, Schubert, dr. K. P 1.70

Kunst en Cultuur:

Kunstlerbevier, Pirchan, Emil, 3.40

Deutsche Kunstbetrachtung, Sehorer, 5.05

Georg, ...

Dürer und seine Zeit, Waetzwold. Wilhelm. ... 3.60

Gedanken zu einer biologischen Literaturbetrachtung,

Buttncr. Dr. L 2.70

Die Edda, Simrock, Karl 0.75

Das Nibelungenlied, id 0.75

Das Gudrunlied. id 0.75

Künstler über Kunst, Verzamelwerk 2.70

Geschichte von Florenz, Maechiavelli, Niccolo, 2.45


16

Prijs

Ing. Geb.

Schlosz Fantaisie, Hermann, Paul C 0.90

Architektur und Bauplastiek der Gegenwart,

Rittich, Wccncv 4.50

Danzig als Kunststadt. Abramowski, Dr. P 0.25

Prag, Kultur, Kunst und Geschichte, Schürcr.

Otto 5.35

Geschichte der Italienische Kunst, Dvorak, M„

2 dln per deel 3.40 4.80

Populair-wetenschappelijke werken:

Chemie erobert die Welt, Greiting, Walter 4.25

lm Afrikanischen Dschungel, Schulz, Kampfhenkel,

G 1.65

So sah ich Afrika, Ettighofcr, P. C 2.70

Krieg über der Kindheit, Verzamelwerk 2.70

Das Buch der deutschen Koloniën, id 5.40

Sieben Preuszen, Weber-Krohse. Otto (Geschie- *

denis) 4.50

Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, Haarer,

Prau dr. Johanna 2.15

Horch. der Wind, Lindbergh, Anne M 2.65

Wir wollen nicht vergessen sein, Stöve, 1.80

Gunther,

Metal aus Lehm: Aluminium. Büttncr, A 1.15

Du und der Motor, Heinze. Edwin P 4.95

3,75

Kent U reeds de „INSEL-BUCHEREI?"

Er is een groot aantal kleine, handige boekjes verschenen in

de Duitsche taal, die elk in het kort een bepaald belangwekkend

onderwerp op gebied van Kunst, Wetenschap, Cultuur,

Geschiedenis enz. enz. behandelen.

Deze boekjes vormen tezamen de INSEL-BÜCHEREI!

Elk deeltje ziet er keurig verzórgd uit en kost slechts / 0.45!

Vraagt U eens bij De Driehoek een lijstje van titels!

U zult tevreden zijn!

Vraagt U dan ook eens naar de werkjes die verschenen zijn

in de „Deutsche Bibliothek".

Elk deeltje daarvan kost slechts ƒ 0.75.

Een unieke gelegenheid om kennis te maken met de beste

werken der wereldlitteratuur.

Wij hebben ook een grooten voorraad Duitsche romans! Een

bezoek aan onze zaken zal U ervan overtuigen, dat er ook

geen Duïtsch bock bestaat dat wij niet kunnen leveren!

Weitere Magazine dieses Users
Ähnliche Magazine